Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУ«ОЮА»

професор ___________ Завальнюк В.В.

                                                                                   «___» «_______» 2017 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

На 2017-2018 н.р.

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ ПОЛІЦІЇ

 

Спеціальність - 081 «Право»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Криворізький факультет

(денна форма навчання)

Кривий Ріг – 2017 рік

Робоча програма з дисципліни адміністративна юрисдикція поліції для студентів за галуззю знань 08 «Право», з спеціальності 081 «Право» з підготовки магістрів

Розробив робочу програму : к.ю.н, доцент, доцент кафедри Веселов М.Ю.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри                         «Кримінально-правових дисциплін»

Протокол від «__» _________ 2017 року № 1

 

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

 

_____________________ Устінова – Бойченко Г.М.

           (підпис)

___________________2017 року

 

 

Схвалено Навчально-методичною радою

Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від____ __________2017 року № _____

 

Голова Навчально-методичної ради

Професор                                         ____________________Ю. Є.ПолянськийОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ .

Загальні положення

 

Юрисдикція – це один з головних компонентів правоохоронної функції держави. Правоохоронна діяльність органів державного управління являє собою правову охорону через розгляд юридичних конфліктів та вирішення справ про правопорушення і прийняття відповідних рішень про застосування заходів державного примусу щодо правопорушників, тож і юрисдикція, як складова цієї функції, втілює в життя всі перераховані дії.

Юрисдикційна діяльність поліції в контексті форм реалізації права являє собою правозастосовну діяльність, оскільки втілюється в застосуванні законодавства до конкретної юридичної суперечки або правопорушення та у винесенні відповідних рішень з питань, які включені до завдань поліції.

Вивчається після блоку дисциплін професійного спрямування: «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна відповідальність» тощо.

1.2. Навчальний план курсу
Форма навчання курс семестр лекції Практичні (семінари) Кількість кредитів ECTS Всього ауд. годин Курсові роботи Контрольні роботи Уст. лекції Самостійна робота Всього годин Залік /Екзамен
Денна 1 2 16 18 2 34 - - 26 60 –/+

Найменування теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Аудиторні заняття

Сам. р-та

Лек. Сем.
1. Поняття, ознаки та особливості адміністративної юрисдикції поліції 2 2 2 2 2 8
2. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення 2 2 2 2 - 22
3. Документування поліцією адміністративних правопорушень 6 6 6 2 - 22
4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 2 4 6 - - 14
5. Розгляд поліцією справ про адміністративні правопорушення 2 4 2 - - 6
6. Оскарження дій та процесуальних рішень поліції в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 2 - 8 2 - 8

Усього годин:

16 18 26

 

4. ЗМІСТ навчальної дисципліни

 

Тема 1. Поняття, ознаки та особливості адміністративної юрисдикції поліції

Поняття адміністративної юрисдикції в широкому та вузькому значенні. Ознаки адміністративної юрисдикції. Співвідношення завдань Національної поліції України та функцій адміністративної юрисдикції поліції. Правова регламентація здійснення поліцією адміністративно-юрисдикційної діяльності. Адміністративне правопорушення. Провадження у справах про адміністративне провадження. Адміністративна відповідальність. Загальні правила та строки накладення стягнення за адміністративне правопорушення.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 6. Оскарження дій та процесуальних рішень поліції в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

(виноситься на самостійний розгляд)

САМОСТІЙНА РОБОТА .

 

6.1. Завдання для виконання самостійної роботи студентамиденної форми навчання

 

Студенту рекомендується самостійно опрацювати зазначені за темами питання у вигляді науково-аналітичного огляду-доповіді протягом вивчення курсу.

Огляд-доповідь має містити:

1) вступ:

– ступінь наукової розробки теми у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі (у науково-практичних коментарях, дисертаціях та монографіях, наукових статтях, підручниках, матеріалах конференцій тощо) з приведенням відповідних прізвищ авторів;

– вивчення та аналіз актів чинного законодавства України, міжнародних правових актів, судової практики (постанови Верховного Суду України, листів та рекомендацій Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, рішень Рішення Конституційного Суду України, рішень Європейського суду з прав людини тощо) за темою дослідження, матеріалів практики (з оформленням відповідних посилань на джерела);

2) основна частина:

– виділення та узагальнення проблемних питань законодавчого регулювання та правозастосування з означеної теми (на підставі аналізу наукових робіт інших авторів, оглядів судової практики);

– шляхи розв’язання цих проблемних аспектів (за думкою інших авторів та (або) рекомендацій судових установ);

примітка: у цій частині обов’язково потрібно привести декілька прикладів з судової практики (з посиланням на ухвали слідчих суддів у конкретних провадженнях – див. сайт «Судова влада України» (http://court.gov.ua/fair/) або «Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1));

3) висновки:

– формулювання та обґрунтування власної позиції з вказаних проблемних питань теми доповіді, надання пропозицій тощо;

4) список використаних джерел (оформляється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 або ДСТУ 8302:2015).

Технічні вимоги до оформлення огляду-доповіді:

– обсяг огляду-доповіді – 6–10 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

– шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006) або «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015)).

