Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

 

Кафедра біології і основ здоров’я

Факультет фізичної реабілітації

 

     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор з навчальної

Та науково-педагогічної роботи

______________О.А. Копусь

„27” серпня 2015 р

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни

«Основи педіатрії»

Напряму підготовки: 6.010101 «Дошкільна освіта»

( ПН08 )

 

 

Одеса - 2015


 

Робоча програма «Основи педіатрії» для слухачів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». – Одеса : ПНПУ, 2015 рік. - 15 с.

 

Розробник: Дегтяренко Т.В., професор кафедри спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор медичних наук.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, протокол від «27» серпня 2015року, №1.

 

 

Завідувач кафедри біології та основ здоров’я

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського                          __________      Босенко А.І.        

«27» серпня 2015 року

 

Схвалено науково-методичною радою

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського, протокол

від «27» серпня 2015 року

Голова                                                 __________              О.А. Копусь

«27» серпня 2015 року              

 

Секретар                                   __________________       Т.Ю.Осіпова

 

 

© Південноукраїнський національний педагогічний університет

            імені К. Д. Ушинського, 2015 рік

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 


Найменування показників

Галузь знань,

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

денна форма навчання
Кількість кредитів – 3   Галузь знань «Природничі науки» 6.010101 «Дошкільна освіта»

За вибором

Модулів - 5 Змістовних модулів – 10 Індивідуальне науково-дослідне завдання: творча робота Загальна кількість годин - 90 Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи слухача -2   бакалавр Рік підготовки: 1-й Семестр: 2-й Лекції (теоретична підготовка): 16 год. Практичні, семінарські:   10год. Лабораторні: 4 год; Самостійна робота: 60 год. Вид контролю: іспит  

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

    - для денної форми навчання –60%

 

Змістовий модуль 1. Педіатрія як предмет. Психофізичний розвиток дитини в окремі вікові періоди.

Тема 1 .Педіатрія як наука. Характеристика психофізичного розвитку дитини у віковому аспекті.

Тема2 Гігієна режиму дня та навчальної діяльності. Здоров’я і фізичний розвиток дитини.

Змістовий модуль 2. Патологія новонароджених. Захворювання нервової системи у дітей дошкільного вікута їх профілактика

Тема 3 Клінічні форми патологія новонароджених неінфекційного та інфекційного ґенезу.

Тема 4 Найбільш поширені захворювання нервової системи у дітей дошкільного віку, їх профілактика. Патологія органів зору і слуху та їх попередження.

Змістовий модуль 3. Захворювання опорно – рухового апарату, органів дихання і травлення

Тема 5 Захворювання опорно – рухового апарату та їх профілактика.

Тема 6 Захворювання органів дихання та їх попередження.

Тема 7 Раціональний режим харчування для дітей дошкільного віку, захворювання шлунково – кишкового тракту та їх попередження.

Змістовий модуль 4. Інфекційні захворювання у дітей дошкільного віку. Невідкладні стани

Тема 8 Шкірні захворювання та їх попередження.

Тема 9 Інфекційні захворювання у дітей з механізмами їх передачі повітряно – крапельним і фекально – аральним шляхами..

Тема 10 Невідкладні стани у дітей і заходи реанімації.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістовних

модулів і тем

 

Кількість годин

Денна форма

 

усього

у тому числі

 

 

л п лаб. с.р.        
1 2 3 4 5 6

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання заочна форма навчання

1

«Педіатрія як предмет. Психофізичний розвиток дитини в окремі вікові періоди.»    
1.1. . Педіатрія як наука. Характеристика психофізичного розвитку дитини у віковому аспекті.    
1.2. Гігієна режиму дня та навчальної діяльності. Здоров’я і фізичний розвиток дитини. 2 2

2

«Патологія новонароджених. Захворювання нервової системи у дітей дошкільного вікута їх профілактика»    
2.3. Клінічні форми патологія новонароджених неінфекційного та інфекційного ґенезу. 2 2
2.4. Найбільш поширені захворювання нервової системи у дітей дошкільного віку, їх профілактика. Патологія органів зору і слуху та їх попередження. 2  

3

«Захворювання опорно – рухового апарату, органів дихання і травлення    
2.5. Захворювання опорно – рухового апарату та їх профілактика.   2
2.6. Захворювання органів дихання та їх попередження.    
2.7. Раціональний режим харчування для дітей дошкільного віку, захворювання шлунково – кишкового тракту та їх попередження.    

4

«Інфекційні захворювання у дітей дошкільного віку. Невідкладні стани»    
2.8. Шкірні захворювання та їх попередження.    
2.9. Інфекційні захворювання у дітей з механізмами їх передачі повітряно – крапельним і фекально – аральним шляхами 2  
2.10  Невідкладні стани у дітей і заходи реанімації. 2 2
Разом 10 8

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання заочна форма навчання

1

«Педіатрія як предмет. Психофізичний розвиток дитини в окремі вікові періоди.»    
1.3. . Педіатрія як наука. Характеристика психофізичного розвитку дитини у віковому аспекті. 5 15
1.4. Гігієна режиму дня та навчальної діяльності. Здоров’я і фізичний розвиток дитини. 5 8

2

«Патологія новонароджених. Захворювання нервової системи у дітей дошкільного вікута їх профілактика»    
2.4. Клінічні форми патологія новонароджених неінфекційного та інфекційного ґенезу. 6 8
2.4. Найбільш поширені захворювання нервової системи у дітей дошкільного віку, їх профілактика. Патологія органів зору і слуху та їх попередження. 6 8

3

«Захворювання опорно – рухового апарату, органів дихання і травлення    
2.5. Захворювання опорно – рухового апарату та їх профілактика. 5 7
2.6. Захворювання органів дихання та їх попередження. 5 7
2.7. Раціональний режим харчування для дітей дошкільного віку, захворювання шлунково – кишкового тракту та їх попередження. 5 7

4

«Інфекційні захворювання у дітей дошкільного віку. Невідкладні стани»    
2.8. Шкірні захворювання та їх попередження. 7 7
2.9. Інфекційні захворювання у дітей з механізмами їх передачі повітряно – крапельним і фекально – аральним шляхами 7 21
2.10  Невідкладні стани у дітей і заходи реанімації. 11 21

Питання до іспиту з курсу «Основи педіатрії»

 1. Здоров’я і фізичне виховання дітей. Групи здоров’я. Поняття здоров’я.
 2.  Формування правильної постави, порушення постави; плоскостопість і його профілактика.
 3. Організація системи гартування в дошкільних установах; основні принципи.
 4. Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції.
 5. Дисбактеріоз; диспепсія.
 6. Гельмінтози у дітей і їх профілактика.
 7.  Порушення обміну речовин; рахіт.
 8. Порушення поведінкових реакцій, неврози у дітей.
 9. Феномени патологічного сну у дітей.
 10. Нервово – психічні розлади у дітей. Епілепсія.
 11. Дитяча психотерапія і психокорекція.
 12. Порушення сенсорних функцій та їх попередження.
 13. Патологія органів слуху та її профілактика
 14. Функції зору: світлова чутливість, електрична чутливість і електрична лабільність зорового аналізатора, колірний зір, поле зору
 15.  Захворювання органу зору, профілактика порушень зорових функцій.
 16. Шкірні хвороби і їх профілактика.
 17. Гострі і хронічні захворювання порожнини носа.
 18. Гострі і хронічні запалення мигдалин.
 19. Гостра пневмонія.
 20. Профілактика захворювань органів дихання.
 21. Гнійничкові захворювання.
 22. Грибкові захворювання.
 23. Алергія.
 24. Бронхіальна астма
 25. Атопічний дерматит у дітей; гостра кропив'янка і набряк Квінке (ангіоневротичний набряк). Анафілактичний шок.
 26. Захворювання сечостатевої сфери у дітей.
 27. Інфекційний процес і його розвиток.

28. Епідемічний процес, його основні чинники і закономірності.

29. Неспецифічні чинники захисту. Імунітет; імунопрофілактика.

30. Інфекційні захворювання і їх профілактика.

31. Скарлатина.

32. Кір.

33. Краснуха.

34. Дифтерія.

35. Кашлюк.

36. Епідемічний паротит.

37. Вітряна віспа.

38. ГРЗ.

39. Грип.

40. Аденовірусна інфекція.

41. Хламідійна інфекція.

42. Вірусні гепатити.

43. Поліомієліт.

44. Туберкульоз та його профілактика

45. Невідкладні стани. Реанімаційні заходи

46. Види шоку та перша допомога.

47. Основні напрями адаптивної корекції та профілактики відхилень у психофізичному розвитку.

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

лекції із застосуванням наочного матеріалу, практичні та лабораторні роботи, аналіз антропометричних даних, результатів біохімічних та імулогічних досліджень та ін.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

Поточні опитування на семінарських та практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних завдань, підсумкова творча робота. До підсумкового контрольного випробування допускаються слухачі, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях

Методи навчання 1. Аналіз змісту лекцій. 2. Рецензування літературних джерел з проблеми. 3. Складання анотацій. 4. Підготовка рефератів 5. Конспектування літературних джерел. Методи оцінювання 1. Поточний контроль. 2. Перевірка конспектів, рефератів. 3. Контрольна робота. 4. Підсумковий контроль. 5. Залік.

Шкала оцінювання

Балів - відмінно (А)

Студент повністю засвоїв всі змістовні модулі, отримав 5 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, відмінно засвоїв та розуміє основні розділи навчального курсу та проявив творче мислення на практичних заняттях.

Балів - добре (ВС)

Студент добре засвоїв всі змістовні модулі, отримав не менш 4 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, добре засвоїв та розуміє основні розділи навчального курсу.

Балів - задовільно (ДЕ)

Студент не мав пропусків лекцій та практичних занять, отримав не менш 3 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, не зовсім впевнено розуміється і задовільно засвоїв основні розділи навчального курсу.

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури:

Основна:

3. Конспекти лекцій.

4. Голубев В.В. // Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. М.- 2003, 415 с.

5. Тонкова – Ямпольска Р.В. з соавт. // Основы медицинских знаний - М., 1981, 318 с.

6. Алпазов Ф.С., Яковлева С.Д., Коньков А.М. // Основи медичних знань. Херсон, 2005, 240 с.

7. Вейн А.М. // Вегетативные расстройства. М., 1998. – 740 с.

8. Майданник В.Г. // Педиатрия. Харьков. 2002. – 1125 с.

Додаткова:

1. Аршавский И. А. Ваш малыш может не болеть. – М., 1990. – 31 с.

2. Брагинская В. П., Соколова. А.Ф. Активная иммунизация детей. – З‑е изд., перераб, и доп. – М.: Медицина, 1984. – 203 с.

3. Брэгг П. С. Чудо голодания / Пер, с англ. – 2‑е изд. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 270 с. – Имеется также ряд сокращенных изданий.

4. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма. – З‑е изд., доп. – Ростов‑на‑Дону: Изд‑во Ростовск. ун‑та, 1990. – 223 с.

5. Дорофейчук В.Г., Лекомцева Г.А. Кишечный дисбактериоз у детей в периоде новорожденности и его последствия // Педиатрия. – э 1. – 1982. С. 72‑74.

6. Кнейпп С. Мое водолечение: Средства для излечения болезней и сохранения здоровья / Пер. с нем. – Киев, 1898. – Репринт: М.: МП «ВиМо», 1992. – 335 с. – Имеется также ряд сокращенных переизданий.

7. Толкачев Б. С. Физкультурный заслон ОРЗ. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 158 с.

8. Шелтон Г. М. Ортотрофия. Основы правильного питания / Пер, с англ. – М.: Молодая гвардия, 1992. – 349 с.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Методи навчання 6. Аналіз змісту лекцій. 7. Рецензування літературних джерел з проблеми. 8. Складання анотацій. 9. Підготовка рефератів 10. Конспектування літературних джерел. Методи оцінювання 6. Поточний контроль. 7. Перевірка конспектів, рефератів. 8. Контрольна робота. 9. Підсумковий контроль. 10. Залік.

Шкала оцінювання

90-100 балів - відмінно (А)

Студент повністю засвоїв всі змістовні модулі, отримав 5 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, відмінно засвоїв та розуміє основні розділи навчального курсу та проявив творче мислення на практичних заняттях.

75-89 балів - добре (ВС)

Студент добре засвоїв всі змістовні модулі, отримав не менш 4 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, добре засвоїв та розуміє основні розділи навчального курсу.

60-74 балів - задовільно (ДЕ)

Студент не мав пропусків лекцій та практичних занять, отримав не менш 3 балів за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, не зовсім впевнено розуміється і задовільно засвоїв основні розділи навчального курсу.

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

Студент мав пропуски лекцій та практичних занять, отримав менш ніж 3 бали за одну з контрольних робіт (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), підготував реферат за вибраною темою, не проявив знань та розуміння основних розділів навчального курсу.

1-34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Студент мав пропуски лекцій та практичних занять, отримав менш ніж 3 бали за всі контрольні роботи (зм2 одна контрольна робота, зм3 дві контрольні роботи), не проявив знань та розуміння основних розділів навчального курсу.

 

Методичне забезпечення

9. Конспекти лекцій.

10. Інтерактивний комплекс навчально - методичного забезпечення дисципліни.

 

 

ПЕДИАТРИЯ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

С КОМПЬЮТЕРОМ

Установлено, что основное воздействие на организм оказывает не электромагнитное излучение, а зрительно-напряженная работа с видеомонитором. В зависимости от продолжительности работы за ним могут наблюдаться следующие симптомы: покраснение глаз, зуд, двоение в глазах, головные боли. Причина этих явлений — особенности экранного изображения (самосветящееся, а не отраженное, мерцание, маленький контраст и пр.). Соблюде­ние оптимальных параметров яркости, контраста, угловых разме­ров знаков, частоты смены кадров и других характеристик экран­ного изображения позволяет несколько снизить зрительное утом­ление при работе с ВМ, но совсем избежать его не удается.

При оборудовании рабочего места пользователя ПК необходи­мо установить видеомонитор на специальном столике так, чтобы панель была обращена к стене (около нее зарегистрирован уровень напряженности электрического поля), не должен располагаться напротив окна или других прямых источников света, дающих блики на экране.

Расстояние между рабочими столами (в направлении тыла по­верхности одного ВМ и экрана другого) должно составлять не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями ВМ — не менее 1,2 м. Помещения, где устанавливаются игровые комп­лексы, оборудуют одноместными столами, состоящими из двух частей, или столами, соединенными вместе: на одной поверхно­сти стола располагается видеомонитор, на другой — клавиатура.

Конструкция стола для ПК или ВМ должна предусматривать следующее:

плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фик­сацией горизонтальной поверхности для ВМ в пределах 460 — 520 мм при глубине 550 мм и ширине не менее 600 мм;

• ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм;

• ровную, без углублений поверхность стола для клавиатуры;

• отсутствие ящиков;

• пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм.

Размер экрана по диагонали должен быть не менее 3 1 см. Оптимальное расстояние от глаз до экрана составляет 60 — 70 см, допустимое — не менее 50 см. Необходимо следить, чтобы в процессе работы малыш не приближался к экрану. При работе с компьютером линия взора ребенка (от глаза до экрана) приходится на центральную часть или 2/3 высоты экрана и перпендикулярна к нему.

Площадь в компьютерном зале на одно рабочее место должна уставлять не менее 4,5 — 6 м2. Количество мест зависит от площади зала, но не должно превышать 12. Компьютеры размещают по периметру на расстоянии 1 м от стены.

При отделке интерьера используют материалы, не выделяющие углеводородных соединений в воздух (не допускается пластик, ДСП). Поверхность пола должна быть ровной, не скользкой, с антистатическими свойствами. Оптимальным является деревянное покрытие, допустимым — линолеум с антистатическими свойствами. Запрещена окраска стен в темные тона. Необходимо следить за оптимальными параметрами температуры воздуха (19 — 20°С).

Если температура наружного воздуха не ниже 0°С, то занятия могут проводится при открытых фрамугах. Для повышения влажности воздуха следует использовать увлажнители. Для очистки от пыли ежедневно перед началом и после окончания занятий необходимо проводить влажную уборку зала и протирать экраны выключенных видеомониторов.

Занятия с использованием компьютеров проводят в дни с наи­более высокой работоспособностью (вторник, среда, четверг) один раз в день и не чаще 3 раз в неделю. Для снижения утомляемости во время занятий на компьютере чрезвычайно важна гигиенически рациональная организация рабочего места за компьютером: соответ­ствие мебели росту ребенка, оптимальное освещение. Компьютерная техника, которая используется в дошкольном образовательном учреждении, обяза­тельно должна иметь гигиеническое заключение (сертификат), под­тверждающий ее безопасность для детей.

Через 5 — 7 мин после начала занятия на ПК детям предлагают выполнить упражнения, направленные на снятие психофизиоло­гического напряжения. Может использоваться специальная гим­настика для глаз. Наиболее эффективны упражнения, которые наряду со снятием зрительного утомления предупреждают нега­тивные последствия, связанные с длительной статической позой. Зрительную гимнастику рекомендуется проводить и после окон­чания работы на компьютере.

ЗАКАЛИВАНИЕ

 

Организм человека непрерывно подвергается разнообразному воздействию внешней среды (солнечная радиация, химический состав атмосферного воздуха и его физические свойства, вода и др.). Из всех факторов внешней среды наиболее длительное и непрерывное воздействие на организм оказывают воздушная среда, солнечная радиация и вода.

Приспосабливаясь к сложному воздействию всех перечисленных внешних условий, организм способен изменять свои теплопотери. Эта способность сводится в основном к увеличению или уменьше-нию количества крови, притекающей к кожным покровам. Больший или меньший приток крови к коже, в свою очередь, обусловлен способностью кожных капилляров сужаться или расширяться. Это изменение просвета (диаметра) кожных капилляров осуществляется мышцами капилляров. В ответ на получаемые извне холодовые и тепловые раздражения от центральной нервной системы к кожным капиллярам по сосудодвигательным нервам направляются соответствующие импульсы. В результате кровенаполнение кожи либо увеличивается и она отдает больше тепла в окружающую среду, либо уменьшается и теплоотдача понижается.

Чем младше ребенок, тем хуже проходят в его организме процессы терморегуляции, тем быстрее при неблагоприятных условиях среды он может переохладиться или перегреться. Это объясняется тем, что у детей поверхность кожи относительно массы тела (на 1 кг) больше, ее роговой слой тоньше, а просвет кожных капилляров шире, чем у взрослых. В связи с малой приспособленностью детей младшего возраста передача раздражений к центрам и ответная реакция у них протекают замедленно и не в полную силу. Их организм часто не успевает быстро отреагировать и защитить себя от холода или жары. Поэтому детей младшего возраста приходится искусственно ограждать как от воздействия холода, так и от перегревания, чтобы предупредить возникновение у них различных заболеваний.

Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль играет охлаждение организма (болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм и т.п.).

Цель закаливания — выработать способность организма быстро изменять работу органов и систем в связи с постоянно меняющейся внешней средой. Способность организма приспо-сабливаться к определенным условиям внешней среды вырабатывается многократным повторением воздействия того или иного фактора (холод, тепло и т.п.) и постепенного повышения его дозировки.

Все физиологические процессы в тканях и органах, в том числе расширение и сокращение кровеносных сосудов, протекают экономичнее, быстрее и совершеннее. Кроме того, окрепшие под влиянием закаливания кожа и слизистые оболочки становятся менее чувствительными и менее проницаемыми для ряда болезнетворных микроорганизмов, а способность организма к борьбе с уже проникшими в него возбудителями возрастает.

В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к инфекционным болезням. Закаленные дети обладают хорошим и здоровьем, и аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Этих результатов можно добиться лишь при правильном выполнении закаливающих процедур.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ

Положительные результаты от закаливающих процедур можно ожидать только при соблюдении ряда принципов.

1. Постепенность увеличения дозировки раздражителя. Постепенность заключается прежде всего в том, что первые закаливающие процедуры должны как по своей силе, так и по длительности вызывать минимальные изменения в организме, и лишь по мере привыкания к данному раздражителю их можно осторожно усиливать. Закаливание лучше начинать в летнее время года, когда температура воздуха выше, чем в другие сезоны, и колебания ее не бывают резкими.

2. Последовательность применения закаливающих процедур. К водным процедурам и солнечным ваннам можно переходить после того, как ребенок привык к воздушным ваннам, вызывающим меньшие изменения в организме; к обливанию не допускают детей прежде, чем они не привыкли к обтиранию, а к купанию в открытых водоемах — раньше, чем с ними не проведены обливания.

3. Систематичность. Нельзя прерывать закаливающие процедуры без серьезных к тому оснований, так как при этом исчезают те приспособительные изменения, или «механизмы», которые были уже выработаны в процессе закаливания, и тем самым чувствительность организма к внешнему раздражителю снова повышается.

4. Комплексность. Специальные закаливающие процедуры не дают нужных результатов, если они в повседневной жизни ребенка не сочетаются с мероприятиями, направленными на укрепление его организма (прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика, регулярное проветривание помещений и т.д.), и если они не проводятся комплексно. Так, воздушные ванны желательно сочетать с подвижными играми, физическими упражнениями и физической работой. После того как ребенок привыкнет к воздушным ваннам, хорошо их объединить с солнечными и водными процедурами, а в летнее время — с купанием.

