Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Рефлективті агент» деген не?А. Қолдау көрсететін ересек адамның оқушының әрекетіне жауап беруі және оның оқуының дамуын қамтамасыз етуі. 45б.

178. «Орман өсіру» ұғымының астары?А. Жетекшінің оқушыларды біртіндеп тапсырманы орындауды аяқтауға «итермелеуінде» көрініс беретін, үнемі ұлғайып артып отыратын қолдауы деген түсінік. 45 б

179. өздігінен реттелетін білім алудың үш элементі туралы айтқан кім?А. Перри 46 бет.

180. Өздігінен реттелетін білім алудың бірінші элементі?

А. Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағыттаушылығы.

Екінші элемент?

А. Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы. 46

182. Өздігінен реттелетін білім алудың үшінші элементі?

А. Проблеманы шешу мен мақсатқа жеті үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы. 46 бет

183. «Жағдаяттық тану» негізі?

А. Балалардың тәжірибесінің мәдениеті мен құндылығы оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын маңызды мәнмәтін деп қабылдануында. 46 бет.

184. «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы?

А. Джин Раддок 46 бет.

185. «Оқушы үні» негізі?

А. Оқушылардың білім беру мен білім алу туралы пікірлері 46 бет

186. Оқушылармен пікірлесудің мақсаты не? А. Қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту. 

СТО 2 МОДУЛЬ

187. Релеванттық ақпараттар жинауды қамтитын мдуль?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет.

188. кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар қай модульде көрінеді?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет

189. Ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауд қамтылатын модуль?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет.

190. сыни тұрғыдан ойлаудың дағдылары?

А.бақылау,талдау,қорытынды,интерпретация 49 бет.

191.Диалогтің бес үлгісін анықтаған кім? А. Александр        50 бет.

192. Дәлеледеме қалай сипаттала-ды?А. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісу 51 б

Диалогтік педагогика деген не?

А. Балалар мен мұғалімдердің жаңалық ашу мен білім алуда өзара қарым-қатынас орнатуы. 51 бет.

194.Пікірталастық әңгіменің сипа-ты?А. Оқушылар бәсекеге қабілетті, басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды. 52 бет

195.Кумулятивтік әңгіменің сипаты?

А. Мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды және сындарлыққа негізделеді. 52 бет.

196.Зерттеушілік әңгіменің сипаты?

А. Ұсыныстар жайында күмән туып, қарсы дау айтылып, негізделген дәлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады. 52 бет

197. Диалогтік оқытудың ұжымдық сипаты қандай? А. Мұғалім мен бала бірігіп тапсырманы орындайды.

198. Өзара білім алмасуға жағдай туғызу сипаты? 52 бет

А. Мұғалімдер мен оқушылар бір-бірін тыңдап, идеялармен бөліседі және балама көзқарастарды қарастырады.

199. диалогтік оқытудағы қолдаушы сипаты?А. Балалар қате жауап бергені үшін қорықпай өз идеяларын еркін жеткізіп,бір-біріне өзара түсініс-тікке жетулеріне көмектеседі. 52 бет

200. «Рефлективтік практик» ұғымы кімдердің жұмысынан шыққан?

А. Джон Дьюи және Дональд Шон 52 б

201. Рефлективтік ойлау туралы «Біз қалай ойлаймыз?» кітабының авторы?А. Джон Дьюи/1910/ 52 бет.

202. Шонның еңбектерінде «рефлек-тивті тәжірибе» қалай сипаттала-ды?А. Педагогтердің проблеманы анықтау және өз іс-әрекеттерінде эксперимент үргізе отырып шешу әдісі ретінде 53бет

203. «Рефлективті практик:кәсіби іс-әрекетке қалайша ойланады» кітабының авторы кім?  

А. Дональд Шон 53 бет.

204. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшеліктері қандай? А. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана-сезім. 53-54 бет.

205. Ұтқырлықтың сипаты?

А.ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылу,үзілді-кесілді жауаптарды іздеудің орнына сұрақтар қою, дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыру; эмоцияға емес, себепке негізделу. 53 бет

206. Сыңжарлықтың болмауы сипаты? А. Барлық қорытындыларды бағалау; болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктердің барлығын қарастыру: баламалы интерпретацияларға ашық болуға ұмтылу. 54 бетПайым деген не?

