Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Розділ 1. Реєстрація громадської організаціїРозділ 2. Легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається наступний документ:

 

· заява, підписана не менше як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, назва організації та місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку (Додаток – 9).

Також рекомендуємо пропонувати заявникам подавати такі документи:

· статут;

· протокол установчих зборів, з’їзду (конференції) (Додаток – 10);

· відомості про засновників об’єднань громадян із зазначенням (для громадян – прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян – назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також додатково копія документа про легалізацію) (Додаток – 11);

 

· відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи) (Додаток – 12).

Легалізуючий орган зобов’язані у строк, визначений законами України, прийняти одне з таких рішень:

- про легалізацію об’єднання громадян шляхом письмового повідомлення та видати відповідне підтвердження;

- про відмову в легалізації об’єднання громадян шляхом письмового повідомлення.

Вищезазначені рішення приймаються залежно від результатів правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін’юсту.

В разі прийняття рішення легалізуючим органом про легалізацію об’єднання громадян шляхом письмового повідомлення про заснування, таке рішення оформляється наказом (Додаток – 13):

· до наказу додається висновок про легалізацію шляхом письмового повідомлення про заснування. Висновок є невід’ємною частиною наказу (Додаток – 14).

 

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.

 

Додаток – 1

Начальнику Головного управління юстиції

У Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

 

 

ЗАЯВА

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

Подаються на реєстрацію засновницькі документи ________________________________________________

(назва об’єднання громадян і територія, в межах якої діє)

Статут (положення) прийнятий _________________________________________________________________

(дата – рік, місяць, число, назва органу, який прийняв статут (положення))

Основна мета діяльності об’єднання _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

 

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу об’єднання громадян ____ ______________________________________________________________________________________________________

 

Прізвища засновників

_____________________                                                                                         Підпис

_____________________

_____________________

_____________________

 

Дата «____» __________ 20__ р.Додаток – 2

Додаток – 3

Протокол № 1

Додаток – 4

ВІДОМОСТІ

Про склад керівних органів об’єднання громадян

(назва керівного органу об’єднання громадян, передбачену статутом)

Прізвище, ім’я, по-батькові Рік народження Місце проживання Місце роботи, посада Посада в об’єднанні громадян
           
Посада Підпис керівника П.І.П. керівника


Додаток – 5

ВІДОМОСТІ

Про засновників (назва об’єднання громадян)

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Рік народження Місце проживання
Посада Підпис керівника П.І.П. керівника


Додаток – 6

НАКАЗ

 

«____» ___________ 20__ р. № ____ -з

 

М. Тернопіль

Додаток – 7

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року    

  

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Додаток – 8

Форма № 1                                                РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
І. Відомості про юридичну особу
 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код органу                

 

 

Зв’язок з юридичною особою
 
Телефон1 + 3 8                     Телефон 2                          

Факс                                                                  Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

                                                                     

 

Адреса електронної пошти                                          

Інші відомості

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

 

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)
 
Видати заявнику  
Надіслати рекомендованим листом  

 

Сторінки       картки заповнив_______________________________________________________

                                                           (Прізвище, ініціали)            (підпис)                    (дата)

Сторінка 4 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 1” (заявниками не подається)

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Номер запису                                                                                                                    Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

                                        .     .        

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                серія                             номер            

 

Ідентифікаційний код юридичної особи                

 

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

 

Додаток – 9

У Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

ЗАЯВА

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

подають на легалізацію шляхом повідомлення про заснування заяву ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єднання громадян і територія, в межах якої діє)

Статут прийнятий _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

(дата – рік, місяць, число, назва органу, який прийняв статут)

Основна мета діяльності об’єднання _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу об’єднання громадян _________________ ___________________________________________________________________________________________________________

Прізвища засновників

________________________                                                         ПІДПИСИ

________________________

________________________

________________________

 

Дата «____» _______________ 20_ р.Додаток – 10

Протокол № 1

Додаток – 11

ВІДОМОСТІ

Додаток – 12

ВІДОМОСТІ

Додаток – 13

НАКАЗ

«____» ___________ 20__ р. № ____ -з

М. Тернопіль

Про легалізацію шляхом письмового повідомлення про заснування (назва громадської організації)

Відповідно до статті 14 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 року, із змінами та доповненнями, та рішення установчих зборів (назва громадської організації) від «___» ________20__ року, протокол № 1

Н А К А З У Ю :

1. Легалізувати шляхом письмового повідомлення про заснування (назва громадської організації) як місцеву громадську організацію та видати підтвердження за № ____.