5. Учет индивидуальных особенностей ребенка. Прежде чем начать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и психическое развитие каждого ребенка. На основании данных медицин-ского обследования, педагогических наблюдений, сведений, полученных от родителей, воспитатель составляет характеристику ребенка.

6. Активное и положительное отношение детей к закаливающим процедурам. Результаты закаливания во многом зависят от того, как относятся к нему дети. Страх перед процедурами и тем более насильственное их проведение не будут способствовать положительному воздействию на организм. Важно продумать и организовать проведение процедур так, чтобы они вызывали у детей положительные эмоции.

Воспитателю следует на каждого ребенка завести специальную карту, в которой ежедневно отмечать дату, температуру воздуха, воды, продолжительность процедуры, а также реакцию на нее ребенка. Хороший сон, нормальный аппетит, бодрое настроение детей, а в дальнейшем улучшение их физического развития и здоровья будут свидетельствовать о положительном действии закаливающих процедур.

Закаливание воздухом

Воздух — наиболее доступное средство закаливания в любое время года. В атмосфере движение воздуха совершается интенсивнее, чем в помещении, поэтому кожные покровы человека, на-ходящегося вне помещения, подвергаются более сильным его влияниям, что вызывает непрерывную защитную работу сосудодвигательньтх механизмов (сужение или расширение кожных капил-ляров). Систематическое пребывание ребенка на воздухе помогает организму выработать способность быстро адаптироваться к новым температурным условиям.

Закаливание воздухом начинается с хорошей вентиляции помещения, в котором находятся дети. Оздоровительный эффект его тем больше, чем большая поверхность кожи подвергается влиянию воздуха, поэтому необходимо постепенно приучать детей ходить в облегченной одежде (в зимнее время в помещении, а в теплую погоду вне его). При нормальной температуре воздуха дети Должны находиться в двухслойной одежде и гольфах.

Во время воздушной ванны на тело ребенка действуют температура, влажность и скорость движения воздуха, а в весенне-летний период — еще и отраженные, рассеянные солнечные лучи. С детьми первого года жизни воздушные ванны можно проводить спустя 30 — 40 мин после приема пищи, а старше года — через 1-1,5 ч.

Воздушные ванны хорошо сочетать с массажем, пассивной и активной гимнастикой (дети первого года жизни), подвижными играми, работой в саду и на огороде (старшие дошкольники). Во время движений и трудовой деятельности в организме ребенка образуется тепло, которое предохраняет от переохлаждения и простудных заболеваний.

Младших детей (первый год жизни) во время воздушной ванны на несколько минут оставляют в одних распашонках, а затем и полностью раздевают. Дети старше 1 года вначале принимают воздушные ванны в майках, трусах и легкой обуви, по мере закаливания — в трусах и, если позволяют условия, босыми.

Хождение босиком — хорошее средство для закаливания, укрепления и формирования свода стопы. В летнее время детей надо приучать ходить босиком по хорошо очищенному грунту (трава, гравий, песок). Начинать ходить босиком следует в жаркие, солнечные дни, постепенно увеличивая время с 2 — 3 мин до 10 — 12 мин и более. Минимальная температура воздуха, при которой детям разрешается ходить босиком, 20 — 22 "С.

Затем детей приучают ходить босиком и в помещении. Перед дневным сном им разрешают дойти до своей кровати по ковровой дорожке босиком. С детьми 5 — 7 лет рекомендуется проводить утреннюю гимнастику и физкультурные занятия сначала в носках, а потом и босиком. Полы в зале должны быть паркетными или покрыты пластиком, ковром. При температурах выше или ниже указанных наступает соответственно перегревание или переохлаждение, что может стать причиной заболевания.

Оздоровляющее действие воздуха необходимо также использовать при организации дневного сна и прогулок.

Воздушные ванны начинают проводить с детьми двухмесячного возраста. В теплую погоду их сон организуют в местах, защищенных от ветра и прямых солнечных лучей: на открытых верандах, террасах, специально оборудованных площадках под навесом или в тени деревьев, в лесу, на берегу реки или моря, в ненастные дни и зимой — на верандах или в комнатах при открытых фрамугах и форточках.

Закаливание солнцем

Лучистая энергия солнца оказывает огромное влияние на жизнедеятельность организма. Солнечные лучи, кроме видимых, с длиной волны от 390 до 760 им, содержат невидимые лучи: инфракрасные (длина волны более 760 нм) и ультрафиолетовые (длина волны около 390 нм). Биологическое влияние на живой организм оказывают главным образом ультрафиолетовые лучи.

Под воздействием солнечных лучей химические и биологические процессы в клетках и тканях ускоряются, обший обмен веществ повышается, слой эпидермиса утолщается, особенно за счет увеличения количества пигментных клеток, которые при этом начинают усиленно вырабатывать красящее вещество меланин. В подкожном жировом слое под влиянием ультрафиолетовых лучей из провитамина D вырабатывается активный витамин D. Изменяется общее состояние организма, улучшаются настроение, сон, аппетит, повышаются работоспособность и сопротивляемость к различного рода заболеваниям.

Солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм только при правильном их использовании, в противном случае они могут причинить вред, вызвать тяжелые ожоги, заболевание глаз, обострение некоторых болезней (туберкулез легких, токсический диффузный зоб, желудочно-кишечные расстройства). Даже при кратковременном действии солнца на коже детей, не привыкших к нему, может появиться покраснение (эритема) или ожог I степени, при более длительном его воздействии могут образоваться пузыри (ожог II степени) и даже омертвение кожи (ожог III степени). Солнечные ожоги кожи даже Т степени, особенно если они обширны, сопровождаются общей болезненной реакцией: может повыситься температура тела, появиться озноб, вялость, головная боль, тошнота. Поэтому солнечные ванны надо проводить осторожно, с учетом возраста и состояния здоровья детей.

Есть ряд противопоказаний к применению солнечной радиации в целях закаливания. Облучение прямыми солнечными лучами не рекомендуется всем детям первого года жизни и детям более старшего возраста с резким отставанием в физическом развитии, страдающим малокровием, с повышенной нервной возбудимостью, в острый период заболевания. В этих случаях используется облучение рассеянным светом и отраженными солнечными лучами.

В дошкольных учреждениях закаливание солнцем осуществляется на прогулке, особенно в весенне-летнее время, при обычной разнообразной деятельности детей. Начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, затем переходят к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяют руки и ноги (на голове при этом Должна быть светлая шапочка). Для проведения солнечных ванн игры детей организуют под прямыми лучами солнца на 5 — 6 мин, а затем ребят вновь уводят в тень. По мере появления загара солнечные ванны становятся общими, для этого воспитанников раздевают, оставляя их в трусах и майках, а затем в одних трусах. Непрерывное пребывание детей под прямыми солнечными лучами вначале составляет 5 мин, постепенно его доводят до 10 мин. В течение дня продолжительность солнечных ванн может быть 40 — 50 мин.

В осеннее и зимнее время в средней полосе и особенно на Крайнем Севере, где мало солнечных дней, детей облучают ртутно-кварцевыми лампами. Облучать ультрафиолетовыми лучами рекомендуется всех детей 2 раза в год: в ноябре-декабре и в марте-апреле (15 — 20 процедур), обязательно без перерывов. При облучении необходимо обеспечить правильную дозировку ультрафиолетовых лучей, защитить глаза детей и персонала темными очками, а также строго наблюдать за реакцией каждого ребенка. Эти процедуры, которые проводит медицинский персонал, являются не только оздоровительным мероприятием, но и хорошей профилактической мерой против заболеваний детей рахитом, а также простудными и другими болезнями.

Вода как фактор оздоровления и закаливания

Водные процедуры могут быть местными (умывание, ножные ванны, обтирание или обливание до пояса) и общими (обтирание и обливание всего тела, купание в бассейнах, открытых водоемах). Используют воду такой температуры, которая не вызывает большого напряжения терморегуляционных механизмов ребенка (28 — 36 °С), и проводят тогда, когда тело его не переохлаждено и не перегрето,

Водные процедуры имеют перед воздушными и солнечными ваннами то преимущество, что их можно легко дозировать. При обливании водой, купании в открытых водоемах на тело человека оказывает влияние не только температура, но и давление воды, а при приеме солевых, хвойных ванн, купании в море, лечебных источниках — еще и химический ее состав. Обтирание кожи после любой водной процедуры сухим полотенцем обеспечивает хороший массаж ее, способствует лучшему кровенаполнению, а следовательно, и питанию. Водные процедуры являются возбуждающим и тонизирующим средством, поэтому их следует проводить после утреннего или дневного сна.

Умывание, которое ежедневно проводят по утрам с гигиенической целью, при определенной организации может оказать на детей и закаливающее влияние. Для этого температуру воды при умывании постепенно (через каждые 2 — 3 дня) снижают на ГС и доводят ее для детей от 1 года до 2 лет с 28 до 20 °С, от 2 до 3 лет — до 16 "С, для детей 3 лет и старше — до 14 °С.

Детям до 2 лет обычно моют лицо и кисти рук, 2—3 лет, кроме этого, шею и руки до локтя, от 3 лет и старше при умывании можно обмывать и верхнюю часть груди.

Ножные ванны являются хорошим средством закаливания. Как известно, переохлаждение ног нередко приводит к простудным заболеваниям, так как при сильном их охлаждении рефлекторно сужаются кровеносные сосуды носоглотки, вследствие чего питание слизистых оболочек носа и зева ухудшается, а жизнедеятельность микроорганизмов, всегда находящихся там, увеличивается. Ножные ванны способствуют закаливанию всего организма. Кроме того, ежедневные ножные ванны снижают потливость ног, являются профилактикой плоскостопия.

Местное обливание ног проводят из ковша вместимостью 0,5 л при температуре воздуха в помещении не ниже 20 °С. Во время процедуры смачивают нижнюю половину голени и стопы. Сосуд с водой держат на близком расстоянии от тела (4—5 см). На каждое обливание расходуется 2 — 3 л воды соответствующей температуры. Собственно обливание продолжается 15 —20 с, затем ноги ребенка обтирают сухим полотенцем до легкого порозовения кожи. Следует помнить, что эффект закаливания будет только в том случае, если прохладную воду лить на теплые ноги ребенка. В связи с этим обливание ног проводят обычно после дневного сна. Летом целесообразно обливание ног сочетать с их мытьем после прогулки: ноги моют теплой водой с мылом и обливают водой соответствующей температуры.

При обливании ног детей первых лет жизни используют воду начальной температуры 30 °С, а затем ее снижают через каждые 1 — 2 дня на 2 °С. В дошкольных группах пользуются водой начальной температуры также 30 "С, снижая ее через каждые 1—2 дня на 2 °С и постепенно доводя до 18 —16 °С для детей первых лет жизни, а в дошкольных группах (4 — 7 лет) до 16 —14°С.

Обливание ног с использованием воды контрастных температур можно рекомендовать для детей раннего возраста в холодный период года, когда частота респираторных заболеваний возрастает. На контрастное обливание переходят и в период неблагоприятной эпидемической обстановки (наличие респираторных и инфекционных заболеваний в дошкольных учреждениях), а также при температуре воздуха в групповых помещениях ниже 20 °С.

Контрастное обливание может быть щадящим: вначале ноги обливают теплой водой (35 —36 °С), а затем сразу прохладной (24 —25 °С), после чего вновь теплой водой (35 —36 °С). Постепенно температуру теплой воды повышают до 40 °С, а прохладной снижают до 18 °С. Заканчивают процедуру сухим растиранием. Такой метод обливания рекомендуется ослабленным детям Или перенесшим болезнь. Закаленным и редко болеющим воспитанникам эту процедуру лучше проводить в обратном порядке. Начиная с холодной воды (24 —25 °С) и переходя к воде температуры 35 —36 °С, а затем вновь к холодной с таким же постепенным изменением температуры. После обливания — сухое растирание. Общие водные процедуры (обтирание, обливание, купание) проводятся не раньше чем через 30 — 40 мин после приема пищи.

Обтирание можно начинать с 3-месячного возраста. Детям первого года жизни, а также ослабленным воспитанникам старшего возраста перед обтиранием водой в течение 1 — 2 недель следует проводить сухое растирание кожи чистой мягкой материей до слабого покраснения ее. Чтобы раздетые дети не ждали процедуры, следует заранее подготовить все необходимое. Мальчиков и девочек старше 3 лет обтирают отдельно.

Рукавички из мягкой материи, которыми обтирают детей, кладут в большой таз с водой нужной температуры. В воду добавляют морскую или поваренную соль (2 столовые ложки на ведро). После обтирания хорошо смоченной рукавичкой тело ребенка сразу же растирают сухим банным полотенцем (табл. 15).

Детям грудного возраста сначала обтирают руки и ноги, затем шею, грудь, живот и только после этого спину. Ноги и руки обтирают, слегка массируя кожу по направлению от пальцев к туловищу (это предупреждает застой крови в венах и капиллярах). Детей, умеющих хорошо стоять, обтирают в положении стоя: сначала верхнюю, а затем нижнюю часть тела.

С 5 —7 лет дошкольников приучают обтираться самостоятельно, помогая им смачивать рукавичку и обтирать спину. Рукавички после употребления кипятят и сушат.

Обливание всего тела проводят при температуре воздуха не ниже 23 СС. Воду льют из лейки на плечи, грудь, спину (расход воды 1,5 — 2,0 л), при этом сосуд с водой держат на 6 —8 см над ребенком. После обливания сразу следует сухое растирание. Длительность процедуры увеличивают с 15 до 35 с. Температуру воды снижают через 3—4 дня на 2 °С. Душевые установки (смесители) используют при закаливании водой только в том случае, если они обеспечивают ее постоянную температуру. Обычно воду нужной температуры разводят в специальных баках.

Летом обливание и душ рекомендуется проводить на воздухе. Когда при закаливании будут достигнуты конечные температуры воды и воздуха, на них останавливаются в течение 2 мес для обеспечения эффекта тренировки. Далее можно усилить действующий фактор (перейти от местных к общим, от слабых к более сильным процедурам) или увеличить время его действия.

Купание в открытых водоемах (бассейн, река, озеро, море) — одна из любимых детьми закаливающих процедур. На организм ребенка одновременно действуют воздух, солнце, вода (ее температура, состав). Все это в сочетании с движениями, которые ребенок производит, плавая или играя в воде, активизирует работу нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других сис-тем.

Купание в открытых водоемах вызывает значительное напряжение терморегуляционных механизмов ребенка и поэтому должно строго контролироваться. В условиях дошкольных учреждений к купанию в открытых водоемах допускают только здоровых детей (1-я группа по здоровью) старше 3 лет.

Дошкольникам можно начинать купаться в безветренную погоду при температуре воздуха не ниже 25 °С и воды 23 °С. Закаленным детям можно позволять купаться и в более прохладной воде, сокращая время купания. Нельзя купать детей натощак или раньше чем через 1,5 ч после приема пищи. Купаются воспитанники 1 раз в день.

Продолжительность первых купаний не должна превышать 3 мин, в дальнейшем ее постепенно увеличивают: для детей 3 — 5 лет до 5 мин, 6—7 лет —до 8—10 мин.

Купаться одновременно могут 6 детей, при этом один воспитатель, умеющий плавать, должен быть вместе с ними в воде, а Другой воспитатель или няня остается на берегу и следит за остальными детьми. В воде дети должны все время двигаться, играть в мячи, резиновые игрушки. Пятилетних ребят уже можно обучать плаванию.

Во время купания нельзя разрешать детям заходить дальше указанного места, шалить, толкать друг друга, окунаться в воду с головой. Если какой-либо ребенок замерзнет, начнет дрожать, его надо немедленно вывести из воды, хорошо растереть полотенцем и одеть.

 

После купания всех воспитанников быстро обтирают индивидуальными полотенцами, организуют подвижные игры в тени. Принимать солнечные ванны после купания не рекомендуется.

Для купания детей в населенных пунктах надо отгородить часть общего пляжа и водоем с проверенным дном. Глубина водоема должна быть не более 60—70 см. Нельзя устраивать купальню там, где выше по течению купают или поят скот. На берегу для раздевания детей хорошо иметь индивидуальные подстилки.

Водный бассейн, где купаются дети, должен быть обязательно проточный, чистый, дно бассейна — без ям и камней, с постепенным понижением.

Морские купания — наиболее сильное комплексное закаливающее средство. При купании в море на организм ребенка действует не только температура воды, но и ее давление, химический состав (соли натрия хлорида и др.). Теплые ванны из морской воды в условиях помещения полезны детям любого возраста, особенно страдающим рахитом.

В течение месяца с детьми достаточно провести 20 морских купаний (купаться 1 раз в день). В прохладную и дождливую погоду купание заменяют обливанием или обтиранием морской водой.

При многих ДОУ созданы плескательные бассейны для купания детей в жаркую погоду. Такие бассейны значительно облегчают работу по закаливанию детей в летнее время года, однако пользоваться ими можно только в тех случаях, если воду в них регулярно меняют, а стены и дно очищают от грязи и посторонних предметов.

Летом с целью закаливания детям можно разрешать играть в воде в бассейнах, ручьях и других проточных водоемах. Температура воды при этом должна быть не ниже 20 °С. Время игры постепенно увеличивается до 5—10 мин.

Хорошим средством закаливания полости рта и носоглотки является систематическое их полоскание водой комнатной температуры. Удобнее всего проводить эту процедуру утром после сна и перед ночным сном. Приучать детей полоскать рот можно с 2 — 3 лет, с 4 —5 лет они могут полоскать и горло. На полоскание затрачивают 1/2—1/3 стакана воды. Опыт показывает, что эта процедура — эффективное средство предупреждения ангин, тонзиллитов, аденоидов.

Закаливающие мероприятия особенно важно проводить в периоды повышенной заболеваемости детей, карантинов и после перенесенных заболеваний. При этом сила воздействующего фактора временно снижается, а врачебный контроль за детьми усиливается. Медицинских отводов от закаливания в детских коллективах дошкольных учреждений не должно быть, поскольку методы и средства закаливания подбирают индивидуально в зависимости от возраста, состояния ребенка и условий окружающей среды. Ответственность за правильную организацию работы по закаливанию детей несут заведующий дошкольным учреждением и врач.

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Заболевания органов дыхания у детей раннего и дошкольного возраста занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости, что во многом обусловлено анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания у детей, функциональной незрелостью их защитных механизмов.

У ребенка раннего возраста нос, носовые ходы, носоглоточное пространство малы и узкие. Слизистая оболочка носа нежная, богата сосудами, вследствие чего даже незначительные раздражения (изменение температуры воздуха, попадание пыли) вызывают ее набухание и гиперемию, приводят к закупорке носовых ходов, затрудняют сосание у детей грудного возраста, вызывают одышку.

При прохождении струи воздуха через преддверие носа крупные частицы пыли задерживаются достаточно густыми волосками слизистой преддверия. Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микроорганизмами осаждается на слизистой оболочке, покрытой слизистым секретом. Осаждению пыли способствуют узость и изогнутость носовых ходов.

Около 40 — 50% пылевых частиц и микроорганизмов вдыхаемого воздуха задерживается и удаляется вместе со слизью. Эту функцию выполняет мерцательный эпителий, колебательные движения ресничек которого продвигают слизь в сторону носоглотки. У детей большое влияние на скорость движения эпителия оказывает температура окружающей среды. Как при низкой, так и при высокой температуре воздуха значительно снижается скорость движения реснитчатого эпителия, при этом снижается самоочищение слизистой оболочки дыхательных путей от микроорганизмов и возникает опасность развития воспалительных изменений. Именно этим обстоятельством можно объяснить наличие «простудных» заболеваний у детей в жаркое время года.

Следует учитывать, что любое введение капель в нос, особенно длительное, наряду с лечебным эффектом может оказать отрицательное влияние на дренажную функцию мерцательного эпителия. Именно поэтому необходимо избегать продолжительного введения в нос масляных, содовых, сосудосуживающих и других капель. Выраженным обеззараживающим эффектом обладает также лизоцим, который содержится в секрете слезных желез и носовой слизи.

Добавочные полости носа (пазухи) — верхнечелюстная (гайморова) и решетчатая — малоразвиты, а основная и лобная пазухи У детей грудного возраста отсутствуют, начало их формирования относится к 3 —4-му году жизни. Вместе с тем слуховая (евстахиева) труба, соединяющая ухо с носом, короткая и широкая, что способствует проникновению инфекции в область среднего уха. Гортань ребенка в раннем возрасте относительно длиннее и уже, чем у детей старшего возраста, и в сочетании с узкой голосовой щелью вызывает частое развитие стеноза (сужения) гортани.

Близкое прилежание кровеносных сосудов к слизистой оболочке, относительная ее сухость из-за небольшого количества слизистых желез, влияние неблагоприятных изменений в экологической обстановке, несоблюдение гигиенических требований к воздушному и температурному режиму, игнорирование эффективных методов закаливания и др. — все это способствует развитию воспалительных явлений верхних дыхательных путей. В связи с этим работники дошкольных учреждений должны иметь представление об основных причинах возникновения тех или иных заболеваний органов дыхания, чтобы уметь предупреждать и своевременно выявлять их. Следует учитывать, что некоторые заболевания органов дыхания относятся к числу первых проявлений ряда детских инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ, корь, краснуха, дифтерия).

Все заболевания органов дыхания подразделяются на болезни верхних дыхательных путей (ринит, синусит, аденоидит, тонзиллит, фарингит) и нижележащих отделов органов дыхания (трахеит, бронхит, пневмония).

