Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Розділ 4. Припинення юридичної особиСтаття 104 Цивільного Кодексу України (надалі – ЦК) встановлює два способи припинення юридичної особи. Перший спосіб відбувається в порядку правонаступництва, тобто коли речові і зобов’язальні права та обов’язки юридичної особи, що припиняється, переходять до іншої юридичної особи (правонаступника), яка найчастіше є новоутвореною організацією. Другий спосіб припинення юридичної особи відбувається за відсутності наступництва і називається ліквідацією.

Стаття 19 Закону України «Про об’єднання громадян» (із змінами та доповненнями) (спеціальний закон) також передбачає два шляхи припинення діяльності об’єднання громадян: реорганізація або ліквідація (саморозпуск, примусовий розпуск).

Реорганізація об’єднання громадян здійснюється відповідно до його статуту. Реєстрація новоствореної громадської організації здійснюється у порядку, встановленому вищезазначеним законом.

Ліквідація громадської організації здійснюється на підставі статуту або рішення суду.

Слід відмітити, що стаття 11 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (із змінами та доповненнями) (спеціальний закон) також зазначає, що ліквідація благодійної організації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Отже, можна стверджувати, що при ліквідація і об’єднання громадян, і благодійної організації (юридичні особи) легалізуючий орган повинен керуватися ЦК, який відсилає нас до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (із змінами і доповненнями) (надалі – Закон), якщо в спеціальних законах не передбачено чіткого порядку ліквідації.

Легалізуючий орган для внесення запису про припинення юридичної особи передає державному реєстратору:

 

· лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи;

 

· копію рішення повноважного керівного органу – ліквідаційної комісії, яким визначено, зокрема, склад ліквідаційної комісії (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційних номерів за ДРФО (за наявності) та місця проживання її членів);

· документ, що підтверджує внесення плати за публікацію(д окументом, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку) повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації. Повідомлення має містити такі відомості про юридичну особу:

- найменування;

- ідентифікаційний код;

- місцезнаходження;

- місце та дату проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ст. 22 Закону).

Державний реєстратор у день надходження документів зобов’язаний внести до ЄДР запис про рішення заявника щодо припинення юридичної особи в порядку, установленому статтею 35 Закону.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, легалізуючий орган приймає від заявника (голови ліквідаційної комісії або уповноваженої ним особи) після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, такі документи:

 

· заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (Додаток – 26);

· свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво про реєстрацію громадської організації або благодійної організації, структурного утворення політичної партії;

 

· оригінал установчих документів – статут (положення);

 

· акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу;

 

· довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах);

 

· довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

 

· довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;

 

· довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

 

У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені вище, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені.На підставі поданих документів легалізуючий орган приймає рішення про ліквідацію. Таке рішення оформляється наказом (Додаток – 27).

До наказу додається висновок про скасування запису про реєстрацію у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску. Висновок є невід’ємною частиною наказу (Додаток – 28).

Мін’юст (територіальний орган) одержує дані про припинення юридичних осіб з реєстраційних карток та інших документів відповідно до Закону.

Мін’юст (територіальний орган) для внесення запису про припинення юридичної особи передає державному реєстратору лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи, копію рішення повноважного керівного органу, яким визначено, зокрема, склад ліквідаційної комісії (із зазначенням прізвища, імені, та по батькові, ідентифікаційних номерів за ДРФО (за наявності) та місця проживання її членів), та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації.

Державний реєстратор у день надходження документів зобов’язаний внести до ЄДР запис про рішення заявника щодо припинення юридичної особи в порядку, установленому статтею 35 Закону.

Мін’юст (територіальний орган) приймає від заявника відповідні реєстраційні картки не раніше двох місяців з дати публікації у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про рішення про припинення юридичної особи.

Мін’юст (територіальний орган) протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці, а також копію свого рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі в порядку, визначеному пунктами 3.3.-3.5. Регламенту.

Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в порядку, установленому статтями 36-39 Закону.

Легалізуючий орган протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці, а також копію свого рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі в порядку, визначеному пунктами 3.3.-3.5. Регламенту.

Державний реєстратор одержує дані про припинення юридичних осіб з реєстраційних карток та інших документів відповідно до Закону.

Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в порядку, установленому статтями 36-39 Закону.

Державний реєстратор або легалізуючий орган не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення суду про припинення юридичної особи повідомляє відповідно легалізуючий орган або державного реєстратора.

Юридична особа припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (із змінами та доповненнями), в Єдиному державному реєстрі містяться наступні відомості про припинення юридичної особи (ст. 17 Закону):

 

· повне найменування юридичної особи та скорочене, у разі його наявності;

· ідентифікаційний код юридичної особи;

· організаційно-правова форма;

· центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

· місцезнаходження юридичної особи;

· перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім’я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;

· види діяльності;

· прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків;

· дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

· дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

· підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

· серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

· дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;

· підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

· дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

· дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

· дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

· дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

· дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;

· дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

· дані про юридичних осіб – правонаступників;

· дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

· дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

· дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

· місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

· місцезнаходження реєстраційної справи;

· дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;

· прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

· дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження;

· дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери записів про взяття на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, дати та номери записів про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;

· інша додаткова інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою.

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 24; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.) Главная | Обратная связь