Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Розділ 3. Реєстрація структурного утворення політичної партіїРеєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.

Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою додаються:

1) статут і програма політичної партії;

2) протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;

3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;

4) відомості про склад керівних органів політичної партії;

5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;

6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.

Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.

Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

Легалізуючий орган приймає рішення про реєстрацію обласних, міських, районних організацій (надалі – структурних утворень політичної партії), передбачених статутом партії, протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.

 

Для реєстрації структурного утворення політичної партії для набуття статусу юридичної особи до легалізуючого органу подаються наступні документи:

 

· заява (Додаток – 15);

· копія статуту політичної партії;

· відомості про склад керівних органів структурного утворення політичної партії (Додаток – 16);

· протокол установчих зборів (конференції), на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії (Додаток – 17).

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного легалізуючого органу в 10-денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Легалізуючий орган, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осередків політичної партії.

Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.

Легалізуючий орган після реєстрації видає політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка (Додаток – 18).

Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії. Політична партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.

Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених вище, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.

Легалізуючий орган зобов’язаний у строк, визначений законами України, прийняти одне з таких рішень:- про реєстрацію структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи та видати відповідне свідоцтво;

- про відмову в реєстрації структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи.

Вищезазначені рішення приймаються залежно від результатів правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та наказами Мін’юсту.

В разі прийняття рішення легалізуючим органом про реєстрацію структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи, таке рішення оформляється наказом (Додаток – 19).

До наказу додається висновок про реєстрацію. Висновок є невід’ємною частиною наказу (Додаток – 20).

Відповідно до Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, який затверджено спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 23/74/5, легалізуючий орган передає дані про зареєстровані юридичні особи – об’єднання громадян.

Дані подаються у формі реєстраційних карток, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.04.2007 року № 54 «Про затвердження форм реєстраційних карток», а саме:

 

· про зареєстровані юридичні особи (реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, – форма № 1) (Додаток – 21).

Ці дані передаються для внесення державним реєстратором відповідних записів до Єдиного державного реєстру (надалі – ЄДР), оформлення свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (надалі – свідоцтво) та передачі його легалізуючому органу для видачі юридичній особі (її уповноваженому представнику).

Державний реєстратор, легалізуючий орган організовують передачу даних та свідоцтв таким чином, щоб забезпечити реєстрацію особи у можливий найкоротший термін.

Передача здійснюється каналами поштового та/або електронного зв’язку. Каналами електронного зв’язку передаються виключно дані реєстраційних карток. Поштою надсилаються реєстраційна картка (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також надсилається свідоцтво) та супровідний лист легалізуючого органу, у якому вказуються найменування організації, дата її реєстрації (легалізації, реєстрації або взяття до відома змін тощо) у Мін’юсті (територіальному органі), номер реєстраційного свідоцтва, що видано Мінюстом (територіальним органом), та опис документів, які були подані заявником для здійснення відповідних реєстраційних дій.

На останній сторінці реєстраційної картки ставиться підпис посадової особи легалізуючого органу та проставляється штамп (печатка) відповідного органу.

Дата надходження реєстраційної картки вноситься реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Легалізуючий орган одержує зазначені вищі дані про юридичну особу з реєстраційних карток, заповнення яких Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (надалі – Закон) покладено на засновника (засновників) або уповноважених ним осіб (далі – заявник). Відповідальним за достовірність даних є засновник чи керівник юридичної особи.

Легалізуючий орган може вимагати від заявника подання (надіслання) відповідних реєстраційних карток у день подання документів або наступного (робочого) дня після дня прийняття рішення легалізуючим органом про державну реєстрацію організації, реєстрацію змін до статуту, узяття до відома змін до статутних документів (складу керівних органів) тощо відповідно до законодавства. Протягом наступного робочого дня з дня одержання заповнених реєстраційних карток передає відповідну реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також свідоцтво), у одному примірнику на адресу державного реєстратора відповідного виконавчого комітету міської чи районної ради.

Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо юридичної особи в порядку, встановленому Законом, оформити свідоцтво відповідно до вимог Закону та надіслати (передати) це свідоцтво відповідно до легалізуючого органу.

Державний реєстратор може надіслати свідоцтво поштою (рекомендованим листом) або передати кур’єром. Разом зі свідоцтвом надсилається заповнена остання сторінка реєстраційної картки. Після видачі свідоцтва заявнику легалізуючий орган направляє державному реєстратору копію останньої сторінки відповідної реєстраційної картки з відміткою про видачу свідоцтва.

Свідоцтво може бути видано державним реєстратором заявникові на його письмову вимогу з одночасним повідомленням легалізуючого органу.

У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації політичної партії, не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.

У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України та його органи юстиції повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.

Рішення Міністерства юстиції України чи його органу юстиції щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.

Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.

В разі реєстрації структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи до легалізуючого органу подаються наступні документи:

 

· заява (Додаток – 22);

· відомості про склад керівних органів структурного утворення політичної партії (Додаток – 23);

· протокол установчих зборів (конференції), на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії (Додаток – 24).

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного легалізуючого органу в 10-денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Легалізуючий орган, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осередків політичної партії.

Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.

Легалізуючий орган після реєстрації видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка (Додаток – 25).

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 24; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.) Главная | Обратная связь