2. Повідомити про це засоби масової інформації.

 

Підстава: рішення установчих зборів (назва громадської організації) від «___» _______ 20__ року, протокол № 1.

Начальник управління підпис П.І.П.


Додаток – 14

 

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року    

 

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Додаток – 15

У Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

ЗАЯВА

Керівник структурного утворення _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, місце постійного

___________________________________________________________________________________________________________

проживання, телефон)

Подає установчі документи на реєстрацію ________________________________________________________

(повна назва структурного утворення політичної партії і території, у

___________________________________________________________________________________________________________

межах якої воно діє)

Структурне утворення політичної партії утворено ________________________________________________

(рік, місяць, число, назва органу, який прийняв рішення

___________________________________________________________________________________________________________

про утворення політичної партії)

 

Місцезнаходження керівних органів структурного утворення політичної партії ______________________ ______________________________________________________________________________________________________

 

 

Керівник структурного

утворення партії

 

 

_______________________ _______________________ _______________________
(П.І.П.) (дата) (підпис)

 

Додаток – 16

ВІДОМОСТІ

Додаток – 17

Протокол № 1

Додаток – 18

 Додаток – 19

НАКАЗ

«____» ___________ 20__ р.                                                                                                                № ____ -з

М. Тернопіль

Про реєстрацію (назва структурного утворення політичної партії) із статусом юридичної особи

Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», із змінами та доповненнями, рішення установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) від _______________ 20__ року, протокол № 1

Н А К А З У Ю :

1. Зареєструвати із статусом юридичної особи (назва структурного утворення політичної партії) як місцевий осередок політичної партії.

2. Внести відповідний запис до Реєстру обласних, міських, районних або інших структурних утворень, передбачених статутом партії та видати (назва структурного утворення політичної партії) свідоцтво про реєстрацію структурного утворення політичної партії № ___.

3. Повідомити про це Головне управління статистики у Тернопільській області, засоби масової інформації та державного реєстратора.

 

Підстава: рішення установчих зборів (конференції) (назва структурного утворення політичної партії) від ___________ 20___ року, протокол № 1.

Начальник управління підпис П.І.П.


Додаток – 20

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року    

 

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Висновок:

Вважаю, що (назва структурного утворення політичної партії) може бути зареєстрована як місцевий осередок політичної партії.

 

Додаток – 21

Форма № 1                                                РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
І. Відомості про юридичну особу
 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код органу                

 

 

Зв’язок з юридичною особою
 
Телефон1 + 3 8                     Телефон 2                          

Факс                                                                  Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

                                                                     

 

Адреса електронної пошти                                          

Інші відомості

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

 

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)
 
Видати заявнику  
Надіслати рекомендованим листом  

 

Сторінки       картки заповнив_______________________________________________________

                                                           (Прізвище, ініціали)            (підпис)                    (дата)

Сторінка 4 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 1” (заявниками не подається)

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Номер запису                                                                                                                    Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

                                        .     .        