Острые и хронические заболевания полости носа

Насморк, или ринит, относится к числу наиболее частых форм поражения верхних дыхательных путей и характеризуется воспалением (острым или хроническим) слизистых оболочек полостей носа. В патологический процесс вовлекается также слизистая оболочка носоглотки, а иногда гортани и бронхов.

Различают ринит инфекционной и неинфекционной природы. В первом случае он возникает как самостоятельное заболевание в результате влияния болезнетворных (патогенных) микроорганиз-мов и является симптомом таких заболеваний, как грипп, ОРЗ, ОРВИ, корь, дифтерия и др. Причиной ринита неинфекционной природы могут быть различные термические (переохлаждение), химические или аллергические факторы.

К числу веществ, которые могут вызвать аллергический насморк, относятся аллергены ингаляционного типа (пыльца растений, Домашняя пыль, шерсть домашних животных и др.), а также пищевые продукты, к которым наблюдается повышенная чувствительность (ягоды, фрукты, овощи, имеющие оранжевую, желтую Или красную окраску, шоколад, кофе и др.); подразделяются на острые и хронические. Максимальная продолжительность острых ринитов составляет в среднем 7—10 дней, а хронические длятся значительно дольше и могут даться годами.

Острый насморк в I стадии заболевания сопровождается чувством напряжения, сухостью и зудом в полости носа, рефлекторным чиханьем, иногда на фоне незначительного повышения тем-пературы тела. Во II стадии болезни появляются жидкие прозрачные выделения из носа, затруднение дыхания, гнусавость, снижается обоняние. Слизистая оболочка носа становится гиперемированной и отечной. В III стадии выделения из носа принимают слизисто-гнойный характер, их количество уменьшается.

У детей первого года жизни острый ринит чаще всего протекает по типу ринофарингита, когда в воспалительный процесс, помимо носа, вовлекаются слизистые оболочки носоглотки. Вследствие набухания слизистых оболочек ребенок не может дышать через нос, при этом нарушается процесс вскармливания: ребенок недоедает, плохо спит, снижается масса тела.

К числу осложнений острого ринита относятся катаральный или гнойный отит, фарингит, ларингит, синусит, бронхит. Возможен переход в хроническую форму заболевания. Увеличиваются затылочные и заднешейные лимфатические узлы.

Хронический ринит может развиться при аденоидах, частых воспалениях слизистых оболочек носа, воздействиях неблагоприятных факторов внешней среды. Очень часто он является одной из причин заболеваний слезных путей и конъюнктивы, что сопровождается головной болью. Вследствие нарушения функции дыхания у детей может наблюдаться нарушение памяти, процессов концентрации внимания.

При остром рините ребенка изолируют от окружающих детей и проводят лечение; сухое тепло на область носа. Капли в нос назначает только врач с учетом клинических проявлений заболевания.

При лечении хронического насморка прежде всего необходимо устранить причины, вызывающие его (хронические очаги инфекции, аденоиды, синуситы, аллергены).

Острый ларингит чаще встречается у детей старшего дошкольного возраста. Как правило, острое воспаление гортани сочетается с поражением выше- и нижележащих дыхательных путей, нередко является следствием острого ринофарингита и возникает при инфекционных заболеваниях: кори, гриппе, а также при респираторных вирусных инфекциях. Способствуют развитию заболевания перенапряжение голоса, вдыхание холодного, пыльного воздуха через рот, холодное питье во время подвижных игр. Основным симптомом болезни является охриплость голоса, иногда афония (отсутствие голоса). Старшие дети жалуются на ощущение першения, жжения, затруднения при глотании пищи, щекотания и сухости в горле. Эти явления сопровождаются кашлем, который может быть любого характера: сухой, с мокротой.

 

Провоцирующими круп факторами являются сухой воздух, табачный дым, загрязненный воздух, резкие колебания погоды.

При оказании первой доврачебной помощи следует обеспечить приток свежего воздуха с его увлажнением (развешивание мокрых простынь).

ребенку можно дать теплое молоко с минеральной водой (боржом), провести отвлекающие процедуры (теплые ванны). В ряде случаев помогает использование ножных горячих ванн, горчич-ников на грудь и спину.

Ложный круп начинается чаще всего ночью, внезапно, в виде приступа удушья (асфиксии). Ребенка беспокоит першение, а затем наступает нарушение дыхания: оно становится поверхност-ным, учащенным (30 — 40 вдохов и выдохов в мин). На фоне этих явлений усиливается беспокойство ребенка, появляется бледность, испарина на кожных покровах, цвет губ и кончиков пальцев становится синюшным. Приступ сопровождается напряжением мышц шеи, груди, живота. Голос при ложном крупе в отличие от истинного при дифтерии не пропадает. Нередко отмечается повышение температуры тела на фоне возбуждения ребенка.

Аденоиды — патологическое увеличение глоточной миндалины, которая располагается на своде глотки, позади носовых отверстий. Она развивается раньше остальных образований, входящих в состав лимфоденоидного глоточного кольца .

В зависимости от размеров подразделяются на 3 степени. При I степени они закрывают 1/3 задненосовых отверстий, при II — 2/3, при III степени — выход из полости носа почти полностью закрыт разрастаниями лимфоидной ткани.

Наиболее ранним симптомом заболевания является затруднение носового дыхания, преимущественно в ночные часы. Дети обычно спят с открытым ртом. При значительном увеличении размеров аденоидов носовое дыхание затрудняется и в дневные часы, часто сопровождается выделениями из носа, которые приводят к раздражению кожных покровов преддверия носа и верхней губы. Постоянное проглатыванис детьми отделяемого из носа может привести к неблагоприятным изменениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Лечение аденоидов консервативное и хирургическое. Оперативное вмешательство в большинстве случаев проводится у детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Острые и хронические воспаления миндалин

Миндалины представляют собой скопление лимфоидной ткани. Они участвуют в защитной реакции организма в глотке.

Различают небные миндалины, которые расположены между двумя складками слизистой оболочки (передняя и задняя небные дужки). Они обычно бледно-розовые, а по форме напоминают миндальный орех. Видимая часть миндалины имеет обычно неровную, как бы складчатую или изрытую поверхность, что также придает им сходство со скорлупой миндального ореха. Кроме небных миндалин, у человека есть другие аналогичные образования. Одно из таких образований находится в верхнем отделе глотки — носоглотке. Это носоглоточная миндалина. У корня языка расположена язычная миндалина. Вместе с лимфатическими фолликулами, находящимися в гортани, они образуют барьер, называемый глоточным кольцом.

При возникновении неблагоприятных условий, ослабляющих защитные свойства организма ребенка, микроорганизмы и вирусы, попавшие в небные миндалины, могут вызвать болезненную реакцию с воспалительными изменениями в них, т.е. разовьется острый тонзиллит, или ангина. Наиболее распространены следующие формы острого тонзиллита: катаральная, фолликулярная, лакунарная и флегмонозная.

Катаральная форма развиваете обычно внезапно. Человек чувствует некоторое недомогание, ощущает не большую боль при глотании, чаще обеих сторон горла, тяжесть в голове (рис. 16). Температура тела повышается до 37,5 "С, реже до 38 °С. По сравнению с другими видами тонзиллитов состояние больного при этой форме изменяется меньше.

  При осмотре полости рта видно, что миндалины и окружающие части мягкого неба гипермированы. Характерной особенностью заболевания является то, что при нем никогда не бывает налетов на слизистой оболочке. Сходные изменения наблюдаются на миндалинах при простудном (сезонном) катаре верхних дыхательных путей, вирусном гриппе, поэтому различить их не всегда легко. Необходимо отметить, что при некоторых инфекционных заболеваниях (особенно детских) состояние ротоглотки очень напоминает таковое при катаральной форме острого тонзиллита.

Проявления катарального тонзиллита, как общие, так и местные, обычно проходят на 4—5-й день от начала заболевания. Если не проводить назначенного врачом лечения, то болезнь может перейти в другую, более тяжелую форму.

Фолликулярная форма по своим симптомам, как правило, не отличается от катарального тонзиллита, однако общие проявления болезни: высокая температура тела, головная боль, общая слабость, разбитость, тянущие или болевые ощущения в пояснице и ногах — бывают более выраженными (рис. 17).

Часто уже на 2-й день болезни на покрасневшей поверхности небных миндалин появляются многочисленные беловато-желтые налеты величиной с просяное зерно. При ощупывании шеи в подчелюстной области, под утлом нижней челюсти определяются болезненные образования величиной с фасоль или больше — это увеличенные лимфатические узлы. При правильном лечении болезненные явления, в том числе и налеты, обычно проходят 5 —6-му дню.

Лакунарная форма проявляется недомоганием, головной бо-

болями в суставах. Эти общие явления бывают весьма выра-ЛЬ иными. Температура тела часто повышается до 39 — 40'С. На миндалинах, в устьях щелей (лакун), имеются беловатые налеты в виде точек или пятен, отсюда название формы «лакунарная». Наличие более обширных налетов требует особого внимания для постановки правильного диагноза и исключения дифтерии. В таких случаях обязательно исследуют под микроскопом мазок, взятый с налетов.

флегмонозная форма часто возникает в случаях, если болеющий ангиной не выполнял указаний врача, преждевременно прекратил прием лекарственных средств, вышел на улицу и вновь подвергся общему или местному переохлаждению. Вновь появляются сильные боли в горле при глотании, обычно на одной стороне, температура тела повышается до 40 °С. Флегмонозный тонзиллит — это не только воспалительное поражение ткани самой миндалины, но главным образом воспаление окружающих миндалину тканей вследствие проникновения в них инфекции из миндалин. Возникающий около миндалины воспалительный процесс часто приводит к образованию гнойника — околоминдаликового абсцесса (нарыва). Для флегмонозной формы тонзиллита, кроме быстро нарастающей боли в горле при глотании на стороне поражения, высокой температуры тела и общего плохого самочувствия (плохой сон, отсутствие аппетита, общая слабость), характерны более или менее резкое затруднение при открывании рта и особая болезненность увеличенных шейных лимфатических узлов. При флегмонозной форме заболевания наблюдается припухлость тканей мягкого неба, что нарушает его подвижность; как следствие этого. У больного отмечается гнусавость, а в некоторых случаях проглатываемая жидкая пища может попадать в нос.

Необходимо помнить, что тонзиллит может сопровождать ряд детских инфекционных заболеваний (скарлатина, дифтерия и др.) Во всех случаях при подозрении на ангину заболевшего ребенка необходимо изолировать и направить к врачу для назначения своевременного и правильного лечения.

Для всех форм тонзиллита общими симптомами являются повышение температуры тела, боль при глотании, головные боли. В зависимости от формы болезни происходят изменения в области миндалин — от их покраснения до появления на них гнойных образований.

Для профилактики осложнений и рецидивов ангины ребенок в среднем в течение месяца после заболевания — период реконвалесценции — должен находиться в дошкольном учреждении на индивидуальном режиме, о чем врач или старшая медицинская сестра информирует воспитателя группы.

Хронический тонзиллит чаще диагностируется у детей, проживающих в семьях, в которых есть носители стрептококковой инфекции. Появляется хронический тонзиллит у детей часто болеющих ангиной, с хроническим воспалением носоглотки, наличием кариозных зубов и т.д. Течение болезни может сопровождаться увеличением миндалин (гипертрофия) различной степени.

Различают две формы хронического тонзиллита — компенсированную и декомпенсированную. При первой наблюдаются лишь местные признаки хронического воспаления миндалин, барьерная функция которых и реактивность организма таковы, что уравновешивают, выравнивают состояние местного воспаления, т.е. компенсируют его, и поэтому выраженной общей реакции не возникает.

Декомпенсированная форма характеризуется не только местными признаками хронического воспаления, но и проявлениями декомпенсации в виде рецидивирующих острых тонзиллитов (ан-гин), паратонзиллитов, заболеваний отдаленных органов и систем. Это прежде всего тонзиллогенные поражения сердца, сопровождающиеся шумами, коллагеновые болезни (ревматоидные поражения, системная красная волчанка, дерматомиозит), а также ряд заболеваний кожи (псориаз, экзема). Кроме того, у детей могут наблюдаться отиты, болезни органов пищеварения, мочевыводящей системы и др. Дети, страдающие хроническим тонзиллитом, вялые, быстро утомляются, у них периодически повышается температура тела. К наиболее достоверным визуальным признакам хронического тонзиллита относятся гиперемия и валикообразное утолщение краев небных дужек, рубцовые спайки между миндалинами и небными дужками, разрыхленные или рубцово-измененные и уплотненные миндалины. На поверхности миндалин можно увидеть гнойные пробки, а в расширение щелей (лакун) в толще миндалин — жидкий гной. В лакунах, как правило, обнаруживается большое количество микроорганизмов.

Наличие хронического тонзиллита является своего рода «пороховой бочкой», которая подлежит удалению. Существует точка зрения, согласно которой дети нуждаются в хирургическом лечении в том случае, если обострение болезни в течение года составляет 4 раза и более. Вместе с тем вопрос об оперативном вмешательстве (тонзилэктомия) при хроническом тонзиллите решается строго индивидуально, только при неэффективности консервативного лечения, с учетом возраста ребенка и частоты рецидивов заболевания в течение года.

Дети с хроническим тонзиллитом находятся на диспансерном учете у отоларинголога, вне обострения болезни могут посещать Дошкольное учреждение. В течение года эти дети регулярно наблюдаются педиатром и не менее 2 раз в год отоларингологом. Таким детям 2 раза в год назначают курсы противорецидивного лечения.

Острый бронхит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки бронхов. Чаще всего он развивается одновременно с острым ринофарингитом, трахеитом, ларингитом или как осложнение одного из них, является одним из симптомов острой респираторной вирусной инфекции. Повторное и затянувшееся течение бронхита чаще наблюдается у детей раннего возраста.

Бронхиты могут иметь астматический характер и быть одним из проявлений бронхиальной астмы.

Предрасполагающими факторами являются климатопогодные условия, сырость, переохлаждение или перегревание организма, резкий контраст температур, излишне сухой воздух, загрязненный и запыленный воздух городов, очаговые инфекции носоглотки, нарушение носового дыхания и др.

По происхождению различают бронхиты: 1) инфекционные: а) вирусные, б) бактериальные, в) вирусно-бактериальные; 2) обусловленные воздействием физических и химических вредных факторов; 3) смешанные (сочетание инфекций и физических и химических факторов); 4) неуточненной природы. Острые бронхиты различают по уровню поражения: 1) трахеобронхиты; 2) бронхиты с поражением бронхов среднего калибра; 3) бронхолиты.

Воспалительный процесс при остром бронхите может быть катаральным или гнойным. По срокам течения острого бронхита выделяют остропротекающий (не более 2 недель), затяжной (до 1 мес и более) и рецидивирующий (до 3 раз и более в течение года).

Симптомы острого бронхита проявляются в зависимости от происхождения заболевания, характера, степени выраженности поражения слизистой оболочки бронхиального дерева, интокси-кации и дыхательной недостаточности, темпов развития болезни. Острый бронхит может развиться в течение нескольких часов или нескольких дней, что обычно наблюдают воспитатели у детей ясельного и дошкольного возраста. Чаще всего этому предшествуют симптомы острого респираторного заболевания.

При бронхите самочувствие ребенка ухудшается, развивается слабость, появляются озноб и лихорадочное состояние. Одновременно с симптомами бронхита могут появиться и другие призна-ки острого респираторного заболевания: насморк, боли в горле при глотании, осиплость голоса, а также боли за грудиной и между лопаток. Основной симптом, определяющий развитие острого бронхита, — стойкий сухой кашель, который появляется в начале и держится в течение всей болезни, исчезая последним при выздоровлении ребенка. В случае присоединения поражения гортани кашель приобретает оттенок лающего. Дети раннего возраста не могут откашливать мокроту и заглатывают ее, а обилие мокроты вызывает у них рвоту. Через несколько дней с начала заболевания сухой кашель сменяется более мягким и влажным вследствие отделения мокроты слизистого или слизи гнойного характера. Развитие одышки, как правило, свидетельствует о поражении мел-ких бронхов, что приводит к более тяжелому течению болезни. Приступы кашля, как правило, становятся болезненными из-за напряжения мышц верхней части брюшной стенки, нижних отделов грудной клетки и диафрагмы.

При тяжелой интоксикации и угрозе осложнения острой пневмонией больного целесообразно госпитализировать. В зависимости от происхождения заболевания назначают медикаментозные средства: жаропонижающие, противовоспалительные, болеутоляющие, антибактериальные и пр. При острых бронхитах для облегчения общего самочувствия, снятия неприятных ощущений в области трахеи, обильного потоотделения показаны горчичники на область грудины, паровые ингаляции, потогонные и грудные сборы. Очень важно обеспечить обильное питье: горячий чай с лимоном, медом, малиновым вареньем, чай из липового цвета, сухой малины, теплые щелочные минеральные воды.

 

Острая пневмония

Острая пневмония может закончиться летальным исходом, хотя отмечается снижение данного показателя. В связи с этим интенсивное лечение больных острой пневмонией является первооче-редной задачей органов здравоохранения.

У детей острая пневмония развивается, как правило, на фоне острых респираторных вирусных инфекций и в большинстве случаев имеет вирусно-бактериальное происхождение, что позволяет рассматривать это заболевание как инфекционное.

Острую пневмонию разделяют по типу, тяжести и течению. По типу различают очаговые, сегментарные и интерстициальные. По выделяют три формы: легкую, средней тяжести и тяжелую. Течение болезни бывает острым, затяжным, рецидивирующим, с осложнениями или без них. Тяжесть заболевания определяется выраженностью токсикоза, дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, нарушением обменных процессов, функциональными расстройствами нервной системы (возможны судороги вследствие токсикоза нервной системы). Возникают иногда расстройства эндокринной и пищеварительной систем. Тяжесть болезни определяется распространенностью воспалительного процесса в легких.

Особое внимание необходимо уделять детям, которые входят в группу повышенного риска по развитию инфекционно-воспалительных заболеваний.

Важно отметить, что у детей с гипотрофией, рахитом и атоническим дерматитом пневмонии протекают обычно тяжело, смертность от них бывает чаще.

Пневмония обычно начинается на 3 —5-й день острого респираторно-вирусного заболевания. У больного еще отмечаются выраженные катаральные явления верхних дыхательных путей. В этот период изменяется поведение ребенка (отмечается повышенная возбудимость), повышается температура тела, появляются одышка, цианоз (синюшность) носогубного треугольника, у детей раннего возраста иногда появляется пена у рта. Все эти признаки свидетельствуют о возможности развития пневмонии. Появляется также кашель, частое поверхностное напряженное дыхание, раздуваются крылья носа, втягиваются уступчивые места грудной клетки, возникают хрипы на фоне жесткого или ослабленного дыхания. Постановке окончательного диагноза помогают данные рентгенологического исследования, а также результаты лабораторных, биохимических и бактериологических исследований, проведенных в первые дни болезни.

Как правило, детей с острой пневмонией госпитализируют. На дому можно лечить больных легкой и среднетяжелой формами. Врач доверяет лечение ребенка семье только в том случае, если уверен в четком выполнении всех его рекомендаций. Очень важно начать лечение в ранние сроки, так как от этого зависят эффективность последующего лечения и дальнейшее течение болезни.

Запоздалое и неполноценное лечение больных даже с легкой степенью течения болезни может привести к затяжному течению и развитию хронической формы. Важно правильно выбрать лечебный режим, рациональное питание, лекарственную терапию, физиотерапию и в период восстановления — санаторно-курортное лечение.

Восстановление нарушенных функций после болезни длится от 4 до 8 недель. У детей в этот период остаются симптомы астении, раздражительность, повышенная утомляемость. Часто нару-шается сон, снижается аппетит, наблюдается кашель.

Для полного выздоровления детям необходимы дополнительные оздоровительные мероприятия. Рекомендуется массаж грудной клетки или общий массаж, который улучшает функцию дыхания, лимфо- и кровообращение, процессы обмена, сердечную деятельность, повышает настроение. Полезны гимнастические упражнения, лечебные ванны, физиотерапевтические процедуры. Необ-ходимы полноценное питание и постепенное увеличение пребывания детей на воздухе. Одновременно проводят лечение хронических очагов инфекции (аденоидита, отита, тонзиллита, синусита и др.)

Профилактика заболеваний органов дыхания

Для профилактики заболеваний органов дыхания необходим комплекс организационных, эпидемиологических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий. Прежде всего — стимуляция неспецифических защитных свойств организма, сезонное воздействие ультрафиолетовым излучением, витаминизация организма, систематическое закаливание, повышающее сопротивляемость организма детей как к низким температурам, так и к инфек-ционным заболеваниям. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: солнце, воздух и вода. Закаливающие процедуры важно проводить комплексно, сочетая воз-действие природных факторов с физическими упражнениями, подвижными играми и физической работой.

В помещениях дошкольных учреждений важно следить за чистотой воздуха, строго соблюдать режим проветривания. Детям необходимо правильно подбирать одежду, которая не вызывала бы ни перегревания, ни охлаждения тела как в помещении, так и на прогулках в разное время года. Благоприятно воздействуют на организм прогулки в зеленой зоне города (в парке, сквере).

Рекомендуется регулярно проводить гигиеническую и лечебную гимнастику в зависимости от состояния здоровья ребенка. Лечебная физкультура должна содержать комплекс упражнений с преимущественным воздействием на мускулатуру, участвующую в акте дыхания.

