Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно 

зараховано

82-89 В

добре

74-81 С
64-73 D

задовільно

60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА (ПРАВОВІ АКТИ)

1. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. / М-во юстиції України. – Київ: Логос, 1998. – 8 с.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт, міжнародний документ ООН від 16.12.1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/995_043.

3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21): Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X Дата оновлення: 06.02.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1867#n1867.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330): Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X Дата оновлення: 06.02.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran45#n45.

6. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 06.02.2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

7. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Дата оновлення: 07.01.2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

8. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Дата оновлення: 07.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/paran426#n426.

9. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI. Дата оновлення: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.

10. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР Дата оновлення: 09.02.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80.

11. Положення про Національну поліцію: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. Дата оновлення: 20.07.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/paran16#n16.

12. Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1102. Дата оновлення: 26.07.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF.

13. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1086. Дата оновлення: 05.04.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1086-2008-%D0%BF.

14. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1103. Дата оновлення: 07.11.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF.

15. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: затв. Наказом МВС України від 06.11.2015 р. № 1376. Дата оновлення: 29.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15.

16. Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: затв. Наказом МВС України від 07.11.2015 р. № 1395. Дата оновлення: 09.12.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/page.

17. Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: затв. Наказом МВС України та МОЗ України від 09.11.2015 р. № 1452/735. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15.

 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Адміністративне право України: Академічний курс: підруч.: у 2 т.; Т 1. «Загальна частина» / ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

2. Административное право Украины: учеб. / под общ. ред. С. В. Кивалова. – Х.: «Одиссей», 2004. – 880 с.

3. Адміністративне право України: підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навч. посібн./ С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, В. О. Басс, В. М. Білик та ін. – К. : «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Гусаров С.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Гусаров ; Ін-т законодавства Верховної Ради Укр. – К., 2009. – 44 с.

2.  Іванова Л. Ю. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Ю. Іванова ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 22 с.3. Іванова Л. Ю. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Ю. Іванова ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 22 с.

4. Завальний М. В. Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Завальний ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 19 с.

5. Молчанов Р. Ю. Повноваження патрульної поліції щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху / Р. Ю. Молчанов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 3. – С. 101-104.

6. Шоптенко С. С. Органи внутрішніх справ України як суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності / С. С. Шоптенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. – Серія Право. – Вип. 34. – Т. 2. – С. 155-158.

7. Веселов М. Ю. Роль адвокатури в адміністративному та кримінальному судочинстві (провадженні) / М. Ю. Веселов, Е. Ф. Компанієць, О. О. Чепляка // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – Ч. 2. – С. 194-201.

8. Веселов М. Ю. Законність проникнення поліцейськими до транспортного засобу шляхом розбиття скла автомобіля / М. Ю. Веселов // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кривий Ріг, 22 листоп. 2016 р.). – Кривий Ріг, 2017. – С. 38–41.

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.) Главная | Обратная связь