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                серія                              номер            

 

Ідентифікаційний код юридичної особи                

 

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

 

Додаток – 22

У Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

ЗАЯВА

Керівник структурного утворення _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, місце постійного

___________________________________________________________________________________________________________

проживання, телефон)

Подає установчі документи на реєстрацію ________________________________________________________

(повна назва структурного утворення політичної партії і території, у

___________________________________________________________________________________________________________

межах якої воно діє)

Структурне утворення політичної партії утворено ________________________________________________

(рік, місяць, число, назва органу, який прийняв рішення

___________________________________________________________________________________________________________

про утворення політичної партії)

 

Місцезнаходження керівних органів структурного утворення політичної партії ______________________ ______________________________________________________________________________________________________     

 

 

Керівник структурного

утворення партії

 

_______________________ _______________________ _______________________
(П.І.П.) (дата) (підпис)

Додаток – 23

ВІДОМОСТІ

Додаток – 24

Протокол № 1

Додаток – 25

 

 

                                                                                                                                          

 

 Додаток – 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держпідприємництва ---№ ---

Форма № 7                                                   РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством
І. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
Ідентифікаційний код юридичної особи                

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

Додаток – 27

НАКАЗ

«____» ___________ 20__ р.                                                                                                               № ____ -з

М. Тернопіль

Про скасування запису про реєстрацію у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску

Відповідно до рішення (назва вищого керівного органу) (назва юридичної особи) від ___________ 20___ року, протокол № __, рішення ліквідаційної комісії (назва юридичної особи) від _____________ 20___ року, протокол №___, суду

Н А К А З У Ю :

1. Скасувати запис про реєстрацію в Реєстрі (назва реєстру) у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску.

2. Повідомити про це Головне управління статистики у Тернопільській області, засоби масової інформації.

3. Повідомити про прийняте рішення ліквідаційну комісію або уповноваженого представника.

Підстава: рішення (назва вищого керівного органу) (назва юридичної особи) від ___________ 20___ року, протокол № __, рішення ліквідаційної комісії (назва юридичної особи) від _____________ 20___ року, протокол № ___, рішення суду.

Начальника управління підпис П.І.П.


Додаток – 28

 

 

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року  

 

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Розділ 1. Реєстрація громадської організації

Одним з невід’ємних особистих немайнових прав громадян є право на свободу об’єднання з метою реалізації своїх прав і свобод, наданих законодавством.

Створення, легалізація та діяльність громадських організацій здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 140.

Стаття 14 Закону України «Про об’єднання громадян», визначає, що легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою. Вона здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомленням про заснування.

Згідно з цими нормативно-правовими актами, об’єднання громадян утворюються за територіальним принципом із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

Аналіз роботи показує, що спостерігається певна тенденція до зростання суспільної активності громадян.

Приймаючи рішення про створення організації, її засновники повинні визначитися, з яким статусом буде створена організація (всеукраїнська, міжнародна чи місцева). В залежності від цього засновники надають документи до відповідного легалізуючого органу. Згідно Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, легалізація всеукраїнських об’єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Міністерством юстиції України. Їх місцевих осередків та місцевих об’єднань громадян – Головним управлінням юстиції в АР Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Згідно ст. 15 Закону України «Про об’єднання громадян» та п. 3 Порядку легалізації об’єднань громадян» для реєстрації громадської організації необхідно подати такі документи:

· заява встановлено зразка, підписана не менше як трьома засновниками об’єднання громадян або іншими уповноваженими представниками. Їх підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку (Додаток – 1);

 

· до заяви додаються статут (положення) в двох примірниках (Додаток – 2);

 

· протокол установчих зборів, з’їзду (конференції), які прийняли статут (положення) (Додаток – 3);

 

· відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи) (Додаток – 4);

· дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);

· документ про сплату реєстраційного збору;

· відомості про засновників об’єднань громадян із зазначенням (для громадян – прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян – назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також додатково копія документа про легалізацію) (Додаток – 5);

· документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян:

(підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду).

 

Відповідно до Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2006 року № 92/5, Головне управління юстиції у Тернопільській області та його територіальні органи приймають рішення стосовно реєстрації об’єднання громадян. Реєстрація об’єднань громадян полягає у проведенні правової експертизи установчих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, прийняття рішення про реєстрацію об’єднання громадян, присвоєння йому реєстраційного номера, видачі свідоцтва та занесенні відомостей до відповідного реєстру.

Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається в триденний термін з дня надходження документів.