Очень важно для предупреждения острых заболеваний органов Дыхания своевременно устранять аденоидные разрастания, так как в них скапливаются попавшие в организм возбудители инфекции, лечить скрыто протекающие заболевания придаточных пазух носа, верхних дыхательных путей, кариозные зубы, холециститы и другие очаги инфекции в организме ребенка. Необходимо строго выполнять противоэпидемические мероприятия (своевременное правильное лечение острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, изоляция больных с острыми респираторно-вирусными заболеваниями).

Из общих гигиенических мероприятий, укрепляющих организм ребенка и помогающим противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды, расширяющих его адаптационные возможности, важно подчеркнуть обязательное соблюдение режима дня: достаточное пребывание на воздухе, сон продолжительностью в соответствии с возрастом, полноценное питание.

Воспитатели и другие работники дошкольных учреждений должны постоянно вести разъяснительную работу с родителями.

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — тяжелое аллергическое заболевание, проявляющееся приступами удушья с резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате сужения просвета мелких бронхов. В зависимости от причин, вызывающих заболевание, различают две формы бронхиальной астмы: неинфекционно-аллергическую и инфекционно-аллергическую.

Неинфекционно-аллергическая, или экзогенная, форма бронхиальной астмы чаще встречается у детей до 3 лет. В основе ее лежит повышенная чувствительность (сенсибилизация) организма ребенка к внешним чужеродным веществам — аллергенам. К их числу могут относиться бытовая пыль, шерсть домашних животных, пыльца растений, лекарственные препараты, некоторые пищевые продукты (яйца, молоко, шоколад, рыба, цитрусовые, лук, горох, орехи и пр.).

Установлено, что в происхождении этой формы заболевания важную роль играет наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям — аллергическая конституция, или аллергический диатез.

Инфекционно-аллергическая форма бронхиальной астмы встречается преимущественно у детей старше 3 лет, что связано с сенсибилизацией организма, вызванной предшествующими заболеваниями. У ребенка возникает повышенная чувствительность к бактериям, вирусам, продуктам их жизнедеятельности и распада Наиболее часто она бывает у детей, страдающих повторными рес-пираторными заболеваниями.

Возникновению инфекционно-аллергической формы бронхиальной астмы часто предшествует астматический бронхит, который рассматривается в качестве предастмы, или I стадии бронхи-альной астмы. Он проявляется у детей приступообразным, иногда коклюшеподобным кашлем и небольшим затруднением выдоха Астматический бронхит продолжается в течение 2—3 недель, имеет склонность к повторным проявлениям и часто возникает у детей страдающих экссудативно-катаральным диатезом, крапивницей' аллергическим насморком. Раннее выявление и своевременно начатое лечение астматического бронхита может предупредить его переход в бронхиальную астму.

Ведущий симптом бронхиальной астмы — приступ удушья, которому иногда предшествует период предвестников. К их числу относится изменение поведения ребенка (возбуждение или вя-лость, сонливость), насморк аллергического характера, першение в носу, чиханье или навязчивый кашель, одышка.

При наличии в группах дошкольных учреждений детей, страдающих астматическим бронхитом или астмой, воспитатель должен особенно внимательно следить за их состоянием и в случае появления предвестников приступа срочно показать ребенка врачу.

Во время приступа у ребенка вследствие спазма гладкой мускулатуры бронхов, набухания и усиления секреции их слизистой оболочки затрудняется выдох. Это состояние сопровождается слышимыми на расстоянии свистящими хрипами. Для облегчения акта выдоха ребенку следует придать полусидящее или сидячее положение с приподнятыми плечами, чтобы использовать все вспомогательные дыхательные мышцы грудной клетки для облегчения акта выдоха. Приступ сопровождается бледностью кожных покровов, учащением дыхания и некоторым расширением зрачков. При кашле выделяется слизистая, часто стекловидного вида мокрота. В конце приступа, который отнимает у ребенка много сил, дыхание становится более свободным, происходит более легкое отделение мокроты, постепенно исчезают хрипы.

Приступ может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от тяжести заболевания. Промежутки между приступами также различны по длительности. В тяжелых случаях приступы могут повторяться несколько раз в день и несколько дней подряд, иногда с длительными перерывами (недели, месяцы). На течение болезни оказывают влияние повторные заболевания дыхательных путей, аденоидные разрастания, хронические тонзиллиты, неблагоприятные материально-бытовые условия, рациональное питание.

При оказании помощи ребенку во время приступа необходимо обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть воротничок, сделать горячую ножную ванну или поместить руки в горячую воду, ребенка необходимо успокоить, отвлечь его внимание игрушками и срочно вызвать врача.

Важная роль в предупреждении бронхиальной астмы у детей принадлежит персоналу дошкольных учреждении. Профилактика бронхиальной астмы включает проведение мероприятий, направленных на снижение возможности сенсибилизации организма к чужеродным веществам (борьба с пылью, шерстью домашних животных), а также предупреждение острых и хронических заболеваний органов дыхания (проведение закаливающих процедур, дыхательной гимнастики, соблюдение воздушно-теплового режима, гигиенических требований к одежде и т.д.). Серьезное внимание следует обратить на детей, которые склонны к аллергическим реакциям, в том числе страдающих экссудативно-катаральным диатезом.

 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Ведущее место в инфекционной патологии детского возраста занимают кишечные инфекции. Острые кишечные инфекции (ОКИ), или острые диарейные болезни. Число клинических форм превышает 30 нозологических единиц, возбу­дителями которых могут быть бактерии, вирусы и простейшие.

Дизентерия (шигеллезы)

Дизентерия — острое инфекционное заболевание, харак­теризующееся значительно или резко выраженными симптомами общего отравления организма, учащением стула с примесью сли­зи и крови и тенезмами (потуги). Заболевание вызывается группой родственных дизентерийных бактерий. Наиболее часто встречает­ся дизентерия, вызванная двумя видами возбудителей — палочка­ми Флекснера и Зонне.

Дизентерийная палочка живет не только в организме челове­ка, но и в окружающей среде, в почве, воде, молоке, на овощах, фруктах и т.д. На солнце она погибает через 30 мин, при кипяче­нии немедленно, очень чувствительна к дезинфицирующим ве­ществам, но к низким температурам устойчива и выдерживает замораживание в течение 40—45 дней.

Носителем возбудителя и основным источником распространения инфекции являются больной или переболевший дизентерией че­ловек, а также бактерионосители, их испражнения. Загрязнение инфицированными испражнениями рук, пищевых продуктов, пред­метов ухода приводит к распространению инфекции.

Дизентерией болеют люди всех возрастов, но чаше она пора­жает детей старше 1 года, особенно в летне-осенний период (с июля по октябрь). Это связано с увеличением потребления сы­рых плодов и овощей, сырой воды из открытых водоемов, а так­же увеличенным выплодом мух, которые часто являются пере­носчиками дизентерийной бактерии. Существует прямая зависи­мость между кривой заболеваемости дизентерией и санитарно-гигиеническими условиями жизни населения. Дизентерию часто называют болезнью грязных рук, или «мушиной болезнью». Меха­низмы передачи инфекции — контактный, фекально-оралъный, реализуемый пищевым и водным путями. Пути передачи дизенте­рии у детей раннего возраста — преимущественно контактно-бы­товой, у детей более старшего возраста — чаще пищевой (через молочные продукты, в последние годы чаще всего сметана).

Иммунитет при дизентерии изучен недостаточно. По мнению ряда авторов, переболев и получив стойкий иммунитет к одному типу возбудителя, можно заразиться другим типом дизентерий­ной бактерии с последующим новым заболеванием. Инкубацион­ный период при дизентерии 1 — 7 дней (чаще 1 — 3 дня).

Дизентерийные бактерии проникают через рот человека в же­лудок, а затем в кишечник, где часть из них быстро размножает­ся, а другая погибает. При гибели дизентерийного возбудителя образуется токсин, который, всасываясь в кровь, разносится по всему организму, нарушая его нормальную деятельность.

В кишечнике, особенно в его нижнем отделе — толстой киш­ке, возникает воспалительный процесс, а в тяжелых случаях об­разуются язвы. Начало заболевания зависит от возраста заболев­шего, вида возбудителя и пути инфицирования.

Формы заболевания как у детей, так и у взрослых бывают лег­кие, заканчивающиеся через 5 —6 дней полным выздоровлением, и очень тяжелые.

При типичной форме начало болезни острое, отмечаются озноб, повышение температуры тела до 39 —40 °С, общее недомогание, вялость, потеря аппетита, головокружение, рвота. Через несколько часов появляется частый стул, сопровождающийся болями в животе и болезненными сокращениями прямой кишки (тенезмами). Жид­кие испражнения вскоре приобретают вид кровянистой слизи. Акт дефекации происходит с сильным напряжением (кряхтенье, покрас­нение лица). Спустя 3 — 5 дней температура тела постепенно снижа­ется до нормы, общее состояние улучшается, испражнения стано­вятся менее частыми, освобождаются от крови, слизи, принимают кашицеобразный, а затем оформленный вид. Процесс обратного развития в среднем продолжается около 2—3 недель.

Дизентерия истощает защитные силы организма, вследствие чего у больных могут возникнуть такие осложнения, как воспале­ние среднего уха, легких, гнойничковые поражения кожи, пора­жения слизистой оболочки рта (стоматиты, молочница), выпаде­ние прямой кишки.

При явных случаях дизентерии, а также при подозрении на нее ребенка обязательно госпитализируют, после чего в помещении производят тщательную химическую дезинфекцию.

За детьми и взрослыми (особенно за работниками кухни и бу­фета) в течение 7 дней врач устанавливает наблюдение. В эти дни необходимо особенно тщательно мыть и кипятить посуду и сле­дить за тем, как моют руки дети, особенно перед едой и после посещения туалета. После выявления новых случаев заболевания проводят однократное бактериологическое обследование кала у всех детей и персонала группы. При одновременном заболевании детей в разных группах обследуют персонал пищеблока и всех де­тей дошкольного учреждения.

Форму дизентерии, которая затягивается на многие месяцы, считают хронической. Причина возникновения хронической дизен­терии — несвоевременное (позднее) начало лечения и нерацио­нальное его проведение. Хронической дизентерией чаще болеют ослабленные дети, страдающие другими хроническими заболе­ваниями. При хронической дизентерии периоды улучшения со­стояния сменяются периодами обострения или заболевание тя­нется непрерывно, однако все симптомы болезни выражены не­резко.

Хроническая дизентерия может осложниться заболеваниями желудка, печени, кишечника, иногда вызывает глубокие наруше­ния всего обмена веществ.

Для улучшения общего состояния ребенка, больного хрониче­ской дизентерией, и повышения его эмоционального тонуса не­обходимо создать наиболее благоприятные условия (поместить в санаторий, вывезти за город и т.д.). Большое значение имеет пра­вильное питание, при котором должна быть учтена, с одной сто­роны, необходимость получения достаточного количества пита­тельных веществ, а с другой — плохое усвоение больным многих продуктов питания. Особенно важно давать детям те продукты, которые содержат легкоусвояемые белки (например, творог).

В целях предупреждения заболевания дизентерией в детских учреждениях необходимо организовать тщательную уборку терри­тории. Следует обратить особое внимание на обеспечение детей доброкачественной питьевой водой и вести систематический над­зор за качеством пищи и ее приготовлением.

Каждый работник детского учреждения должен соблюдать пра­вила личной гигиены и научить этому детей. Обязательно мыть руки с мылом каждый раз перед едой, особенно тщательно после посещения туалетной, чтобы удалить с них грязь, в которой мо­гут быть дизентерийные и другие микробы. Нельзя пить сырую воду из неглубоких, легко загрязняемых колодцев, из прудов, рек и других открытых водоемов. Надо помнить, что кипяченая вода также может быть загрязнена и стать источником заражения, если она хранится в незакрытой или недостаточно чистой посуде. Если нет централизованного водоснабжения и появились случаи желу­дочно-кишечных расстройств, следует пользоваться лишь кипя­ченой водой не только для питья, но и для хозяйственных надобностей: мытья посуды и т.д. Сырые овощи и фрукты перед едой следует тщательно вымыть под струей кипяченой или водопро­водной воды и обдать кипятком.

Пищевые продукты, готовые блюда, напитки, а также посуду необходимо оберегать от мух. Мусороприемники, мусорные ведра следует держать закрытыми и ежедневно опорожнять, а также за­ботиться о том, чтобы мухи не могли проникнуть в выгребные ямы уборных; содержимое выгребных ям надо посыпать сухой хлорной известью. Чтобы преградить мухам доступ в помещения дошкольного учреждения, окна надо затянуть частой сеткой; по­суду после еды детей немедленно убирать со стола, остатки пищи и крошки выбрасывать в мусорное ведро.

Иерсиниоз

Иерсиниоз — кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода иерсиний. Бактерии активно размножаются при плюсовой температуре и даже при пониженной (4— 10 °С), но накопление в этих условиях идет медленно. Оптимальная температура их жизне­деятельности 25 29 °С. Иерсинии способны длительно сохраняться в окружающей среде: в эксперименте в почве они могут суще­ствовать до 128 дней и более, в воде открытых водоемов — до 1 мес, в кипяченой воде — до 1 года. Длительно могут выживать На различных продуктах питания: в молоке сохраняются до 18 дней, в сливочном масле — до 145 дней, на хлебе, кондитерских изде­лиях — от 16 до 24 дней. Быстро размножаются и длительно сохра­няются на овощах, особенно приготовленных в виде салатов.

Иерсиний чувствительны к высокой температуре; при 100 °С погибают в течение нескольких секунд. На них губительно дей­ствует прямая солнечная радиация. Раствор перманганата калия в концентрации 0,5 — 0,3 % вызывает гибель бактерий через 3 мин. Неприхотливость иерсиний к условиям обитания и способность размножаться при низких температурах способствуют накопле­нию их в продуктах животного и растительного происхождения, последние могут явиться факторами передачи иерсиниозной ин­фекции.

Источником заражения чаще всего бывают больные животные. К инфекции восприимчивы различные сельскохозяйственные животные: свиньи, крупный рогатый скот, лошади, овцы, оле­ни, куры. Поражаются домашние животные (кошки, собаки), жи­вотные, содержащиеся в зоопарках и питомниках, а также грызу­ны. Бактерии обычно обитают в кишечнике млекопитающих и выделяются с испражнениями в окружающую среду. Основные пути передачи — пищевой (употребление сырых фруктов и овощей, осемененных бациллами) и контактно-бытовой (при вспышках в детских учреждениях и семейных очагах). Мясо и молочные про­дукты также могут явиться факторами передачи. Максимальная заболеваемость наблюдается в марте— апреле, а минимальная — в июне — августе.

Ротавирусная инфекция

Болеют дети любого возраста, но чаще — 1 — 3 лет. Характерна выраженная осенне-зимняя сезонность с почти полным отсутстви­ем заболеваний в летние месяцы года.

Клиническая картина ротавирусной инфекции у детей разного возраста проявляется в виде воспаления слизистой оболочки же­лудка и тонкой кишки (гастрит, гастроэнтерит). У половины де­тей заболевание начинается внезапно и проявляется повышением температуры тела до 38,5 °С, рвотой и жидким стулом (слабоок­рашенный, иногда с примесью слизи). Частота стула не превыша­ет 4—8 раз в сутки.

Рвота является кардинальным и, чаще всего, начальным симп­томом болезни, бывает повторной, но кратковременной (1 — 2 дня). Из других симптомов поражения желудочно-кишечного тракта наиболее постоянны урчание и плеск по ходу толстой кишки.

У другой половины детей заболевание имеет подострый харак­тер и начинается постепенно. Как правило, в течение 3 — 4 суток отмечаются незначитель­ные воспалительные изменения мягкого неба и небных дужек, заложенность носа.

Окончательный диагноз ротавирусной инфекции устанавлива­ют только на основании лабораторного подтверждения (сероло­гического или вирусологического), а при вспышках — и по ре­зультатам клинико-эпидемиологических данных (при лаборатор­ном подтверждении диагноза у одновременно заболевших).

Все дети, которые перенесли кишечные инфекции, допуска­ются в детские коллективы только после полного выздоровления, нормализации стула и при наличии отрицательного результата бактериологического исследования на кишечную флору.

Диспепсия

Диспепсия ( dyspepsia ; от греч. dys — приставка, усиливающая отрицание, в медицинских терминах означает болезненное состо­яние, нарушение процесса развития или расстройство функций каких-либо органов и систем, и peptein — переваривать) — растройство пищеварения. Возникает в результате несоответствия между вводимой пищей (ее количества и состава) и способно­стью кишечника переваривать эту пищу.

Диспепсия может возникнуть у ребенка, вскармливаемого гру­дью, если понижена способность организма к выделению пище­варительных соков. Она может развиться при перегревании ребен­ка или возникновении у него каких-либо заболеваний, когда «не­сварение» пиши в желудке будет лишь одним из симптомов. Осо­бенно часто диспепсия наблюдается у детей, находящихся на сме­шанном или искусственном вскармливании, при отсутствии долж­ного контроля за количеством и качеством даваемой детям пиши, необоснованном переходе с одних видов молочных смесей на дру­гие и пр.

В более легких случаях возникает так называемая простая дис­ пепсия, которая сопровождается беспокойством, учащенным сту­лом, срыгиванием или небольшой рвотой. Нормальное состоя­ние ребенка может быть легко восстановлено рациональным ре­жимом питания.

При затянувшихся случаях заболевания из нижних отделов ки­шечника в верхние начинают проникать микроорганизмы, вызы­вающие бактериальное разложение пищи. При этом образуются вещества, раздражающие слизистую оболочку кишечника и нару­шающие нормальную ее функцию, что может привести к разви­тию токсической диспепсии. Токсическая диспепсия является тя­желым заболеванием, при котором сильно нарушается общий об­мен веществ. Она сопровождается сильной рвотой, частым сту­лом, резким обезвоживанием организма, упадком сердечной дея­тельности, значительным нарушением функций ЦНС. Нередки при этом осложнения: воспаление среднего уха, легких, почек, гнойничковые поражения кожи и подкожной жировой клетчатки. Не исключены летальные исходы.

При первых симптомах болезни ребенка изолируют, лишают очередного приема пищи и срочно вызывают врача. До прихода врача больного нужно часто поить кипяченой водой или чаем (не­большими дозами).

Для предупреждения диспепсии следует иметь в виду:

1) дети до 4—5 мес жизни должны находиться на грудном вскармливании и получать только грудное молоко;

2) не следует отнимать ребенка от груди ранее 7 мес и в жар­кое время года;

3) детям до 3 мес при недостатке молока у матери следует да­вать грудное молоко из донорских пунктов, организованных при Детских консультациях и других лечебных учреждениях;

4) вести строгий контроль за сроками введения новых продук­тов в суточный рацион, которые дополнительно к грудному мо­локу дают ребенку;

5) детям, находящимся на искусственном и смешанном вскар­мливании, в летнее время года лучше давать кислые смеси;

6) особенно большое внимание обращать на питание ослаб­ленных детей, страдающих рахитом, гипотрофией, а также живу­щих в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях;

7) проводить с родителями просветительную санитарно-гигиеническую работу.

Гигиена кожи

Формирование кожи начинается в первые недели жизни плодя из двух эмбриональных зачатков. Из первого — эктодермального — зародышевого листка образуется эпидермис, а из второго — мезодермального — дерма и подкожная жировая клетчатка

В коже выделяют три функционально различные части: на­ружную — эпидермис, или надкожицу; среднюю — собственно кожу, или дерму; глубокую часть — подкожную жировую клетчат­ку (гиподерма).

К числу многообразных функций кожи относятся следую­щие: сенсорная (обеспечивает ощущение тепла и холода, при­косновения, боли), защитная, выделительная, секреторная, об­менная, дыхательная. Кожа новорожденного по своей структу­ре очень похожа на кожу взрослого человека и уже с первых минут жизни начинает выполнять почти все свои функции. Вме­сте с тем существует и ряд значительных отличий. Во-первых, на единицу массы малыша приходится в среднем почти вдвое большая площадь поверхности кожи. Во-вторых, отличия в струк­туре делают ее более хрупкой и уязвимой. Эпидермис, или на­ружный слой кожи, младенца фактически состоит из одного тонкого слоя клеток, тогда как у взрослого человека он вклю­чает в себя несколько слоев. Средний клеточный слой (дерма) новорожденного также значительно тоньше, чем у взрослого, так как большинство эластичных волокон кожи формируется после рождения примерно в течение 3 лет. Эти различия делают кожу младенца более чувствительной к воздействию различных факторов внешней среды: раздражению и физическому воздей­ствию.

Вследствие значительно меньшей поверхности кожи плотность расположения потовых желез у новорожденного значительно выше, чем у взрослого. У детей потовые железы развиты недостаточно, поэтому потеря воды и минеральных веществ у них в 2—3 раза больше, чем у детей старшего возраста. В связи с этим кожа ребен­ка обладает существенно меньшей способностью контролировать потерю влаги и поддерживать нормальный температурный режим. Кроме того, у детей под влиянием ультрафиолетовой области спек­тра выделяется меньше меланина, который защищает от проник­новения лучей в нижележащие отделы кожи.

Ана­томической особенностью кожи является разнообразие и боль­ное количество не полностью созревших соединительнотканных клеток; отдельные их виды (тучные клетки) образуют биологи­чески активные вещества и ферменты, которые способствуют воз­никновению у детей аллергических реакций.