 А. Дәлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау; балама жорамалдар мен мүмкіндіктердің орынды екендігін немесе артықшылығын мойындау. 54

208. Тәртіп қалай сипатталады?

А. Тиянақты, нақты және жан-жақты болу 54 бет

209. Өзіндік сана- сезім деген не?

А. Өзіміздің эмоциямыз бен көзқарасымызды, сеніміміз бен болжамдарымыздың субъективті екенін сезіну. 54 бет.

210. Сыни тұрғыдан ойлайтын оқушыларға тән қасиеттер?

А. Белсенді болады, ештеңеге сенбейді, жаңашыл идеялар мен келешекке ашық болады. 54 бет.

БАҒАЛАУ 3 МОДУЛЬ

211. формативтік және жиынтық мақсат арасындағы айырмашылық қай жылдардан бастап белгіленген?

А. 1960жыл       56 бет.

212. формативті бағалау дегеніміз не?А. Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға арналған бағалау. 56 бет

213. жиынтық бағалау деген не?

А. Оқыту қорытындысын шығару,баға қою және сертификаттау мақсатында қойылатын бағалау. 56 бет

214. Бағалаудың басты мақсаттары қандай?А. Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уәж, болжау мен сұрыптау, стандарттарды бақылау мен орындау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау. 56-57 бет.

215. Бақылау деген не?

А. Бағалайтын тұлғаның алынған мәліметтердің мәнін анықтауы. 58 бет.

Интерпретация деген не?

А. Логикалық қорытынды. 58 бет.

217. қорытынды қалай сипаттала-ды?А. Мәліметтерді интерпретация-лау негізінде бағалауды қамту.58 бет.

218. ОүБ –дың анықтамасы қандай?

А. Білім алушылар өздерінің білімнің қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін және қажетті деңгейге қалай жету керектігін анықтау үшін мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. 58 бет.

219. мұндай анықтаманы Бағалау Реформасының Тобы қай жылы берді?А. 2002жылы 58 бет.

220. Оқытуды бағалаудың мақсаты не?А. Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау.58 бет

221. «Мәліметтер» деген не?

А. Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер. 59

222. Үлгілік қателер талдауы қай кезде қолданылады?

А. Мұғалімдерде балалар мен деңгейлеуге негіз болған мәліметтерді алуға мүмкіндік бола бермейді, осы кезде сыртқы тестілеуде үлгілік қателер талдауын қолданады. 59б

223. «қара жәшік» ұғымы бағалау-дың қай түрімен байланысты?

А. Оқыту үшін бағалау 60 бет.

224. Оқытуды жақсартудың бес факторы?

1. оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету.

2. Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы

3.Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту.

4. Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындау, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді. 60б

225. Оқушының өзін-өзі бағалауын дамыту құрылымы? А. Сұрақтың дұыс қойылуы,оқушымен бірге критерийлерді талдау. Сыныптасын және өзіе-өзі бағалау және кері байланысты қамтамасыз ету. 60 бет

ТАЛАНТЫ 5 МОДУЛЬ

226. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдер?

А. Есте сақтау және білім, өз білімін жетілдіру, ойлау қабілетінің жылдамдығы, мәселені шешу, икемділік, күрделіге деген сүйіспеншілік, шоғырлану, ерте символдық белсенділік.73 бет

227. Осы өлшемдер туралы айтқан кім?А. Фриман /1998/ 73 бет

Акселерация деген не?

А. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі. 75 бет

229. Күрделендіру және акселера-ция модельдерін қолданған кім?

А.Эйр 75 бет

230. Эйр қолданған үш тармақ?

А. Мазмұнына өзгерістер енгізу, әдісті өзгерту, білім берудегі өзгерістер. 75

231. «Өзгертілген оқу жоспарының» әдістемесінің негізі?

А. Сыныпта ерекше қасиеттермен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалар дайындауға болады, бірақ топ құру кезінде оқушылар үшін тиімді оқыту үдерісін ұйымдастыру. 75 бет

ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 6 МОДУЛЬПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.017 с.) Главная | Обратная связь