Головне управління юстиції у Тернопільській області та його територіальні органи (далі – легалізуючий орган) зобов’язані у строк, визначений законами України, прийняти одне з таких рішень:

- про реєстрацію об’єднання громадян та видати відповідне свідоцтво, реєстрацію змін (погодження або взяття до відома) до статутних документів із видачею (у разі потреби) нового свідоцтва про державну реєстрацію;

- про легалізацію профспілки на відповідність заявленому статусу;

- про відмову в легалізації об’єднання громадян, реєстрації (погодженні або взятті до відома) змін до статутних документів;

- про скасування запису про реєстрацію (легалізацію) об’єднання громадян.

Вищезазначені рішення приймаються залежно від результатів правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін’юсту.

В разі прийняття рішення легалізуючим органом про реєстрацію об’єднання громадян, таке рішення оформляється наказом (Додаток – 6).

До наказу додається висновок про реєстрацію. Висновок є невід’ємною частиною наказу (Додаток – 7).

Відповідно до Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, який затверджено спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 23/74/5, легалізуючий орган передає дані про зареєстровані юридичні особи – об’єднання громадян.

Дані подаються у формі реєстраційних карток, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.04.2007 року № 54 «Про затвердження форм реєстраційних карток», а саме:

- про зареєстровані юридичні особи (реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, – форма № 1) (Додаток – 8).

Ці дані передаються для внесення державним реєстратором відповідних записів до Єдиного державного реєстру (надалі – ЄДР), оформлення свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (надалі – свідоцтво) та передачі його легалізуючому органу для видачі юридичній особі (її уповноваженому представнику).

Державний реєстратор, легалізуючий орган організовують передачу даних та свідоцтв таким чином, щоб забезпечити реєстрацію особи у можливий найкоротший термін.

Передача здійснюється каналами поштового та/або електронного зв’язку. Каналами електронного зв’язку передаються виключно дані реєстраційних карток. Поштою надсилаються реєстраційна картка (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також надсилається свідоцтво) та супровідний лист легалізуючого органу, у якому вказуються найменування організації, дата її реєстрації (легалізації, реєстрації або взяття до відома змін тощо) у Мін’юсті (територіальному органі), номер реєстраційного свідоцтва, що видано Мін’юстом (територіальним органом), та опис документів, які були подані заявником для здійснення відповідних реєстраційних дій.

На останній сторінці реєстраційної картки ставиться підпис посадової особи легалізуючого органу та проставляється штамп (печатка) відповідного органу.

Дата надходження реєстраційної картки вноситься реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Легалізуючий орган одержує зазначені вищі дані про юридичну особу з реєстраційних карток, заповнення яких Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (надалі – Закон) покладено на засновника (засновників) або уповноважених ним осіб (далі – заявник). Відповідальним за достовірність даних є засновник чи керівник юридичної особи.

Легалізуючий орган може вимагати від заявника подання (надіслання) відповідних реєстраційних карток у день подання документів або наступного (робочого) дня після дня прийняття рішення легалізуючим органом про державну реєстрацію організації, реєстрацію змін до статуту, узяття до відома змін до статутних документів (складу керівних органів) тощо відповідно до законодавства. Протягом наступного робочого дня з дня одержання заповнених реєстраційних карток передає відповідну реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також свідоцтво), у одному примірнику на адресу державного реєстратора відповідного виконавчого комітету міської чи районної ради.

Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо юридичної особи в порядку, встановленому Законом, оформити свідоцтво відповідно до вимог Закону та надіслати (передати) це свідоцтво відповідно до легалізуючого органу.

Державний реєстратор може надіслати свідоцтво поштою (рекомендованим листом) або передати кур’єром. Разом зі свідоцтвом надсилається заповнена остання сторінка реєстраційної картки. Після видачі свідоцтва заявнику легалізуючий орган направляє державному реєстратору копію останньої сторінки відповідної реєстраційної картки з відміткою про видачу свідоцтва.

Свідоцтво може бути видано державним реєстратором заявникові на його письмову вимогу з одночасним повідомленням легалізуючого органу.

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 25; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.169 с.) Главная | Обратная связь