Благодаря выделительной функции кожи через нее из организ­ма выводятся различные шлаки. Для сохранения водного и соле­вого равновесия организм ребенка нуждается в строгом соблюде­нии режима питания и питья.

В детском возрасте недостаточно развита терморегулирующая функция кожи, поэтому необходимо тщательно следить за одеж­дой детей, которая должна отвечать всем гигиеническим требова­ниям. У детей благодаря особенностям кожного покрова хорошо развита всасывательная функция. Это необходимо учитывать, на­значая ребенку различные препараты наружного применения: мази, кремы, средства по уходу за кожей.

В первую половину года, когда кожа малыша особенно нежная и ранимая, гигиеническую ванну надо делать ежедневно, с 6 мес его можно купать через день, после года — 2 раза в неделю, а после 3 лет — раз в неделю и обязательно ежедневно мыть ноги. Купание стимулирует функции кожи, цир­куляцию крови, развивает нервную систему и психофизическую моторику ребенка, оказывает закаливающие действие.

В первые 2 мес жизни ребенка купают в кипяченой воде с ис­пользованием современных средств: пены для купания (не содер­жащей мыла), шампуня, детского мыла, очищающего лосьона, масла и крема. В дальнейшем его можно купать в сырой воде с использованием тех же средств.

С мылом малыша купают не каждый день, а 2 — 3 раза в неделю. Во время купания (оно продолжается не более 5 —7 мин) надо следить, чтобы вода не попадала в глаза, уши нос. После того как тело ребенка будет вымыто, чистой кипяче­ной водой ему моют голову и лицо, а затем, повернув вниз ли­цом, его обливают водой, температура которой на 1—2 °С ниже температуры воды в ванной.

После купания тело ребенка осторожно обсушивают мягкой простыней, а кожные складки смазывают жиром. Ногти на паль­цах рук и ног обрезают ножницами, предварительно протертыми спиртом. Нос и уши прочищают ватными жгутиками, смоченны­ми растительным или вазелиновым маслом.

После купания ванночку следует тщательно промыть и просу­шить. Стирать в ней белье запрещается.

Детям в возрасте 2 — 2,5 лет начинают прививать гигиениче­ские навыки по уходу за своим телом: учат правильно умываться, мыть руки перед едой и при всяком их загрязнении (после игр в песке, общения с животными, после туалетной и т.д.).

Обслуживающий персонал дошкольного учреждения должен ежедневно осматривать кожу ребенка и обращать внимание даже на небольшое ее покраснение или незначительную сыпь. При каждом изменении состояния кожи малыша следует показать врачу. Если на коже ребенка имеются мелкие травмы (трещи­ны, царапины, заусеницы, ссадины), их надо немедленно про­мыть кипяченой водой и смазать йодной настойкой, бриллиан­товым зеленым или жидкостью Новикова; кровоточащие ранки промывают дезинфицирующим раствором и заклеивают лей­копластырем.

Потница и опрелость

Потница и опрелость — незаразные заболевания кожи, воз­никающие чаще всего при неправильном уходе за ребенком.

Потница раздражение кожи, вызванное скоплением пота под эпидермисом; может возникнуть у ребенка при чрезмерном его укутывании, редком купании.

При потнице на коже туловища, в складках и соприкасающих­ся поверхностях, на коже затылка и волосистой части головы обыч­но одновременно возникают множественные гнойнички размером с булавочную головку, бывают окружены незначительным воспа­лительным ободком. Они, увеличиваясь в размерах и распростра­няясь по телу, у ослабленных детей могут вызвать заражение кро­ви — сепсис.

Для предупреждения потницы ребенка надо регулярно купать, использовать современные средства ухода за кожей (высокоочи­щенное минеральное масло, крем, присыпки, салфетки), не ку­тать при пеленании, своевременно менять памперсы (подгузники)-

Полезны воздушные ванны, во время которых дети лежат раздетыми в теплой комнате, а в летнее время года — на воздухе в тени.

Опрелость — покраснение, слущивание кожи, появление трещин в ее складках. Возникает у детей в тех случаях, если им долго не меняют мокрую одежду, пеленки, редко купают их. Чаще всего опрелость появляется в паховых складках, подмышечных ямках, на шее, за ушами. Прикосновение к коже в местах опрелости очень болезненно. Ребенок становится беспокойным, капризным, сон и аппетит его нарушаются. Кожу малыша в этих случаях рекоменду­ется обработать детским кремом, который, оказывая бактерицид­ное действие на микрофлору, препятствует образованию излиш­ней влаги и естественных выделений. Можно также использовать современные присыпки, эффективно ослабляющие трение кожи внутри кожных складок и о ткань. Присыпку не следует наносить непосредственно на тело ребенка, а с помощью ладони надо рав­номерно распределять ее в местах образования опрелости.

При частых срыгиваниях для предупреждения образования оп­релости на шее и за ушами между шеей ребенка и бельем прокла­дывают небольшую специальную салфетку, концы которой зак­ладывают за голову. Срыгиваемые массы при этом не будут попа­дать на кожу ребенка, белье и подушку. После каждого срыгива-ния салфетку надо менять.

Купать ребенка при наличии опрелости надо в кипяченой воде или в слабом растворе перманганата калия. После купания тело и складки кожи осушают мягкой простыней, места опрелости обра­батывают кремом или присыпкой. Обслуживающий персонал дет­ского учреждения должен ежедневно внимательно осматривать тело ребенка, обращать внимание на появление даже небольших покраснений, которые могут в дальнейшем перейти в опрелость. В случае обширной или не поддающейся лечению опрелости ре­бенка надо показать врачу.

При сухости кожных покровов и образовании на ней «коро­чек», рекомендуется протирать такие места маслом, которое ув­лажняет кожу, хорошо впитывается и не препятствует естествен­ному дыханию кожи.

Гнойничковые заболевания

Кожа детей легко загрязняется, во время игры или работы на Участке, в саду, огороде. Пыль, грязь и содержащиеся в них микроорганизмы — стафилококки и стрептококки — внедряются в кожные бороздки, углубления и неровности. Грязь раздражает кожу, вызывает зуд и расчесы, через которые, так же как через царапи-'' ссадины и раны, гноеродные микроорганизмы проникают в кожи, нередко вызывая гнойничковые заболевания. Чем меньше повреждается и загрязняется кожа, тем реже возникают на ней гнойничковые заболевания. Чем слабее ребенок, чем мень ше сопротивляемость его организма, тем более подвержена его кожа вредному воздействию микроорганизмов. Поэтому гнойнич­ковые заболевания особенно часто возникают во время или после различных заболеваний. Экссудативный диатез, диабет, малокро­вие, желудочно-кишечные заболевания, а также жара, переох­лаждение тела, тесная, неудобная и особенно грязная одежда способствуют возникновению гнойничковых поражений кожи Попадание капли гноя из гнойничка больного на кожу здорового ребенка может вызвать у него аналогичное заболевание. Среди раз­личных кожных заболеваний у детей пиодермии составляют око­ло 40 %. Гнойничковые заболевания чаще всего протекают в виде стрептодермии и стафилодермии.

Стрептодермии — это гнойничковые поражения кожи, вызван­ные стрептококками; характеризуются поверхностным поражением гладкой кожи и ее складок (импетиго, заеда, паронихия).

Импетиго (от лат. impetus — внезапный) отличается высокой контагиозностью и характеризуется высыпанием пузырьков на покрасневшем фоне. На месте проникновения гноеродного мик­роорганизма, чаще на открытых частях тела; углы рта (заеда), за ушами, валик ногтя (паронихия) — образуется сначала красное пятно или припухание, а затем пузырек размером от булавочной головки до десятикопеечной монеты. Вскоре пузырек превраща­ется в гнойничок, который при подсыхании покрывается тонкой желто-оранжевой корочкой («медовая корка»). Рядом образуются новые пузырьки и корки. Заболевание легко переходит не только с одного места кожи на другое, но и от одного ребенка к другому, поэтому больного надо отделить от других детей. Полотенце, по­суду, салфетки больного хранят отдельно. Игрушки и вещи, кото­рыми он пользовался, надо мыть горячей водой с мылом, а еще лучше кипятить. Лечение больного проводится только по назна­чению врача.

Стафилодермии — гнойничковые заболевания, вызываемые ста­филококками; характеризуются поражением придатков кожи (фол­ликулы волос, потовые и сальные железы).

Фолликулит воспалительное поражение волосяного мешоч­ка. Заболевание характеризуется появлением небольших, величи­ной 1 — 2 мм гнойничков, пронизанных в центре волосом и окру­женных узкой розовой каймой. При благоприятном течении через 3 — 4 дня содержимое гнойничков подсыхает, образуются желто­ватые корочки, после отпадения которых на коже не остается еле дов (рис. 27, а).

Фурункул (чирей) острое воспаление волосяного фоллику-1 ' сальной железы и подкожной жировой клетчатки. За 3 — 5 Дне^ фурункул увеличивается, достигая размеров лесного ореха и больше

Карбункул нагноение не­скольких фолликулов, расположенных рядом. Воспаляются боль­шие участки подкожной жировой ткани. Наблюдаются недомога­ние, головные боли, повышается температура тела. Заболевание иногда продолжается больше месяца. Особенно опасно, если кар­бункул образуется на лице, так как гнойный процесс может про­никнуть в оболочки мозга (рис. 27, в).

При гнойничковых заболеваниях не следует применять комп­рессов, так как, размягчая кожу, они способствуют распростра­нению гнойных поражений; по тем же соображениям нельзя при­нимать ванны и души. Неповрежденную кожу надо ежедневно про­тирать спиртом пополам с водой или водкой; коротко стричь ног­ти; подногтевые пространства смазывать растворами антисепти­ков. Все это предохраняет здоровые части тела от заражения гнойничковой инфекцией. При гнойничковых заболеваниях не ре­комендуется давать детям шоколад, мед, варенье, конфеты, ост­рые продукты и копчености. Для предупреждения гнойничковых заболеваний необходимо повышать общую сопротивляемость орга­низма, обеспечивать полноценное питание с достаточным коли­чеством витаминов, правильный режим, выполнять гигиениче­ские правила ухода за кожей и одеждой.

Гидраденит гнойное воспаление апокринных потовых же­лез, которое у детей не встречается.

Грибковые заболевания

Трихофития (от греч. trichos — волос, phyton — растение) в быту называется стригущим лишаем.

Источником заболевания является больной человек или вещи которыми он пользовался. Некоторые разновидности болезни пе­редаются от животных (лошадь, рогатый скот, собака). Страдают главным образом дети, чаще мальчики в возрасте от 4 до 15 лет Инкубационный период заболевания составляет от нескольких дней до 1,5 мес. При заболевании могут поражаться и гладкая кожа, и волосистая часть головы, и ногти. На коже, чаще всего лица, шеи и рук, образуются резко ограниченные зудящие розо­вато-красные круглые пятна. Они имеют наклонность к распрос­транению, могут сливаться между собой и в дальнейшем со­провождаются шелушением. На голове поражается как кожа, так и волосы. Грибы внедряются в волосяные мешочки, а оттуда в волосы, которые теряют блеск, становятся матовыми, как бы запыленными, легко обламываются. Кожа пораженной части го­ловы покрывается серовато-белыми чешуйками. При поражении ногтей в толще их образуются сероватые или желтоватые пят­нышки. Ногти теряют свой блеск, становятся ломкими, края их легко крошатся. При микроскопическом исследовании поражен­ных отделов кожи, волос и ногтей обнаруживают в них колонии грибов. Своевременное и правильное лечение способствует бла­гоприятному исходу заболевания, а рост волос в пораженных местах восстанавливается.

Парша чаще встречается в странах Арабского Востока, у на­родностей, постоянно носящих головные уборы. В прошлом была распространена в среднеазиатской части России. В этих районах часто болели целые семьи, при этом особенно страдали дети.

Парша — заразное заболевание и без лечения может длиться десятки лет. Заражение происходит при длительном контакте с больными людьми или животными, птицами (собаки, кролики, куры, утки). Поражается главным образом волосистая часть голо­вы, реже — гладкая кожа и ногти. В очень запущенных случаях возможно поражение лимфатических узлов, подкожной жировой клетчатки, желудка, кишечника и других органов и систем. На пораженных паршой участках волосистой части головы появля­ются образования соломенно-желтого цвета с блюдцеобразным вдавлением в центре. Сливаясь, они образуют сплошные корки, под которыми идет воспалительный процесс, нарушающий рост волос. Волосы приобретают пепельный цвет, теряют блеск, легко рвутся, а не ломаются, как при трихофитии.

При правильном и своевременном лечении болезнь быстр0 проходит, а на месте выпавших волос отрастают новые.

При первом подозрении на заболевание трихофитией или пар­шой, ребенка следует изолировать от других детей и показать врачv В случае подтверждения грибкового заболевания все дети и взрослые, имевшие контакт с больным, должны быть тщательно ос­мотрены врачом. Помещения, в которых находились больные, а также их вещи подвергают тщательной дезинфекции.

После болезни детей допускают в детский коллектив только при трехкратном отрицательном анализе на наличие грибка. Они должны находиться под постоянным наблюдением врача и носить на голове шапочку или косынку до тех пор, пока не начнут отра­стать новые волосы.

Чесотка болезнь, возникающая вследствие проникновения под верхний слой кожи рук, ног, а иногда и туловища чесоточно­го клеща. Чесоточный клещ принадлежит к семейству членисто­ногих. В 95 % случаев заражение происходит при длительном и тесном контакте с больным человеком. Непрямая передача зара­жения возможна через одежду и постельные принадлежности. Ес­тественная жизнестойкость клеща, извлеченного из кожи челове­ка, довольно слабая: взрослые формы живут не более 2 суток при температуре 22 °С. При температуре, превышающей 55 °С, клещ погибает в течение 10 мин.

Термическая обработка вещей (стирка белья и постельных при­надлежностей при температуре воды, превышающей 55 °С) прак­тически устраняет возможность непрямой передачи возбудителя.

Взрослая оплодотворенная самка клеща, попадая на поверх­ность кожи, примерно в течение часа пробуравливает с помо­щью коготков на концах ее передних ног роговой слой эпидер­миса, проделывая вертикальные отверстия. Затем параллельно поверхности кожи она роет S-образные чесоточные ходы. Самка продвигается в чесоточном ходе со скоростью до 5 мм в сутки. Спустя несколько часов после образования хода она начинает откладывать по 2 — 3 яйца в сутки. Через 3 — 4 дня после кладки яиц из них образуются личинки, которые покидают чесоточный Х°Д, пробуравливают кожу и выходят на ее поверхность и воз-вращаются в эпидермальный слой кожи. Укусы личинок вызывают зуд и расчесы, при которых нередко в кожу попадает вторич­ная инфекция, чаще всего гнойная. Излюбленные места чесо­точного клеща — кисти рук, участки с наиболее тонкой, нежной кожей между пальцами, на сгибах суставов, внизу живота. аРазит никогда не поражает кожу лица и волосистую часть головы. Весь цикл развития половозрелого клеща происходит при-

Больной чесоткой немедленно должен быть изолирован от окружающих. Нательное и постельное белье больных кипятят, а одеяла, матрацы, подушки и верхнее платье подвергают химической дезинфекции или проветривают в течение 10—12 дней. Переболевшие дети допускаются в коллектив только после полного излечения.

Аллергия

Аллергия (от греч. alias — другой, ergon — действие) — это повышенная чувствительность организма к тем или иным веще­ствам, как поступающим из окружающей среды, так и образую­щимся в самом организме.

Вещества, которые способны вызвать повышенную реакцию организма, называют аллергенами.

В настоящее время условно выделяют две группы аллергенов: экзоаллергены, поступающие в организм извне, и эндоаллерге-ны, которые образуются при повреждении его ткани.

Выделяют следующие экзоаллергены:

1) бытовые, или домашние; 2) пыльцевые; 3) пищевые; 4) ле­карственные; 5) аллергены, содержащиеся в химических и моющих средствах; 6) бактериальные аллергены.

К первой группе относятся домашняя пыль, которая включает в себя мельчайшие частички одежды, кусочки дерева, шерсть до­машних животных и т.д. Каждый в отдельности и весь комплекс могут вызвать аллергию. Необходимо помнить, что аллергенными свойствами обладает хитиновый покров насекомых (тараканы, вши, блохи, клопы). Кроме того, к аллергенам относятся перья птиц и пух, которые могут быть использованы для набивания подушек.

Вторую группу составляют пыльцевые аллергены: пыльца цве­тов, трав, деревьев в период их цветения. Чаще всего пыльцевые аллергены попадают на слизистую оболочку дыхательных путей и могут вызывать кожные сыпи.

К третьей группе аллергенов относятся распространенные пи­щевые продукты: бобы какао, кофе, соя, ваниль, а также чай, горчица, арахис, цитрусовые, чеснок, миндаль. Аллергенами мо­гут быть яйца, рыба, икра, раки, крабы, ягоды и фрукты, имею­щие красную, оранжевую или желтую окраску.

Четвертая группа — лекарственные аллергены, которые могут вызывать при повторном введении анафилактические реакции вплоть до анафилактического шока. Чаще всего лекарственная ал­лергия встречается у больных, страдающих аллергическими забо­леваниями (экссудативный катаральный диатез, астматический бронхит, крапивница и др.).

К пятой группе относятся аллергены, содержащиеся в косме­тических и моющих средствах (туалетная вода, зубная паста, сти­ральные порошки и пр.); к шестой — бактериальные аллергены, которые возникают в результате воспалительных процессов, имею­щих хронический характер (аденоидит, хронический тонзиллит, хронический отит).

Аллергические заболевания нельзя отнести к числу наслед­ственных, при которых ген, вызывающий болезненное состоя­ние, передается непосредственно от родителей к детям.

Анафилактический шок

В основе симптомов анафилактического шока лежат спазмы гладкой мускулатуры бронхов и бронхиол (асфиксия). Может наблюдаться изменение функций желудочно-ки­шечного тракта (боли в животе, понос, рвота).

Скорость возникновения шока варьирует от нескольких секунд или минут до 1 часа. По степени тяжести выделяют легкий, среднетяжелый, тяжелый, крайне тяжелый и смертельный вид шока. После перенесенного анафилактического шока наблюдаются по­вышение температуры тела, адинамия, боли в различных частях тела, понос, иногда кровавый, явления крапивницы. Анафилак­тический шок в 10 % случаев заканчивается летально.

Наиболее частой причиной анафилактического шока является самолечение антибиотиками, настоями трав и другими лекарствен­ными средствами без назначения врача. Работникам дошкольных учреждений не следует без разрешения врача лечить детей и осо­бенно тех, кто страдает аллергией.

 

Скарлатина

Скарлатина — одна из форм стрептококковой инфекции. Для скар­латины характерны поражение зева ангиной, мелкоточечная сыпь на покрасневшем теле и общие явления отравления скарлатиноз­ным ядом. Скарлатиной болеют в основном дети в возрасте от 1 года до 9 лет.

Источник инфекции — больные скарлатиной в период клини­ческих проявлений болезни и в первые 5 — 6 дней после их исчез­новения. Передача болезни от больного к здоровому ребенку про­исходит воздушно-капельным путем. Возможно также заражение через третьих лиц, игрушки, предметы обихода, которыми пользо­вался больной ребенок. Скарлатиной чаще болеют дети, хотя воз­можны случаи заболевания и среди взрослых. Заболевания скарла­тиной чаще отмечают в осенне-зимний период, когда в помеще­ния дошкольного учреждения проникает меньше свежего воздуха и солнечных лучей.

Иммунитет к этой болезни у человека остается на длительное время, а иногда и на всю жизнь.

Входными воротами инфекции служат зев, полость носоглот­ки, не исключается также проникновение возбудителя через по­врежденную кожу и слизистые оболочки.

Инкубационный период при скарлатине длится от нескольких часов до 12 дней (в среднем от 2 до 7 дней).

Начало болезни острое, внезапное. Резко повышается темпера­тура тела до 38 —40 °С, иногда с ознобом, общим ухудшением самочувствия, тошнотой, рвотой, головными болями и болью в горле. Через 18 —24 ч после начала болезни на покрасневшей коже появляется мелкоточечная красная сыпь, вначале на шее, пле­чах, груди.

Наиболее интенсивно и отчетливо сыпь выражена на внутрен­них поверхностях конечностей, а также локтевых и коленных сги­бах, в паховых складках, на боковых поверхностях грудной клет­ки и нижней части живота. Характерны явления на лице больного: розовая мелкоточечная сыпь на лбу и висках, выраженный румя­нец на щеках и подчеркнутая, резко отграниченная бледность носогубного треугольника (область подбородка и губ). В последние годы в связи с наличием эффективных средств лечения, а также с изменением токсических свойств возбудителя болезнь у боль­шинства детей протекает легко, сыпи на теле и особенно на лице может не быть. Вслед за окончанием острого периода, чаще на 8-й день, на коже появляется характерное для скарлатины шелуше­ние (на теле мелкочешуйчатое, на ладонях и подошвенных по­верхностях конечностей — крупнопластинчатое, начинающееся с кончиков пальцев). Кожный покров больного в период шелушения не является заразным для окружающих.

Если не развиваются ранние осложнения скарлатины (воспа­ление среднего уха — отит, лимфатических узлов, легких и др.), то к концу 1-й недели острый период болезни заканчивается.

