Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ2.1 Основною метою діяльності Організації - задоволення суспільних (економічних, соціaльних, культурних, екологічних, освітніх та іншик) інтересів громадян та своїх членів, а також сприяння всебічному розвитку громадян і своїк членів громади. Шляхом об’єднання зусиль суспільства,
та організації /участі в різноманітних заходах, проектах на території України та за кордоном.


2.2. Для досягнення цієї мети Організація здійснює діяльність в наступних напрямках:
2.2.1. розробка проектів і програм для розвитку Громади, підтримка підприємців, створення власних організацій, налагодження зв’язків з усьома представниками суспільства, благодійна підтримка освітніх та інших закладів;
2.2.2. співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування шодо питань, пов'язаних з реалізаціею мети Організації, передбаченої цим Статутом;

2.2.3. залучення на добровільних засадах матеріапьних, фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприемств і фізичних осіб України та іноземних країн для реалізації мети Організації, передбаченої цим Статутом;

2.2.4. здійснення просвітницької та освітньо-методичної діяльності;
2.2.5. вступ у спілки, асоціації та інші об'еднання, шо створюються на добровільній основі;

2.2.6. проведення заходів, шо спрямовані на розвиток членів Організації, Організації та суспільства;
2.2.7. самостійне і спільне з іншими Особами та організаціями проведення презентацій, таборів, обмінів, конкурсів, конференцій, змагань, тvрнірів, лекторій, круглих столів, виставок, консультацій тошо, спрямованих на реалізацію мети Організаиії, передбаченої цим Статутом (в тому числі, з залученням представників громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного жиrгя);
2.2.8. сприяння членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвишення кваліфікації тошо.

 

2.3. Основна ідея Організації - сформувати коло взаємопідтримки в Громаді та суспільстві. Члени Організації на добровільній основі, усвідомлюючи важливість своїх дій, приймають участь в Загальних зборах Організації, підтримують своїх підприємців та Правління Організації. Підприємці відкрито та честно надають громадянам та членам своєї Організації якістні товари та послуги. Підтримують офісну діяльність Організації та за бажанням приймають участь в благодійних, соціальних, та в заходах які направлені на благоустрій в населенному пункті. В свою чергу Організація та Правління приймають рішення та діють лише в інтересах членів Організації та Громади населенного пункту.     

2.4.Основні цінності Організації: утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості, опираючись на традицію нашого народу.

 

 

2.5. Для виконання статутної мети Організація мае право:
2.5.1. пропагувати свою мету, вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
2.5.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування та в неурядових організаціях;
2.5.3. одержувати від органів державної влади та органів місцевоrо самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своеї мети;
2.5.4. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скарrами;
2.5.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'ектів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.5.6. співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як в Україні, так і за їі межами;
2.5.7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2.5.8. брати участь у здійсненні державної реrуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.5.9. здійснювати підприемницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприемства) для досягнення цілей Орнанізації;
2.5.10. засновувати з метою досягнення своеї статутної мети засоби масової інформації;
2.5.11. проводити мирні зібрання;
2.5.12. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, шо видаются органами державної влади, органами місцевого самоврядvвання і стосуються сфери діяльності Організації та важливин питань державного і суспільного життя;
2.5.14. брати участь у порядку, встановленому законодавством, у роботі консvльтативних. дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консvльтацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.5.15. здійснювати інші права, не заборонені законом. Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.) Главная | Обратная связь