Примітка! Пріоритетним аналогом виконання самостійної роботи для студентів може бути виконання індивідуального завдання.

Питання для підготовки науково-аналітичних оглядів-доповідей

№ з/п Питання (тематика), що підлягає опрацюванню № та назва теми навчальної дисципліни
1. Поняття адміністративної юрисдикції у сучасній адміністративно-правовій науці

Тема 1. Поняття, ознаки та особливості адміністративної юрисдикції поліції.

(Примітка: розглянути будь-яку одну з двох тем)

2. Співвідношення завдань Національної поліції України та функцій адміністративної юрисдикції.
3. Відтворення у нормах національного законодавства гарантій забезпечення конституційних прав людини в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.

Тема 2. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.

(Примітка: розглянути будь-яку одну з трьох тем)

4. Проблеми забезпечення права на правову допомогу під час провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.
5. Інститут «свідка» у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.
6. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Тема 3. Документування поліцією адміністративних правопорушень.

(Примітка: розглянути будь-які дві з п’яти тем)

  Особливості оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
7. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
8. Особливості оформлення фактів домашнього насильства, насильства за ознакою статі (що мають ознаки адміністративного правопорушення).
9. Межі адміністративних повноважень поліції щодо застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.
10. Адміністративне затримання: правова регламентація та проблеми правозастосування.

Тема 4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

(Примітка: розглянути будь-які дві з чотирьох тем)

11. Особливості адміністративного затримання неповнолітніх осіб.
12. Правова природа та особливості проведення та оформлення процедури поліцейського піклування.
13. Правова регламентація та зміст особистого огляду і огляду речей: проблеми правозастосування.
14. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення: проблеми правозастосування.

Тема 5. Розгляд поліцією справ про адміністративні правопорушення.

(Примітка: розглянути будь-які одну з трьох тем)

 

15. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.
16. Докази та оцінка доказів у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.
17. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Тема 6. Оскарження дій та процесуальних рішень поліції в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

(Примітка: розглянути будь-які дві з трьох тем)

18. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
19. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення органами поліції.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ .

Умови виконання індивідуальних завдань

Примітка! Для студентів денної форми навчання виконання індивідуальних завдань є факультативним, та може бути аналогом виконання самостійної роботи за їх ініціативою.

Зміст та порядок виконання індивідуальної роботи студентом попередньо узгоджується з викладачем, який викладає навчальну дисципліну «Прокуратура України».

Підготовка наукової статті, тез доповіді на конференцію, написання наукової роботи на конкурс. Підготовку наукової статті для друку у фаховому виданні студенти можуть здійснювати у співавторстві, але у кількості не більше двох осіб.

Індивідуальна робота зараховується за умови:

- друку (розміщення на Інтернет-сайті електронного варіанту) збірника матеріалів конференції;

- прийняття до друку рукопису наукової статті редакцією фахового видання;

- позитивної оцінки та рекомендації до участі у конкурсі наукової роботи студента.

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ .

Студентам слід звернути увагу, що аудиторні (семінарські та практичні) заняття будуть проводяться не лише у формі обговорення дискусійних питань, студентських доповідей, але й судових дебатів та рольових ігор, що вимагатиме завчасного ознайомлення з завданнями практичних занять, лекційними матеріалами, чинним законодавством, а також із зразками актів прокуратури, пов'язаними з реалізацією основних положень про організацію та діяльність прокуратури України. Заохочується ознайомлення студентів з широким колом фахової літератури, у зв'язку з чим до кожної теми з цієї навчальної дисципліни наведено перелік рекомендованих літературних джерел.

Обговорення дискусійних питань вимагає від студентів формування критичних поглядів на проблеми організації та діяльності прокуратури Україні та володіння методами, прийомами переконування: апеляції до висловлювання відомих людей; приведення доказів; висловлювання аргументів «за» і «проти» та методами, логічними прийомами: аналізу; синтезу; порівняння; розрізнення; аналогії; узагальнення; екстраполяції; міркування (простого, складного, вільного, доказового); дедукції; індукції.

Студенти при вивченні цієї дисципліни повинні постійно слідкувати за новітніми розробками проблем навчальної дисципліни, що висвітлюються в засобах масової інформації; змінами в національному законодавстві, особливостями в іноземному законодавстві та тенденціями міжнародного права; використовувати законопроекті матеріали.

Практичне заняття включає в себе оголошення рефератів, доповідей, їх обговорення, проведення дискусії з питань теми, а також альтернативні форми: дебати, рольові ігри, тощо. До кожного практичного заняття запропонована тематика доповідей, а також задачі.

Для розв'язання задач студенти повинні завести окремий зошит, в якому повинні викладатися не лише висновки розв'язання, але й його детальне обґрунтування.

Як аналог перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу за темою може бути запропоновано вирішення тестових завдань.

Підсумкова атестація в будь-якому випадку залежить від результатів, показаних під час участі у семінарських заняттях, під час поточної атестації чи модульного контролю.

З питань навчальної дисципліни студенти можуть звертатися до викладача, який читає лекції або веде практичні заняття, безпосередньо при спілкуванні з викладачем під час занять або у спеціально відведений час на кафедрі.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ .

Основними методами поточного контролю виступає оцінювання участі студентів у проведених семінарських заняттях, оцінка самостійної роботі студента шляхом перевірки виконання завдань. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену.

Питання для підготовки до екзамену

 

1. Поняття адміністративної юрисдикції в широкому та вузькому значенні.

2. Ознаки адміністративної юрисдикції.

3. Співвідношення завдань Національної поліції України та функцій адміністративної юрисдикції поліції.

4. Правова регламентація здійснення поліцією адміністративно-юрисдикційної діяльності.

5. Адміністративне правопорушення.

6. Провадження у справах про адміністративне провадження. Адміністративна відповідальність.

7. Загальні правила та строки накладення стягнення за адміністративне правопорушення.

8. Коло учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення: правова регламентація їх статусу.

9. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

10. Втілення під час провадження у справах про адміністративні правопорушення конституційних прав людини (ст. 55 – захист прав і свобод у суді; ст. 56 – відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень; ст. 59 – право на професійну правничу допомогу; ст. 63 – відмова давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів).

11. Потерпілий, його права та обов’язки.

12. Законні представники та представники. Захисник.

13. Свідок. Експерт. Перекладач. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам.

14. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам Національної поліції.

15. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

16. Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

17. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.

18. Особливості оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

19. Особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, вчинені повторно.

20. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП.

21. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП.

22. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (ст.ст. 173, 175-1, 178, 180, 182, 183, 184).

23. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (ст.ст. 185).

24. Особливості оформлення фактів домашнього насильства, насильства за ознакою статі (що мають ознаки адміністративного правопорушення).

25. Межі адміністративних повноважень поліції щодо застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

26. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства.

27. Поняття та система заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

28. Адміністративне затримання. Строки адміністративного затримання.

29. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів.

30. Тимчасове вилучення посвідчення водія.

31. Тимчасове затримання транспортних засобів.

32. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

33. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

34. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення.

35. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

36. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.

37. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

38. Докази. Оцінка доказів.

39. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Накладення стягнень.

40. Право та строки оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

41. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

42. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення.

43. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

44. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення органами поліції.

45. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.

 

Примітка! Екзаменаційне завдання також буде містити розв’язання ситуативної задачі.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ .

Н аціональна шкала

«5» - «Відмінно» – Студент самостійно добирає і логічно поєднує всі дані, що стосуються запитання. Використовує всі відповідні мовленнєві навички, робить обґрунтовані висновки. Демонструє глибокі знання про предмет. Відмінно відповідає лише з незначною кількістю помилок.

«4» - «Добре» – Студент добирає і логічно поєднує більшість даних, що стосуються запитання. Досить добре використовує відповідні мовленнєві навички, робить обґрунтовані висновки. Демонструє досить глибокі знання про предмет. Відповідає добре з кількома помилками, допущені помилки може виправити самостійно.

«3» - «Задовільно» – Студент добирає і логічно поєднує близько половини даних, що стосуються запитання. Використовує не всі мовленнєві навички, робить недостатньо повні висновки. Демонструє недостатньо глибокі знання про предмет. Відповідає непогано, але із значною кількістю помилок, допущені помилки може виправити лише за допомогою викладача.

«2» - «Незадовільно» – Студент добирає незначну кількість даних, що стосуються запитання. Використовує мовленнєві навички нечітко і неправильно, робить неточні висновки, або не робить їх взагалі. Інформація здебільшого хибна, неточна або не стосується питання. Відповідає погано, з великою кількістю помилок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Адміністративне право України: Академічний курс: підруч.: у 2 т.; Т 1. «Загальна частина» / ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

2. Административное право Украины: учеб. / под общ. ред. С. В. Кивалова. – Х.: «Одиссей», 2004. – 880 с.

3. Адміністративне право України: підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навч. посібн./ С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, В. О. Басс, В. М. Білик та ін. – К. : «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Гусаров С.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Гусаров ; Ін-т законодавства Верховної Ради Укр. – К., 2009. – 44 с.

2.  Іванова Л. Ю. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Ю. Іванова ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 22 с.

3. Іванова Л. Ю. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Ю. Іванова ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 22 с.

4. Завальний М. В. Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Завальний ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 19 с.

5. Молчанов Р. Ю. Повноваження патрульної поліції щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху / Р. Ю. Молчанов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 3. – С. 101-104.

6. Шоптенко С. С. Органи внутрішніх справ України як суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності / С. С. Шоптенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. – Серія Право. – Вип. 34. – Т. 2. – С. 155-158.

7. Веселов М. Ю. Роль адвокатури в адміністративному та кримінальному судочинстві (провадженні) / М. Ю. Веселов, Е. Ф. Компанієць, О. О. Чепляка // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – Ч. 2. – С. 194-201.

8. Веселов М. Ю. Законність проникнення поліцейськими до транспортного засобу шляхом розбиття скла автомобіля / М. Ю. Веселов // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кривий Ріг, 22 листоп. 2016 р.). – Кривий Ріг, 2017. – С. 38–41.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.056 с.) Главная | Обратная связь