Наблюдения последних лет показывают, что при правильном лечении к 10— 12-му дню от начала заболевания большинство де­тей полностью выздоравливают. На 2 —4-й неделе болезни могут возникнуть поздние осложнения: наиболее частые из них повтор­ная ангина, отит, пиелонефрит1. У некоторых детей временно нарушается сердечная деятельность («инфекционное сердце»). Бо­лезненное состояние, как правило, проходит через 2 — 3 недели, но иногда затягивается на несколько месяцев. Скарлатина может способствовать и возникновению или обострению ревматоидных заболеваний.

Все это необходимо учитывать при возвращении детей, пере­болевших скарлатиной, в дошкольное учреждение.

Надо внимательно следить за тем, чтобы соблюдалась диета (если она была предписана) для детей с осложнениями на почки; таких детей во время занятий и сна во избежание охлаждения помещают подальше от наружных стен. Детей с пониженным слу­хом сажают за столы первого ряда, воспитатели говорят с ними более громким голосом.

В легких случаях заболевания все симптомы скарлатины быва­ют малозаметными. Сыпь может не появляться или появляется на очень короткое (2 — 3 ч) время. Заболевший ребенок часто, ощу­щая только легкое недомогание и незначительную боль в горле, не обращается с жалобами ни к взрослым, ни тем более к врачу и продолжает общаться со здоровыми детьми. В таких случаях очень важны бдительность и внимательность воспитателей и ме­дицинского персонала. Заметив у ребенка вялость, повышенную утомляемость, покраснение лица или появление сыпи, они обя­заны срочно принять необходимые меры.

После изоляции больного скарлатиной все его вещи, постель­ные принадлежности, посуду, книги и игрушки, которыми он пользовался, подвергают дезинфекции.

Дети, посещающие дошкольные учреждения, но не болевшие скарлатиной, не допускаются в эти учреждения в течение 7 дней от момента изоляции больного. Взрослые, общавшиеся с больными, работающие в дошкольном учреждении, допускаются к работе, но подвергаются медицинскому наблюдению в течение того же срока.

Переболевшие дети приходят в дошкольные учреждения через 12 дней после клинического выздоровления.

Корь

Корь — острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, со­ провождается характерной лихорадкой, поражением слизистых обо­ лочек дыхательных путей и своеобразной сыпью. Возбудитель кори — фильтрующийся вирус, очень летучий и маложизнеспособный вне человеческого организма. Источником коревого вируса является больной человек, распространяющий вирус воздушно-капельным путем: при кашле, чиханье, крике, разговоре, смехе. Вирус кори может также разноситься на значительные расстояния, в сосед­ние помещения и даже проникать через щели с потоком воздуха

на другие этажи. Передача кори через третьих лиц и предметы обихода вследствие малой стойкости вируса, как правило, не на­блюдается (см. Приложение 13).

Необходимо отметить очень высокую восприимчивость к кори, которая достигает 100 %.

Дети первых 3 мес жизни в большинстве случаев сохраняют иммунитет, который им передается от матери, переболевшей ко­рью. После 3 мес жизни происходит снижение иммунитета и к 8 мес он теряется. В результате перенесенной болезни в организме остается стойкий, обычно пожизненный иммунитет.

Больные корью особенно заразны в последние дни инкуба­ционного периода и в начале заболевания. На 2 —3-й день после появления сыпи опасность передачи инфекции значительно сни­жается и исчезает к концу 1-й недели.

Инкубационный период — 9—11 дней (редко 14—17), у детей, которым введен гамма-глобулин1, — 21 день.

Продромальный период (период предвестников) продолжается 3 — 5 дней и сопровождается повышением температуры тела (38 — 39 °С), ухудшением общего состояния (вялость, сонливость, го­ловные боли, потеря аппетита), катарами слизистых оболочек. У ребенка появляются насморк, конъюнктивит (воспаление сли­зистой оболочки век), навязчивый сухой кашель. Голос становит­ся слегка сиплым. Характерный для этого периода болезни симп­том — появление на покрасневшей слизистой оболочке щек, чаще всего напротив нижних коренных зубов, мелких белесоватых пя­тен, названных по фамилиям открывших их ученых пятнами Филатова—Коплика. В течение периода предвестников тем­пература тела постепенно снижается, а катаральные явления на­растают. Лицо у ребенка становится одутловатым, веки припуха­ют, глаза краснеют, наблюдаются слезотечение, светобоязнь, обильные слизистые выделения из носа, иногда носовые крово­течения. Период предвестников очень заразен, и, не имея види­мых для окружающих характерных симптомов, корь в этот период опасна для детского коллектива.

На 4 —6-й день болезни начинается период высыпания коре­вой сыпи (рис. 29). Снизившаяся к концу периода предвестников температура у больного вновь повышается до 39 —40 °С, общее состояние ухудшается, катаральные явления продолжают держаться. На коже высыпает сыпь (обычно в течение 3 дней): сначала на лице, затем на туловище и, наконец, на руках и ногах. Вначале

сыпь имеет вид мелких, слегка возвышающихся над кожей блед­но-розовых пятнышек, которые затем увеличиваются в размерах, уплощаются и превращаются в пятнистую темно-бурую пигмен­тацию. В некоторых случаях отдельные элементы сыпи сливаются, образуя большие, с неровными краями, пятна, напоминающие географическую карту. Через 3 дня сыпь начинает исчезать и на ее месте можно наблюдать шелушение, особенно заметное на лице (см. Приложение 11).

После исчезновения сыпи и воспалительных явлений на сли­зистых оболочках болезнь при отсутствии осложнений идет на убыль и ребенок быстро поправляется. Однако, значительно снижая иммунобиологические свойства организма, корь довольно часто дает осложнения.

Наиболее тяжелым и распространенным является воспаление легких. Иногда корь сопровождается ларингитом или коревым кру­пом (воспалительный отек гортани), стоматитом, колитом, пора­жением глаз. Нередко дети, перенесшие корь, заболевают тубер­кулезом.

Для предупреждения заболевания у детей, контактирующих с больными, большое значение имеет ранняя диагностика кори у заболевшего (в период предвестников). Больного изолируют, чаще дома, где создают условия максимального разобщения его с ок­ружающими.

В соответствии с официальной инструкцией изоляция больно­го прекращается через 5 дней, а при наличии осложнений — че­рез 10 дней с момента появления сыпи.

Химическая дезинфекция при кори в связи с малой устойчи­востью возбудителя не проводится, но помещение, где находится больной, следует тщательно проветривать и убирать влажным спо­собом.

В настоящее время всем здоровым детям, достигшим 12 мес, в обязательном порядке проводится однократная вакцинация про­тив кори. Вторая вакцинация против кори осуществляется в 6 лет (рудивакс). Среди контактировавших с больным детей, имеющих прививки, профилактические мероприятия не проводятся. Детей, которым не были сделаны прививки в первые 2 года, а также ослабленных старше 2 лет подвергают пассивной иммунизации — вводят гамма-глобулин; здоровых детей старше 2 лет срочно вакцинируют. Затем с 8-го дня после контакта их подвергают каран­тину: не получавших гамма-глобулин — на 17 дней, после введе­ния гамма-глобулина — на 21 день. Повторная вакцинация прово­дится перед школой в возрасте 6 лет для прочного иммунитета у тех, у кого первая прививка по той или иной причине не дала желаемого эффекта.

Краснуха

Краснуха — острое инфекционное заболевание, которое сопровож­ дается сыпью и поражением лимфатической ткани. Возбудитель краснухи — фильтрующийся вирус. Восприимчивость к этой бо­лезни у детей меньше, чем к кори (см. Приложение 14).

Передача болезни происходит только от больного при непос­редственном контакте, либо воздушно-капельным путем; суще­ствует внутриутробный путь передачи вируса от матери к плоду. По данным ВОЗ, если в течение первых 12 недель беременности у матери появляются симптомы краснухи, инфицирование плода наблюдается в 90 % случаев. Наиболее опасным для ребенка пер­вые 3 мес беременности, так как в эти сроки происходит разви­тие органов плода: для мозга — 3 —4-я неделя, для органа зрения и сердца — 4 — 7-я, для органов слуха 7—12-я недели. Частота выкидышей, связанных с краснухой, достигает 40 %. Следует от­метить, что краснуха в 30 —50 % случаев может протекать в бес­симптомной форме, но несмотря на это, человек является источ­ником инфекции (В.Ф.Попов).

Заразный период начинается во время появления сыпи (см. рис. 28, б) и продолжается до ее исчезновения, в среднем около 3 дней. Краснухой дети болеют в дошкольном и младшем школьном воз­расте, до 10— 12 лет. После перенесенной краснухи остается стой­кий пожизненный иммунитет.

Инкубационный период длится 11 — 22 дня и в среднем составля­ет 17 дней. Период предвестников отсутствует. Вместе с тем может наблюдаться увеличение заднешейных, затылочных и других

лимфатических узлов, возникающее за 1 — 2 дня до высыпания и исчезающее через несколько дней после угасания сыпи.

Начинается заболевание с повышения температуры тела до 37,4 — 38 °С и появления сыпи на лице, туловище, руках и ногах. Сыпь, так же как и при кори, сползает сверху вниз, но только не в течение 3 дней, а на протяжении нескольких часов. Сыпь при краснухе более мелкая, имеет более правильную, чем при кори, округлую или овальную форму, почти не выступает над кожей; наиболее интенсивно сыпь при краснухе высыпает на спине, яго­дицах и на разгибательных поверхностях конечностей. Катары сли­зистых оболочек выражены значительно слабее, чем при кори, пятен Бельского — Филатова—Коплика не бывает. У некоторых больных на слизистой оболочке зева, неба и щек появляются мел­кие красные пятна.

К 3 — 4-му дню болезни сыпь исчезает, температура тела нормализуется. Пигментации и шелушения после окончания заболевания не остается.

Течение краснухи обычно легкое, осложнений не бывает. Больному ребенку рекомендуется постельный режим до исчезновения всех острых явлений; изоляция в домашних условиях прекращает­ся через 4 дня от начала появления сыпи. Карантин для детей, бывших в контакте с заболевшим краснухой, не устанавливается. За ними в течение 17 дней от 1-го дня контакта проводят меди­цинское наблюдение.

Ввиду большой нестойкости возбудителя химическая дезинфек­ция после изоляции больного не проводится. В настоящее время в

: соответствии с новым календарем прививок первую вакцинацию делают детям в 12 мес и вторую — в 6 лет. Используется живая вакцина «Рудивакс» производства французской фирмы «Пастер — Мерье». В редких случаях после прививки в течение нескольких дней могут наблюдаться покраснение, сыпь, увеличение лимфа­тических узлов. Эффективность защиты от краснухи после при­вивки достигает 95 %. Вакцинация против краснухи проводится девочкам ВІЗ лет ранее непривитым или получившим только одну прививку.

Дифтерия

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое сопро­ вождается явлениями общей интоксикации, фиброзным воспалением миндалин, зева, гортани, носа, а также глаз, уха и половых органов. Течение болезни характеризуется местным воспалением преиму­щественно слизистых оболочек с выпотом экссудата, содержаще­го фибриноген, явлениями общей интоксикации организма. Воз­будитель дифтерии — коринебактерия дифтерии (С. diphtheriae ),продуцирующая токсин, который оказывает повреждающее дей­ствие на органы и ткани организма.

Возбудитель обладает высокой устойчивостью к факторам внеш­ней среды и может сохранять свою патогенность даже в высушен­ном виде до нескольких недель.

Дифтерия чаще всего возникает в осенне-зимние месяцы, ког­да большую часть времени дети проводят в закрытом помещении, без достаточного количества свежего воздуха и солнца. Болеют дети в возрасте от 1 года до 5 лет, иногда подростки и даже взрослые.

Заражение дифтерией обычно происходит воздушно-капель­ным путем при прямом контакте с больным дифтерией, выздо­равливающим или здоровым бактерионосителем, реже — через предметы, которыми пользовался больной или бактерионоситель, а также через продукты питания (молоко). Человек, переболев­ший дифтерией, приобретает довольно стойкий иммунитет, но наблюдаются случаи повторного заболевания.

Инкубационный период при дифтерии от 2 до 7 дней. Симп­томы заболевания очень разнообразны и в значительной степени зависят от места образования воспалительного процесса (см. При­ложение 15).

Дифтерия зева бывает легкой, средней и тяжелой и является наиболее часто встречающейся формой заболевания. Начинается заболевание, как правило, остро с повышения температуры тела, головной боли, общего недомогания, незначительной боли в гор­ле. В тяжелых случаях изо рта исходит специфический сладковато-приторный запах. Шейные лимфатические узлы увеличиваются, хотя остаются безболезненными. Несмотря на незначительное по­вышение температуры тела, наблюдается выраженная общая ин­токсикация (отравление) организма: ребенок очень бледен, вял, сонлив, плохо ест; появляются небольшая болезненность при гло­тании, умеренная гиперемия (покраснение) миндалин и налеты на них. В первые 1 — 2 дня налеты принимают вид пленки с глад­кой поверхностью, плохо снимаются. При токсических формах заболевания налеты быстро распространяются по слизистой обо­лочке на твердое небо, заднюю стенку глотки и носоглотки.

Дифтерия гортани, как правило, начинается с зева и посте­пенно переходом на гортань. Дифтерийное поражение гортани и дыхательных путей больше известно под названием «истинного крупа», возникает чаще всего у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Для этой формы болезни характерно постепенное нарастание ос­новных признаков: появление грубого лающего кашля, осиплость голоса. Дыхательные пути могут поражаться как изолированно, так и в сочетании с дифтерией зева или носа. Стеноз гортани раз­вивается в результате появления плотной фибринозной пленки, вызывающей спазм мускулатуры гортани, и сопровождается оте­ком слизистой оболочки. Состояние при появлении крупа характеризуется бледностью кожных покровов вследствие кислородной недостаточности, учащением пульса, развитием гипоксии голов­ного мозга. Если своевременно такому ребенку не оказать врачеб­ную помощь, это может привести к летальному исходу.

Дифтерия носа сопровождается упорным насморком, преиму­щественно из одной ноздри. Выделение из носа часто кровяни­стое, разъедающего характера, в связи с чем кожа крыльев носа и верхней губы отекает, краснеет, иногда покрывается язвами и корочками. Общая интоксикация при этом обычно отсутствует, температура тела чаще нормальная. В таком состоянии ребенок ча­сто посещает детский сад и представляет большую опасность для других детей.

Несвоевременная диагностика дифтерии носа может повлечь за собой распространение болезни и на другие органы: зев, гор­тань и т.д.

При дифтерии глаз вначале наблюдается одностороннее пора­жение. Веки краснеют, отекают, покрываются сероватой плотной пленкой, гнойные отделения скудны. При переходе воспалитель­ного процесса со слизистых оболочек век на роговицу могут прои­зойти прободение радужки и потеря зрения.

Дифтерия уха иногда протекает под видом обычного отита, отличается затяжным течением и наличием скудного кровянисто-гнойного отделяемого.

Дифтерия половых органов наблюдается у девочек. Иногда бы­вает самостоятельным заболеванием, но чаще сопровождает дру­гие формы болезни. Половые органы краснеют, отекают, покры­ваются пленками серовато-гнойного цвета, отмечается болезнен­ность при мочеиспускании.

Самым опасным осложнением при дифтерии является:

 миокар­ дит (поражение мышечной оболочки сердца), которое нередко служит причиной смерти больных тяжелой формой дифтерии. Миокардит чаще всего возникает на 1-й или на 2-й неделе бо­лезни.

Поражение нервной системы проявляется в центральных и осо­бенно периферических параличах и полупараличах — парезах. На­блюдаются параличи и парезы мягкого неба. Симптомы за­болевания: гнусавость, попадание жидкой пищи в нос, поперхивание при еде. Могут возникнуть параличи мышц глаз, при которых нередко нарушается аккомодация, бывают косоглазие и опущение век. В поздний период болезни могут появиться рас­пространенные параличи всей двигательной мускулатуры. Боль­ной теряет способность к движению, особенно нижних конеч­ностей, не может сидеть, держать голову. Нередки поражения надпочечников, воспаление почек. Раннее лечение (с 1 — 2-го дня заболевания) полностью предупреждает тяжелые формы дифте­рии и ее осложнения.

При выявлении больного или подозрении на дифтерию ребен­ка или взрослого немедленно изолируют и показывают врачу. Боль­ных после введения им противодифтерийной сыворотки отправ­ляют в больницу. В детском учреждении проводится химическая дезинфекция. У каждого привитого ребенка или взрослого, забо­левшего дифтерией, в первые 5 дней от начала заболевания и до начала введения противодифтерийной сыворотки (ПДС) необхо­димо взять кровь для исследования на наличие дифтерийных антител.

Детей и взрослых, имевших контакт с больным, осматривает врач, обследуют на бактерионосительство; при отсутствии возбу­дителя они допускаются к работе в детском учреждении, но в течение 7 дней находятся под особым врачебным наблюдением.

Всем здоровым детям на 3-м месяце жизни проводят активную иммунизацию против дифтерии. Для иммунизации используют следующие препараты: адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную (АКДС) вакцину, адсорбированный дифтерийно-столбнячный (АДС) анатоксин, адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М), адсорбированный дифтерийный анатоксин с умень­шенным содержанием дифтерийного антигена (АД-M). Вакцина­цию осуществляют трехкратно с интервалом в 1,5 мес. Первая ре­вакцинация от всех перечисленных болезней проводится в 18 мес после законченной вакцинации и в 7 лет совместно с ревакцина­цией от туберкулеза и столбняка. Анатоксином АДС прививают детей, имеющих противопоказания к введению вакцины АКДС, а также переболевших коклюшем.

 

 

Коклюш

Коклюш — острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением нервной системы, дыхательных пу­ тей и своеобразными приступами кашля. Заболевание встречается главным образом у детей от 1 года до 5 лет (см. Приложение 16).

Возбудитель коклюша — короткая палочка, неустойчивая во внешней среде; быстро погибает при высушивании, ультрафио­летовом облучении, под влиянием дезинфицирующих средств.

Огромное количество возбудителя коклюша находится в мок­роте и рвотных массах, выделяемых больными. Вне организма че­ловека возбудители коклюша быстро погибают, поэтому зараже­ние происходит при близком контакте с больным; через третье лицо и вещи инфекция обычно не передается. Больной коклюшем заразен в продолжение всей болезни (в среднем 30 дней). Имму­нитет после перенесенной болезни сохраняется на всю жизнь.

Инкубационный период колеблется от 3 до 14 дней. Коклюш име­ет 3 периода: начальный — катаральный, период судорожного кашля (спазматический) и период разрешения. В начальном пе­риоде болезни отмечаются незначительный кашель, нередко на­сморк и невысокая температура. В течение 7—10 дней кашель уси­ливается, становится более упорным, напряженным, приступо­образным, особенно по ночам.

Характерным для коклюша является то, что в ночное время ребенок даже в начале болезни просыпается от кашля, пугается, вскакивает, в то время как при других заболеваниях (ларингит, бронхит, грипп и т.д.) ребенок кашляет лежа в постели, не про­сыпаясь.

Спазматический период наблюдается в конце 2-й недели от начала заболевания и сопровождается приступами кашля, кото­рые начинаются внезапно, часто без определенных причин, од­нако наступление их дети обычно чувствуют. Во время приступа лицо ребенка испуганное, дыхание поверхностное, вены головы и шеи набухают, иногда от напряжения разрываются мелкие кро­веносные сосуды (кровоизлияния в конъюнктиве глаз или из носа). Лицо больного вследствие венозного застоя постепенно стано­вится одутловатым, веки отекают, на уздечке языка, которая во время кашля трется о нижние зубы, нередко образуются неболь­шие язвочки, покрытые белым налетом. Приступ кашля заканчи­вается выделением вязкой стекловидной мокроты или рвотой. Между приступами ребенок может чувствовать себя хорошо, он бодр и весел, аппетит и масса тела не снижаются, однако частые и продолжительные приступы значительно ослабляют организм.

В тяжелых случаях приступы кашля наблюдаются 40 — 50 раз в сутки, а продолжительность каждого из них доходит до 15 мин. Общее состояние ухудшается, нередко повышается температура

тела, пропадает аппетит, снижается масса тела, дети становятся раздражительными, капризными, плохо спят.

Продолжительность спазматического периода 3 — 4 недели (при неблагоприятных условиях он может значительно увеличиться). Затем приступы становятся реже, общее состояние ребенка улуч­шается, кашель в это время обычный, без приступов, однако он может продолжаться еще 2 — 3 недели. В период разрешения или после полного исчезновения кашля иногда возникают «возвраты приступов» вследствие наличия очага возбуждения в продолгова­том мозге. Они представляют ответную реакцию на какой-либо неспецифический раздражитель, чаще в виде острых вирусных респираторных заболеваний; больной при этом незаразен.

При коклюше могут быть осложнения; наиболее частые — ла­рингит, бронхит и воспаление легких, нередко они протекают очень длительно и тяжело. Тяжелые формы коклюша, ослабляя организм, способствуют снижению его сопротивляемости к дру­гим заболеваниям, в частности к туберкулезу.

