Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Київський національний університет будівництва і архітектури
Т. І. Петрова, Е. І Щукіна, О. В. Паніна

ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS

Рекомендовано науково-методичною радою

Київського національного університету

 будівництва і архітектури

Як навчальний посібник

для студентів, які навчаються

За напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»

 

 

Київ 2009

 
 
УДК 802

ББК 81.2 англ.

П30

 

 

Рецензент Н. І. Пащенко, канд. філолог. наук, доцент

 

Затверджено на засіданні науково-методичної ради Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол №11 від 30 червня 2009 року.

Петрова Т.І., Щукіна Е.І., Паніна О.В.

П30        English For Civil Engineers: навчальний посібник /Т.І.Петрова., Е.І. Щукіна, О.В. Паніна. – К.: КНУБА, 2009. – 100 с.

 

 

Містить навчальний матеріал трьох тематичних блоків та системи завдань для розвитку навичок читання, перекладу, монологічного та діалогового мовлення з тем, що пов’язані з історією будівництва, особливостями спеціальності інженера-будівельника та інженера-архітектора, а також засвоєння понять з комп’ютерної техніки. Окрім того, посібник включає тексти і завдання для індивідуальної роботи студента та розділ «Talking» для обговорення всієї тематики текстів.

 

 

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

 

 

УДК 802

ББК 81.2 англ.

 

 

© Т.І. Петрова, Е.І. Щукіна,

О.В. Паніна, 2009

© КНУБА, 2009

 
 

 

 


ВСТУП

 

Метою навчального посібника є вдосконалення англійської мови з урахуванням вимог щодо професійної спрямованості навчання.

Навчальний посібник «English For Civil Engineers» включає три розділи. У першому розділі три тематичних блоки (уроки), які охоплюють різні питання із загальних тем будівництва і систему вправ для закріплення навчального матеріалу та розвитку професійно-орієнтованого мовлення.

Другий розділ включає тексти та додатковий матеріал для бесід з розмовної теми “Освіта”.

Третій розділ має навчально-довідковий характер і включає хрестоматійні тексти для самостійної роботи.

 

 

 
INTRODUCTION

 

WELCOME TO THE COURSE OF SPECIAL ENGLISH FOR THE FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF CIVIL ENGINEERING!

This is the First Part of the student’s manual “English for Civil Engineers” which contains material to help you:

  • revise and develop your general skills in English;
  • acquire new knowledge of special English terminology in civil engineering;
  • master your reading, writing and speaking abilities;
  • improve your communication skills.

The book consists of three Sections.

  • SECTION ONE: Texts for Reading, Translation and Discussion
  • SECTION TWO: Texts for Expanded Reading
  • SECTION TREEE: Texts for Topic Discussion

“English for Civil Engineers” contains special terminology provided with definitions; informative and up-to-date reading texts from authentic sources; opportunities for discussion.

There are thought provocative exercises which require a detailed reading of these texts. Some exercises are meant for the work in pairs. Key language features and terms are explained and practised through reading and exercising.

To activate your special English don’t be a passive learner. To get the most out of this book:

- follow the instruction to each task carefully

- try to remember key terms and their definitions

- develop your speaking skills with your partner.

       

We hope that “English for Civil Engineers” will be useful for you to become more proficient both in ENGLISH and in your SPECIALITY.


 


C ONTENTS

 

S E C T I O N I Texts for Reading, Translation, Discussion

 

Unit one             Civil Engineering                          

                               Text A Civil Engineering Profession (1)

                        Text B Civil Engineering Profession (2)

                        Text C Civil Engineering Profession (3)

Unit two          Civil Engineering as Career

                         Text A Civil Engineering Subdivisions (1)

                   Text B Civil Engineering Subdivisions (2)

                               Text C My Future Speciality

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.) Главная | Обратная связь