В целях раннего распознавания болезни необходимо проверять лабораторным путем на заболевание коклюшем детей, страдаю­щих упорным кашлем, особенно натужного или спазматического характера. Больных и подозрительных на заболевание коклюшем детей изолируют в домашних условиях, изоляторах или особых группах детского учреждения, обеспечивая врачебное наблюде­ние за ними и по возможности бактериологическое исследование мокроты. После изоляции больного химической дезинфекции в детском учреждении проводить не надо; достаточно тщательной влажной уборки с хорошим сквозным проветриванием. Больных детей изолируют на 30 дней от начала заболевания.

Дети до 10 лет, бывшие в контакте с больным и ранее не бо­левшие коклюшем, находятся на карантине 14 дней (с момента их изоляции). Всем детям до 1 года, особенно тем, которые по какой-либо причине не иммунизированы против коклюша, в слу­чае контакта с больным вводят гамма-глобулин.

Кашляющих детей из карантинной группы переводят в изоли­рованную круглосуточную группу для дальнейшего наблюдения.

Детям, больным коклюшем, необходимо как можно больше находиться на свежем воздухе, поэтому для прогулок и сна боль­ных, оставленных в детском учреждении, на его участке или в ближайших садах и парках выделяется изолированное место. Очень важно создать для ребенка спокойную, жизнерадостную обста­новку, отвлечь, заставить забыть о болезни. Шумные игры, свя­занные с возбуждением, резкими движениями и криком, лучше запретить, так как всякое волнение, крик, плач, усиленные дви­жения при коклюше нередко вызывают приступы кашля. Жела­тельно ежедневно или через день делать детям теплые ванны (тем­пература воды 37 —38 °С), хорошо успокаивающие нервную сис-

тему и уменьшающие силу и количество приступов кашля. Пища больных детей не должна раздражать слизистую оболочку зева. Из меню больных исключают острые, пряные, сухие, сильно кроша­щиеся и требующие долгого пережевывания продукты. Сырые фрук­ты и овощи лучше давать в протертом виде. При частой рвоте де­тей следует кормить чаще, понемногу и вскоре после рвоты, ког­да рвотный рефлекс снижен. Помещение, в котором находится больной коклюшем, необходимо регулярно проветривать; уборку производят влажным способом. Носовые платки, полотенце и посуду больного подвергают дезинфекции.

В нашей стране проводится активная иммунизация от коклю­ша вакциной АКДС. Коклюшную вакцину (входящую в вакцину АКДС) не вводят детям, у которых были судороги или имеется тяжелая прогрессирующая патология нервной деятельности. Этим детям вводят только дифтерийный и столбнячный компоненты.

Иммунизацию начинают с 3-месячного возраста, проводят трое­кратно с интервалом в 45 дней; ревакцинация проводится в 18 мес после законченной вакцинации.

Эпидемический паротит (свинка)

— острое вирусное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением слюнных желез, а также нервной системы. Свинкой чаще болеют дети от 5 до 15 лет, причем мальчики в 1,5 раза чаще, чем девочки.

Возбудитель свинки — фильтрующийся вирус, который, нахо­дясь в слюне больного, передается воздушно-капельным путем. Обладая незначительной стойкостью вне организма, возбудитель свинки не переносится третьими лицами и очень редко передается через посуду, иг­рушки, книги, носовые платки больного.

Инкубационный период — от 11 до 23 дней. Больной заразен последние дни ин­кубационного периода и в течение всей болезни.

Заболевание нередко сопровождается вначале общим недомоганием, головной бо­лью, потерей аппетита и небольшим повы­шением температуры тела, в тяжелых случа­ях могут быть рвота, носовое кровотечение.

Больной ребенок с первых часов болез­ни ощущает неловкость и боль при жева­нии. Через 1— 1,5 суток появляется болез­ненная припухлость околоушных слюнных желез сначала с одной, потом с другой, реже сразу с обеих сторон, которая достигает наибольшего развития на 3 — 4-й день болезни (рис. 30). Кожа над припухлостью не видоизменяется. Особенно силь­ная боль ощущается при жевании, причем в связи с тем, что желе­зы почти перестают вырабатывать слюну, принимаемая пища ка­жется сухой и невкусной.

Обычно через 4 — 5 дней болезненные явления уменьшаются, и на 8 — 10-й день ребенок выздоравливает. Если болезненный про­цесс в другой околоушной железе начинается позже или возникает в поднижнечелюстных и подъязычных слюнных железах, темпера­тура тела у больного снова повышается и болезнь затягивается на 2 — 3 недели.

Помимо слюнных желез, могут поражаться и другие, напри­мер, поджелудочная; у мальчиков — воспаление яичек, у дево­чек — яичников, реже наблюдается воспаление грудных, щито­видной, зобной желез, а также мозговой оболочки (менингит), ткани мозга (энцефалит). Осложнения могут появиться во время болезни и по ее окончании. Во время болезни осложнения бывают в виде пневмонии и отитов, но встречаются достаточно редко. Вследствие осложнений, развивающихся в поздние сроки болез­ни, могут возникнуть заикание, недержание мочи, эпилепсия и др. Опасны осложнения после энцефалита, менингоэнцефалита: парезы, параличи, нарушения психики. Поражение внутреннего уха, слухового нерва может привести к необратимой глухоте.

В некоторых случаях через 2 — 3 недели после выздоровления наблюдается рецидив (возврат) болезни с более легким и корот­ким течением. Чаще болезнь протекает легко и без осложнений.

Больных эпидемическим паротитом изолируют в домашних ус­ловиях до исчезновения клинических явлений, в среднем на 9 дней. После изоляции больного проводят уборку и проветривание по­мещения. Для детей до 10 лет, не болевших эпидемическим паро­титом и имевших контакт с больным, назначают карантин на 21 день. При точно установленном сроке контакта первые 10 дней контактировавшие дети могут посещать детские учреждения, так как в этот срок они не заболевают. Карантину подлежат не болев­шие ранее паротитом и неиммунизированные дети. После 10-го дня с момента контакта проводят систематическое медицинское наблюдение для раннего выявления больных. Вакцинации подле­жат дети 12 мес и 6 лет (рудивакс).

Ветряная оспа

Ветряная оспа острое инфекционное заболевание, вызываемое фильтрующимся вирусом, с появлением в первый же день пятнисто- пузырьковой сыпи на коже и слизистых оболочках.

Особенно восприимчивы к заболеванию дети в возрасте от 5 до 10 лет.

Возбудитель болезни — фильтрующийся вирус — очень летуч и подвижен, может проникать через окна, двери, щели в стенах, с этажа на этаж, из помещения в помещение. Будучи нестойким вне организма человека, возбудитель ветряной оспы быстро погибает и через третьих лиц и вещи не передается (см. Приложение 18).

Источником заражения является больной, который опасен с начала высыпания сыпи и до 5 дней после появления последних ее элементов. При наличии подсыхающих корочек больной неза­разен. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Иммуни­тет после заболевания ветряной оспой остается на всю жизнь.

Инкубационный период продолжается от 11 до 21 дней. Заболева­ние начинается с ухудшения общего состояния, снижения аппе­тита, вялости, озноба. Высыпание сыпи обычно наблюдается к концу 1 -го дня болезни и сопровождается повышением темпера­туры тела до 38 —39 °С, зудом кожи. Сыпь начинает появляться одновременно на разных местах тела, лица, волосистой части го­ловы, затем переходит на конечности и нередко поражает слизи­стые оболочки.

Сыпь выступает толчками с интервалами в 24 —48 ч, проме­жуток между первым и последним периодом высыпания — около 8 дней. Величина сыпи очень разнообразна — от булавочной го­ловки до чечевичного зерна. В тяжелых случаях заболевания сыпь очень обильная, отдельные ее элементы могут сливаться (рис. 31, 32). Обычно на коже больного можно видеть разные элементы сыпи: круглые и овальные красные пятнышки, пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, которые образуются из пятнышек через несколько часов, и, наконец, желтые или светло-коричневые ко­рочки, образующиеся из пузырьков че­рез 24 — 48 ч. Корочки отпадают на 7 — 8-й день после появления и обычно не оставляют на коже рубцов.

Окончательное исчезновение сыпи при ветряной оспе происходит на 15 —20-й день болезни. Общее состояние ребенка изменяется мало. У ослабленных детей и при плохих гигиенических условиях и плохом уходе иногда наблюдаются гной­ные осложнения на коже и, очень ред­ко, воспаление легких, воспаление сред­него уха и почек.

Ввиду большой восприимчивости де­тей к этой болезни заболевших детей изо­лируют в домашних условиях до отпаде­ния с их кожи корочек. После изоляции больного помещение дошкольного учреждения тщательно проветривают. Химическую дезин­фекцию проводить не надо.

Дети в возрасте до 7 лет, контактировав­шие с больным и не болевшие ветряной ос­пой, подлежат карантину с 11 -го дня контак­та (при точно установленном сроке) до 21-го дня. Больным детям, помещенным в изолятор детского учреждения, в период высыпания сыпи и при повышении температуры тела на­значают постельный режим. Для предупрежде­ния гнойных осложнений необходимо соблю­дать полную чистоту кожи ребенка, его белья и помещения, в котором он находится. Надо тщательно следить за тем, чтобы ребенок не расчесывал пораженные сыпью участки. При сильном зуде больные места следует смазывать глицерином, спиртом или раствором брилли­антового зеленого, а также присыпать тальком. Надо избегать тесной одежды и перегревания тела ребенка. При высыпании сыпи на слизистых оболочках рта и зева ребенку часто бывает больно жевать и глотать пищу. Желательно при этом на­значать полоскание рта дезинфицирующими средствами, 2 %-ным раствором борной кислоты или 3 %-ным раствором перекиси во­дорода. Летом по возможности большую часть времени больные дети должны находиться на свежем воздухе, так как это значи­тельно облегчает течение болезни. Ванна при температуре воды 34 —36 °С с добавлением небольшого количества перманганата калия (слегка розовый раствор) разрешается только после обра­зования на коже корочек.

Ветряная оспа, не будучи тяжелым заболеванием, ослабляет организм ребенка и может активизировать дремлющие инфекции, например туберкулез, кожные заболевания, поэтому в домашних условиях и тем более в детских учреждениях необходимо прини­мать все меры для ее предотвращения.

 

ОРВИ — острые респиратор­ные вирусные инфекции, когда отсутствует четкое представление о конкретном вирусном заболевании, которое вызвало пораже­ние дыхательных путей ребенка.

ОРЗ провоцируют формирование у детей очагов хронического воспаления, развитие аллергических заболеваний, обострение ла­тентных очагов инфекции. Поэтому профилактика заболеваемости детей ОРЗ в дошкольных учреждениях является важной задачей. Спе­цифическая вакцинопрофилакгика ОРЗ пока не разработана из-за большого числа возбудителей, поэтому в борьбе с ними основным является применение комплекса неспецифических мероприятий.

Наиболее распространенные возбудители острых респираторных заболеваний в детских организованных коллективах — вирусы грип­па, парагриппа, аденовирусы. Немаловажную роль в этиологии играют коронавирусы, микоплазменная инфекция и др.

Тесный контакт детей в коллективах, где широко циркулируют возбудители, вызывающие различные респираторные заболевания, нередко приводит к возникновению заболеваний смешанной этио­логии.

Возбудители ОРЗ — малостойкие во внешней среде — при воз­действии дезинфицирующих веществ, нагревания, ультрафиоле­тового облучения и высушивания быстро погибают. Некоторое вре­мя они могут существовать в слизи, слюне, мокроте, выделяемых больным и попадающих на носовые платки, полотенца, посуду, которыми пользуется заболевший ребенок.

ОРЗ широко распространены и играют большую роль в патоло­гии детей. Радикальные меры профилактики и лечения отсутству­ют. Источником инфекции для всех ОРЗ является больной, реже — вирусоносители. Максимальная заразительность больного отмеча­ется в первые 3 дня болезни и особенно велика в период ката­ральных изменений. Продолжительность заразного периода — около недели, при аденовирусной инфекции — до 25 дней. Заражение происходит воздушно-капельным путем, когда отделяемое верх­них дыхательных путей попадает в окружающий воздух при разго­воре, кашле, чиханье.

Восприимчивость детей к ОРЗ очень велика. Они могут заражать­ся с первых дней жизни, но в первые 3 мес реже, чем в старшем возрасте. Особенно повышается восприимчивость в период от 6 мес до 3 лет. Дети старше 3 лет восприимчивы главным образом к грип­пу, ко всем остальным ОРЗ приобретается относительный иммуни­тет, особенно у детей, длительно посещающих дошкольные учреж­дения.

Отечественные педиатры относят детей в группу часто болею­щих на основании критериев, предложенных В.Ю.Альбицким и А. Барановым. Так, часто болеющими детьми 1 года считают детей, перенесших ОРЗ 4 раза и более в году, от 1 года до 3 лет — 6 раз и более, от 4 до 5 лет — 5 раз и более, старше 5 лет — 4 раза и более. При включении ребенка в группу часто болеющих необходимо также учитывать частоту ОРЗ в течение года, тяжесть каждого за­болевания, наличие осложнений, необходимость применения ан­тибактериальных препаратов при лечении, продолжительность интервалов между эпизодами ОРЗ.

У детей старше 3 лет в качестве критерия для включения в группу часто болеющих детей (ЧБД) используется инфекцион­ный индекс (ИИ): отношение суммы всех случаев ОРЗ в течение года к возрасту ребенка. У редко болеющих детей этот индекс со­ставляет от 0,2 до 0,3, у часто болеющих — от 1,1 до 3,5і.

Иммунитет специфичен в отношении отдельных видов и даже типов вируса. Он нестойкий, кратковременный, что вместе с широкой циркуляцией вирусов определяет возможность повтор­ных заболеваний. ОРЗ возникают в единичных случаях и как мас­совые вспышки, особенно в детских коллективах.

Очаги парагриппа, риновирусной, аденовирусной и других ин­фекций обычно имеют ограниченный, локальный характер, хотя в отношении аденовирусной инфекции описаны эпидемические вспышки.

Заболеваемости ОРЗ способствуют скученность, неудовлетво­рительное гигиеническое состояние жилых помещений, обществен­ных мест, простудный фактор, обуславливающий сезонность забо­леваемости. Эпидемии гриппа могут возникать в любое время года.

Вирусы ОРЗ — клеточные паразиты. Они нарушают функции клеток, а иногда полностью их разрушают. В первую очередь пора­жаются эпителиальные клетки дыхательных путей, сосуды, при этом возникают отек, гиперемия; клинически это проявляется воспалением верхних дыхательных путей. Возможны, особенно у детей раннего возраста, более распространенные поражения ор­ганов дыхания вплоть до альвеол.

Нередко вирусы с кровью распространяются по всему орга­низму, поражая печень, желудочно-кишечный тракт, сердце и другие органы. При ОРЗ наблюдаются общие явления интоксикации. Вирусы могут проникать в ЦНС, поражая сосуды и клетки мозга. Часто заболевание, особенно тяжелое, осложняется гнойной ин­фекцией.

Инкубационный период нередко исчисляется часами, обычно не превышает 7 дней; он может несколько удлиняться при аденови­русной инфекции. Начало болезни острое, преимущественно с явлениями интоксикации, которая особенно характерна для гриппа, с обычными симптомами поражения ЦНС (повышение тем­пературы тела, ухудшение самочувствия, сна, аппетита и др.).

ОРЗ могут вызвать поражения зева, дыхательного тракта, на­чиная с верхних дыхательных путей и кончая легкими, отсюда разнообразные клинические формы: риниты, фарингиты, тон­зиллиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты, пневмонии. Любая из этих форм может возникнуть с момента заболевания в виде как бы локальных процессов. Их отличительной особенностью являет­ся преимущественно катаральный характер воспалительных изме­нений. У детей раннего возраста нередко возникает астматиче­ский бронхит с одышкой, симптомами нарушения газообмена. Воз­можно нарушение функции кишечника, связанное с вирусным поражением его слизистой оболочки.

Течение ОРЗ преимущественно непродолжительное, без ос­ложнений, интоксикация, включая высокую температуру тела, держится 1 — 2 дня, катаральные и другие явления исчезают мед­леннее.

Длительная температурная реакция обычно связана с присое­динением вторичной микробной или вирусной инфекции. При ринитах, назофарингитах появляется густое гнойное отделение. Тонзиллиты сопровождаются более выраженной болезненностью при глотании. При тонзиллитах формируются фолликулярная или лакунарная ангина, лимфадениты. Нередко развиваются отиты. Ла­рингиты, ларинготрахеиты при ОРЗ могут сопровождаться стено­зами, т.е. протекать в виде крупа (приступов удушья).

Осложнения при ОРЗ относительно редки. Это главным обра­зом: невралгии, невриты, радикулиты, энцефалиты. Иногда пора­жаются железы внутренней секреции. Наиболее часты, особенно у детей раннего возраста, осложнения, обусловленные при­соединением вторичной микробной флоры. Бывают тяжелые ос­ложнения: воспаление легких, отиты, а также стоматиты, циститы (воспаление мочевого пузыря), нефриты (воспаление почек) и пр.

ОРЗ могут спровоцировать обострение хронических болезней (тонзиллит, пневмония, туберкулез, ревматизм и др.).

Грипп

Известно три самостоятельных типа вируса гриппа: А, В и С. Кроме того, есть разновидности: А1, А2, В1.

Вирусу гриппа свойственна изменчивость, в результате чего формируются новые варианты вируса. При гриппе более выра­женные, чем при других ОРВИ, токсикоз и местные изменения. Вирус поражает в первую очередь центральную и вегетативную нервные системы, сосуды, эпителий дыхательных путей, легоч­ную ткань. Вследствие токсикоза при гриппе возможны нарушения функций печени, поджелудочной железы, тонкой кишки.

Обычно болезнь начинается внезапно, с высокого подъема тем­пературы тела (39 —40°С), озноба, общего недомогания, голов­ной боли, боли в спине, пояснице, конечностях. У одних больных наблюдаются апатия, сонливость, у других, наоборот, — возбуж­дение, бессонница, бред. У детей нередко отмечаются рвота, судо­роги, менингиальные явления. Иногда температура тела не повы­шается, но течение гриппа при этом может быть не легче, чем в случаях с выраженной лихорадкой. Катаральные явления: насморк, ангина, конъюнктивит — развиваются на 2 —3-й день болезни и обычно бывают выражены не так резко, как при кори или других заболеваниях верхних дыхательных путей.

Если грипп протекает без осложнений, то болезнь заканчивается через 5 — 7 дней, но у детей так бывает редко. Грипп вызывает у них изменения реактивности, снижение иммунитета, что часто приводит к обострению хронических заболеваний, а также наслое­нию новых болезней и осложнений.

Осложнения в одних случаях начинаются в первые дни заболе­вания, в других — на 5 —7-й день болезни. Самое частое и тяжелое осложнение при гриппе — воспаление легких. Могут также воз­никнуть отиты, бронхиты, ларингиты или гриппозный круп.

Аденовирусная инфекция

Аденовирусы впервые были обнаружены в аденоидах и минда­линах. В настоящее время известно около 50 типов вирусов. В отли­чие от других вирусов они более устойчивы к внешним температурным воздействиям; могут обнаруживаться в мазках из зева и носа на протяжении 14—15 и даже 25 дней течения болезни. Кро­ме того, они могут размножаться в кишечнике и также длительно выделяться с фекалиями, что не исключает возможности зараже­ния алиментарным путем (через продукты питания).

Заболевание регистрируется во все сезоны года с отдельными внутригрупповыми вспышками в весенне-осенние периоды.

Аденовирусная инфекция протекает в виде острого катара вер­хних дыхательных путей, реже присоединяются бронхит и воз­можное воспаление легких. Наряду с острыми формами наблюда­ются подострые, затяжные формы в виде назофарингитов и тон­зиллитов, сопровождающихся постоянным выделением вируса, что опасно с эпидемиологической точки зрения.

Коронавирусная инфекция выявляется во все сезоны года. На­ряду со спорадическими заболеваниями эти вирусы могут обуслов­ливать локальные вспышки, особенно в зимне-весенний период.

Коронавирусная инфекция обычно протекает при умеренном повышении температуры тела, сопровождающемся недомоганием, обильными серозными выделениями из носа, охриплостью голоса, болью в горле, покашливанием, явлениями шейного лимфаденита.

Микоплазменная инфекция обычно постоянно циркулирует в коллективе. Она протекает с кашлем, умеренными явлениями ка­тара, лихорадкой, иногда сопровождающимися интоксикацией, которая проявляется рвотой, головными болями, пятнисто-папу­лезной сыпью. Выраженные формы болезни обычно наблюдают­ся, если к ней присоединяется вирусная инфекция.

Для профилактики ОРЗ вирусной этиологии необходимы сис­тематическое проветривание, облучение помещений, где нахо­дятся дети, ртутно-кварцевой лампой, влажная уборка. Большое значение имеют правильное физическое воспитание детей, их за­каливание. При обслуживании детей ясельного возраста пользу­ются марлевыми масками. Необходима санитарно-просветительная работа среди населения.

При появлении первых симптомов острого респираторного за­болевания ребенка нужно немедленно изолировать независимо от тяжести болезни. Больной должен до исчезновения лихорадки и выраженного токсикоза соблюдать постельный режим. Это необ­ходимо для его скорейшего выздоровления, а также для предуп­реждения осложнений и рассеивания инфекции.

Как правило, больного изолируют дома. Ребенка помещают в отдельной комнате или отгораживают его кровать от остального помещения ширмой, занавеской, простыней. В некоторых случаях заболевших гриппом размещают в изоляторе детского учреждения. Госпитализируют лишь тяжелобольных, с наличием серьезных ос­ложнений. Наибольшее количество заболеваний ОРЗ наблюдается в первые месяцы поступления детей в дошкольные учреждения, поэтому следует обращать серьезное внимание на подготовку вновь поступающих детей к пребыванию в детских коллективах. Детям, часто болеющим, имеющим аномалии конституции, аллергиче­ские реакции, хронические очаги воспаления, необходимо прове­сти энергичную санацию носоглотки, придаточных пазух носа, миндалин, органов полости рта. Следует наиболее полно ликви­дировать клинические проявления аллергии со стороны кожи и слизистых оболочек, получить от аллерголога рекомендации по режиму, питанию и лечению таких детей. Принимать в дошколь­ное учреждение ребенка, перенесшего острое заболевание, мож­но не раньше чем через 2 недели после выздоровления.

Больным детям надо обеспечить надлежащий уход. Их следует чаще поить, так как жидкость устраняет сухость слизистых оболо­чек верхних дыхательных путей, усиливает выделение мочи и пота и таким образом способствует удалению через почки и кожу ядови­тых продуктов, вырабатываемых микроорганизмами; своевремен­но менять влажную от пота одежду; правильно кормить, ограничи­вая продукты, которые могут раздражать слизистые оболочки рта (орехи, сухари и др.). Больные с ОРЗ больше, чем здоровые, нуж­даются в постоянном притоке свежего воздуха, который способ­ствует лучшему газообмену, предупреждает возникновение воспа­ления легких. При малейшей возможности в теплую погоду больного ребенка надо выносить на весь день на свежий воздух. Если условия этого не позволяют или если погода холодная, помещение, где находится больной, нужно тщательно (до 6 раз в сутки) проветри­вать. Лица, обслуживающие больного, особенно гриппозного, при уходе за ним должны прикрывать рот и нос масками из марли, сложенной в 4 раза. Маски после употребления или кипятят, или тщательно проглаживают горячим утюгом.

ОРЗ передаются не только при непосредственном общении, но и через посуду и вещи больного, особенно носовые платки, поэто­му все предметы обязательно дезинфицировать: носовые платки кипятить, полы и мебель в помещении, где находится больной, ежедневно протирать раствором хлорной извести или хлорамина.

В период эпидемии гриппа контакт детей с посторонними взрос­лыми и детьми ограничивается до минимума. Временно прекра­щаются посещения детьми кино, театров, музеев, утренников, по возможности сокращаются переезды их в городском и желез­нодорожном транспорте.

В настоящее время в профилактических и лечебных целях приме­няются такие средства, как рибомунил, интерферон, повышающие сопротивляемость организма к вирусам. При возникновении инфек­ции в детских коллективах, в группах раннего возраста, всем детям вводят гамма-глобулин с высоким содержанием гриппозных антител.

Большое значение в профилактике гриппа имеет борьба с за­пыленностью воздуха. Раздражая слизистые оболочки верхних дыхательных путей, пыль снижает их устойчивость к инфекции. Кро­ме того, наличие пылевых частиц способствует длительному со­хранению в воздухе вируса гриппа. Поэтому помещение следует убирать влажным способом.

Хламидийная инфекция

К хламидийным инфекциям относится группа заболеваний, которые вызываются хламидиями. Хламидии имеют бактериаль­ную природу, широко распространены во всем мире. Источником заражения является больной человек. К основным механизмам пе­редачи относятся контактный, капельный и гемоконтактный. Наи­более распространенные пути передачи контактно-бытовой (че­рез игрушки, предметы обихода), воздушно-капельный, транс­плацентарный. Хламидии могут вызывать заболевания глаз, орга­нов дыхания, мочеполовой сферы.

Наиболее серьезной разновидностью поражения глаз является трахома, которая характеризуется конъюнктивитом, воспалитель­ными изменениями со стороны роговицы (кератит) с последую­щим ее рубцеванием и слепотой. Заболевание имело широкое рас­пространение в среднеазиатских республиках. На территории России считается полностью ликвидированной с 1969 г. (В. Н. Тимченко).

Респираторный хламидиоз может встречаться у детей первых месяцев жизни в виде бронхита и пневмонии. Инкубационный период длится от 5 до 30 дней. Начало заболеваний имеет посте­пенный, реже острый характер.

При бронхите часто наблюдается коклюшеподобный присту­пообразный кашель на фоне нормальной или несколько повы­шенной температуры тела. Кашель может продолжаться в течение недели. Выздоровление наступает через 2 недели.

Хламидиозная пневмония сопровождается изменениями в лег­ких и увеличением лимфатических узлов. Несвоевременно начатое лечение может способствовать переходу заболевания в хрониче­скую форму.

Урогенитальный хламидиоз наибольшее распространение по­лучил среди взрослых и подростков, передается половым путем. У детей практически не встречается.

Профилактика заключается в своевременном выявлении и лече­нии больных хламидиозом и проведении общепринятых мероприя­тий. Детям, которые родились от больных хламидиозом Матерей, после микробиологического подтверждения наличия инфекции назнача­ют соответствующее лечение. Установить наличие хламидиозного по­ражения может только врач после клинического обследования детей. Работники ДОУ должны помнить о том, что под «маской» ОРЗ могут протекать многие заболевания, в том числе и хламидиоз.

 

Вирусные гепатиты

Вирусные гепатиты — широко распространенные острые инфек­ционные заболевания, характеризуются преимущественным пораже­ нием гепатоцитов печени и многообразием клинических проявлений и исходов (выздоровление, возможное развитие хронических воспалитель­ ных заболеваний печени, цирроза и онкологических поражений). Заболе­вание известно еще с античных времен, однако гипотеза об ин­фекционном природе болезни была сформулирована выдающимся русским терапевтом С.П.Боткиным в 1888 г., а в 40-х годах XX столетия установлена вирусная этиология гепатитов.

Существуют по меньшей мере 5 видов самостоятельных вирусов гепатита А, В, С, D и Е. В последнее время появились сообщения о шестом представителе этой группы — вирусе гепатита F (см. При­ложение 20). Общим для всех вирусов является их высокая устойчи­вость к факторам внешней среды: низкой температуре, высушива­нию, воздействию химических веществ. Они могут длительное вре­мя сохраняться в крови и сыворотке (гепатиты В, С и D).

В настоящее время хорошо изучены 2 вида заболеваний: вирус­ный гепатит А и вирусный гепатит В.

Вирусный гепатит А занимает второе место среди заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи (100 — 200 случаев на 100 000 населения). Наиболее часто болеют дети в возрасте до 7 лет. Заражение вирусом происходит, главным образом, от больных или вирусоносителей через инфицированные предметы, игруш­ки, грязные руки, воду или пищу, загрязненные калом и мочой больных. Болезнь чаще возникает в осенне-зимний период. Разли­чают 5 периодов в течении болезни: инкубационный, преджелтушный, желтушный, постжелтушный и выздоровления.

Инкубационный период длится от 2 до 5 недель, составляя в сред­нем 28 дней. Наиболее заразен больной в первые дни заболевания. В этом периоде гепатита вирус попадает в желудочно-кишечный тракт ребенка, регионарные лимфатические узлы, кровь и затем в ткань печени, где происходит его размножение.

В преджелтушном периоде, продолжительность которого у де­тей составляет от 3 до 7 дней, при типичном течении болезни выделяется 3 стадии. В I стадии, инфекционной, наблюдаются симп­томы общей интоксикации организма, которые схожи с симпто­мами ряда других заболеваний: острое начало, повышение темпе­ратуры тела, головная боль, слабость, снижение или отсутствие аппетита, раздражительность, нарушение сна, тахикардия и пр. Иногда у детей появляются боли в животе и рвота. Продолжитель­ность этой стадии 2 — 3 дня.

Вторая стадия — мнимого благополучия — характеризуется сни­жением температуры тела, улучшением общего состояния. Очень часто дети «выписываются» в дошкольные учреждения.

Третья стадия — это стадия обменного токсикоза. Она может протекать под «маской» ОРЗ или дискинезии желчевыводящих пу­тей, аппендицита, пищевого отравления, когда вследствие раз­вития печеночной недостаточности и нарушения пигментного об­мена у ребенка наблюдаются вялость, сонливость, отвращение к жирной пище, рвота.

Как известно, печень играет огромную роль в пигментном об­мене. В печеночных клетках происходит превращение гемоглобина из разрушенных эритроцитов в желчный пигмент билирубин (от лат. bills — желчь, ruber — красный). У здоровых детей старше 1 года содержание общего билирубина в крови составляет 13,7 мкмоль/л: 3,4 мкмоль/л прямого (связанного) билирубина и 10,3 мкмоль/л непрямого (свободного).

При поражениях печени наряду с увеличением количества сво­бодного билирубина в крови появляется связанный (прямой) билирубин — более 5,1 мкмоль/л, что свидетельствует о связы­вании билирубина с глюкуроновой кислотой и ретроградном по­ступлении образующихся соединений в кровеносное русло. По­вышение уровня билирубина в крови вызывает появление жел­тухи. Ее появление может быть обусловлено следующими причинами: поражением печеночных клеток с нарушением связыва­ния билирубина с глюкуроновой кислотой и выделения их в про­свет желчных путей (гепатиты), закупоркой желчевыводящих путей (механическая желтуха) и врожденной недостаточностью ферментных систем печеночных клеток, которые осуществляют связывание билирубина с глюкуроновой кислотой. При умень­шении поступления билирубина в кишечник наблюдается обес­цвечивание испражнений, а увеличение его в русле крови изме­няет цвет мочи.

Желтушный период характеризуется дальнейшим нарушением пигментного обмена, нарастанием уровня билирубина, наруше­нием обмена белков, углеводов, жиров и витаминов. Происхо­дит нарушение дезинтоксикационной функции печени, окра­шивание склер, слизистой оболочки рта и кожных покровов, печень и селезенка иногда значительно увеличиваются, больные жалуются на боли в правой половине живота. В отличие от меха­нических, обтурационных желтух при вирусных гепатитах редко наблюдается зуд кожных покровов. Моча еще до появления жел­тухи становится темной (цвета пива), кал обесцвечивается и приобретает серо-белый цвет. Продолжительность этого периода составляет 7—10 дней.

В постжелтушном периоде наблюдается нормализация функции печени, всех видов обмена, сокращаются размеры печени и селе­зенки.

Период выздоровления может продолжаться несколько недель, иногда затягивается на несколько лет.

Примерно в 20 % случаев у детей первых 6 лет и в 50 % случаев у детей в возрасте до 14 лет болезнь может протекать без желтуш­ного окрашивания кожи и видимых слизистых оболочек. Такие формы чаще встречаются в период эпидемической вспышки, при легких формах болезни. Как правило, гепатит А заканчивается благоприятно и не переходит в хронические формы.

Вирусный гепатит В (прежнее название «сывороточный гепа­тит») в отличие от гепатита А — довольно длительное и тяжелое заболевание, которое может перейти в хроническую форму (5 — 10% случаев) и в так называемое здоровое носительство вируса. Источником инфекции являются не только больные острой фор­мой, но и люди, страдающие хроническим гепатитом, а также бактерионосители. В настоящее время в мире проживает свыше 300 млн бессимптомных носителей вируса, из них около 5 млн в России. Бессимптомные носители особенно опасны, так как они не всегда знают, что являются носителями вируса. Последствия гепатита В практически определяют всю смертность от острых ви­русных гепатитов, составляющую 0,4—1 %.

Вирус гепатита В очень стоек. Болезнь возникает в любой сезон и поражает людей разного возраста. Инкубационный период длится

60—180 дней. Вирус В из печени постоянно поступает в кровь и циркулирует в ней в течение всей болезни или пожизненно у хро­нических носителей. Поэтому заражение происходит через инфи­цированную кровь (при переливании крови и ее продуктов, ис­пользовании загрязненных кровью игл, инструментария и т.д.), па­рентеральным путем (при повреждении кожных покровов и слизис­тых оболочек). Наблюдаются также заражения новорожденных от матерей, больных или являющихся носителями вируса гепатита В.

Гепатит В в отличие от гепатита А начинается более постепен­но, часто без температурной реакции. Возможны симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, сыпь с зудом, боли в сус­тавах. Желтуха появляется на 10— 12-й день болезни. С ее появле­нием состояние больного улучшается. Желтуха не бывает кратков­ременной, а в ряде случаев даже нарастает в процессе заболева­ния. Болезнь, как правило, протекает длительно и упорно, иног­да имеет волнообразный характер с переходом в хроническую форму, дальнейшей дистрофией печени, нередко приводящей к летальному исходу.

В последнее время активно изучаются еще 3 формы вирусного гепатита. Известно, что одни из них (С, D) передаются паренте­ральным путем и по своему клиническому течению близки гепа­титу В, а гепатит Е — фекально-оральным и контактно-бытовым и по своим проявлениям напоминает гепатит А.

Больных вирусным гепатитом А госпитализируют не менее чем на 3 недели от начала желтухи или от срока установления диагноза «безжелтушный вирусный гепатит». Продолжительность изоляции в условиях стационара больного вирусным гепатитом В может быть различной в зависимости от тяжести заболевания. Ввиду значитель­ной стойкости возбудителей гепатита необходимо после изоляции больных проводить химическую дезинфекцию. Лица, бывшие в кон­такте с больным, подлежат медицинскому наблюдению не реже 1 раза в неделю, осуществляемому в течение 45 дней после разобщения с больным, подвергаются специальным лабораторным обследованиям с использованием иммуноферментных тест-систем.

В группе детского учреждения, которую посещал заболевший, устанавливается карантин на 45 дней. Детей и работников, пере­несших вирусный гепатит, допускают в детский коллектив не ра­нее чем через 10 дней после выписки из стационара при наличии нормальных биохимических показателей и удовлетворительного самочувствия. Им в течение 1,5 лет противопоказаны все профи­лактические прививки. Переболевшие не менее 6 мес находятся под диспансерным наблюдением и на особой диете, за соблюде­нием которой в детском учреждении должен следить не только врач, но и воспитатель. В течение года по выздоровлении детям нельзя давать никаких глистогонных средств, а также других ле­карств без особого назначения врача. Наблюдение за больными с

хроническими формами гепатита В, С, D осуществляется иногда на протяжении всей жизни.

Профилактика вирусного гепатита А ничем не отличается от профилактики дизентерии. С целью специфической профилакти­ки гепатита А в зарубежных странах применяют вакцины havrix -1440 и avaxim , использование которых пока не предусмотрено На­циональным календарем обязательных профилактических приви­вок.

Профилактика гепатита В заключается в систематическом и тща­тельном обследовании всех доноров при каждой сдаче ими крови. Кроме того, во всех лечебных учреждениях и медицинских каби­нетах должны строго соблюдаться правила, исключающие возмож­ность парентерального инфицирования при проведении лечебно-диагностических процедур.

Согласно приказу Минздрава № 229 от 27.06.01 г., вакцинация против гепатита В включена в Национальный календарь обяза­тельных профилактических прививок. Первую вакцинацию про­водят в роддоме в первые 12 ч после рождения ребенка вакциной эувакс В, вторая — в 1 мес, третья — в 6 месяцев. Иммунитет у правильно вакцинированных лиц сохраняется в течение 10 лет. Вакцинация хорошо переносится и только в отдельных случаях отмечаются умеренная болезненность в месте введения вакцины и признаки местного раздражения в виде покраснения, припух­лости или уплотнения. Важно заметить, что вакцинация не про­тивопоказана беременным и кормящим матерям.

Полиомиелит

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание вирусной эти­ологии, поражающее нервную систему, главным образом серое веще­ ство спинного мозга. Паралитические формы болезни возникают при поражении вирусом двигательных нейронов серого вещества, расположенных в передних рогах спинного мозга и двигательных ядрах черепно-мозговых центров2.

Возбудитель болезни — фильтрующийся вирус, который обла­дает большой устойчивостью к воздействию физических и хими­ческих агентов и может долго (3 — 6 мес) находиться во внешней среде, особенно в воде, молоке и молочных продуктах. Вирус быстро погибает под действием высоких температур (кипячение), ультрафиолетового облучения, дезинфицирующих средств.

Источником инфекции при полиомиелите являются больные и вирусоносители. Больной полиомиелитом опасен для окружаю­щих и в инкубационном периоде, и в течение всей болезни. Пред­полагают, что в последние дни инкубации и первые дни болезни больные наиболее заразны. Вирус выделяется с капельками слю­ны, но главным образом с испражнениями. Существует два меха­низма передачи при этом заболевании: фекально-оральный и ка­пельный. Роль мух в распространении инфекции значительна; этим, по-видимому, объясняется сезонность заболевания, совпадающая с активной деятельностью мух (май-август). Наиболее подверже­ны заболеванию дети в возрасте от З мес до 5 лет. На территории России последний подъем заболевания был зарегистрирован в 1995 г.

Вирус проникает в организм через пищеварительный тракт, реже через дыхательные пути. В желудочно-кишечный канал ви­рус заносится грязными руками вместе с пищей (молоко, вода, фрукты, овощи). Заражение через дыхательные пути происходит капельным путем только при тесном контакте с больным. Пер­вичное размножение и накопление вируса происходят в глотке и кишечнике. В последующем вирус попадает в лимфатическую си­стему и затем в кровь.

Инкубационный период колеблется от 4 до 30 дней (в среднем от 6 до 21 дня). Полиомиелит в зависимости от типа, тяжести и ха­рактера течения может протекать без всяких специфических симп­томов. У больного повышается температура тела, появляются не­домогание, вялость, головные боли, незначительные катараль­ные явления, у некоторых рвота, боли в животе, нарушение фун­кции кишечника (гастроэнтерит, энтероколит). Неврологические симптомы отсутствуют. Течение болезни благоприятное. Это одна из атипичных форм заболевания.

К типичным разновидностям заболевания (с поражением ЦНС) относится непаралитическая и паралитическая формы полиомиелита.

В более тяжелых случаях к описанным симптомам, которые проявляются более резко, через 2 — 3 дня присоединяются явле­ния менингита — менингиальная форма. Параличи при этой форме отсутствуют, течение болезни благоприятное, клиническое выз­доровление наступает через 3 — 4 недели.

В развитии паралитической формы полиомиелита выделяют 4 ста­дии: препаралитическую (от 1 до 6 дней), паралитическую (до 1 — 2 недель), восстановительная (до 2 лет) и стадию остаточных яв­лений (после 2 лет). На фоне указанных ранее симптомов, харак­терных для непаралитической формы болезни, ярко проявляется функциональное расстройство нервной системы; больного мучают рвота, головная боль, иногда он теряет сознание, бредит, бывают судороги.

Помимо менингиальных симптомов, появляются болезненность при изменении положения тела, которая распространяется по ходу нервных стволов и нервных корешков, слабость мышц, сниже­ние, а затем исчезновение рефлексов. При попытке посадить ре­бенка в кровати с вытянутыми ногами он плачет, пытается со­гнуть ноги в коленях, опирается руками о кровать («симптом тре­ножника»). Болевая реакция отмечается и при высаживании ре­бенка на горщок («симптом горшка»).

Лихорадочный период составляет в среднем 4 дня, иногда тем­пературная кривая приобретает двугорбый вид (препаралитическая стадия болезни).

Параличи возникают внезапно, обычно при снижении тем­пературы тела, на фоне улучшения общего состояния. Они раз­виваются в течение от нескольких часов до 2 — 3 суток. Это вя­лые параличи с понижением тонуса мышц, ограничением и отсутствием активных движений. Наиболее часто поражаются мышцы ног, реже — мышцы туловища, шеи, брюшного прес­са, дыхательная мускулатура. При поражении продолговатого мозга изменяется ритм дыхания, нарушаются глотательные дви­жения, появляются и другие угрожающие симптомы. Возмож­ны изолированные поражения черепных нервов (паралитичес­кая стадия).

Восстановление движений в отдельных группах мышц начина­ется через несколько дней. В течение первых 2 мес оно наиболее интенсивно, но может продолжаться до 2—3 лет (восстановитель­ная стадия). В мышцах, функция которых не восстановилась, на­чинается атрофия, параличи остаются на всю жизнь (стадия оста­точных явлений).

Больных детей с подозрением на полиомиелит немедленно гос­питализируют (4 — 6 недель от начала заболевания), в детском уч­реждении проводят текущую дез­инфекцию. За лицами, общавшимися с больными, устанавлива­ется наблюдение в течение 21 дня после разобщения. Всем детям до 5 лет, непривитым или привитым с нарушением календаря прививок, проводят активную иммунизацию.

Если заболевание установлено в детском учреждении, на этот срок накладывается карантин сроком на 21 день на всю группу. В течение этого срока проводится ежедневная термометрия, ос­мотр детей педиатром и однократно невропатологом. При появ­лении признаков какого-либо заболевания больного госпитали­зируют (в бокс). Специфического лечения, т.е. медикаментозных препаратов, блокирующих вирус полиомиелита, не существует, что свидетельствует о важности специфической профилактики заболевания. Вакцинация от полиомиелита проводится, начиная с 3 мес, трехкратно с интервалами между прививками 1,5 мес. Первую ревакцинацию проводят в 18 мес, вторую — в 20 мес, третью — в 14 лет.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

 

Кафедра біології і основ здоров’я

Факультет фізичної реабілітації

 

     „ЗАТВЕРДЖУЮ”

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 27; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.388 с.) Главная | Обратная связь