Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Джером Брунер нені зерттеген?А. Оқу маңыздылығын атап көрсетіп, ақыл-ой үдерісінің оқытумен өзара байланысу мүмкіндіктерін зерттеген.

239. Оқытудағы гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар?

А. Маслоу мен Роджерс 78 бет.

240. Бұл тәсілде не қарастырыла-ды?А. Адамның өсуіне ерекше назар аударылады.78 бет.

241. Гуманистик психологияға негізделген ересектерге білім беру жөніндегі теориялық еңбектер қай жылдары жазылды?  

 А. 1970-1980жж. 78 бет.

242. «Гуманистік психологияның негізгі белгісі» не?

А. Өзіне деген қарым-қатынас. 78 бет.

243. Ынталандыру пирамидасы кімге байланысты? 

А. Абрахам Маслоу 78б

244. Гуманистік тәсілде кімнің зерттеуі логикалық және интуитивті, зият пен сезім үйлесім тапқан, барлық тәжірибесімен, біліммен қоса алғанда жеке тұлғаны толық қамтиды?А. Карл Роджерс 78 бет

245. «Осындай тәсілмен оқығанда, біз бүтінбіз, біз еркекке және әйелге тән қабілеттерімізді толық жүзеге асырамыз» деген кім?

 А. К.Роджерс 78 бет

246. Білім алушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен моделдерді игеріп қана қоймай, өз құрылымы бар ортаға қатысады. Оқу сан алуан тәжірибе Бұл қай тәсіл?   78 бет

оқудағы әлеуметтік-жағдаяттық тәсіл.

247. психологияда адамдар бақылау арқылы қалай оқитынын бірінші зерттеген кімдер?

А. Бихевиористер.78 бет

248. Бақылауға негізделген оқудың негізгі аспектілері не?

А. Мінез-құлыққа қатысу, оны ықтимал модель не парадигма ретінде есте сақтап, түрлі жағдайларда оның қалай көрініс табуы мүмкін екенін болжау /репетиция/.78б

249. 5-6 жасар балаларды бірнеше ашық хаттағы суреттерді есте сақтауды сұрау арқылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен кім? А.Хаген мен Хейл 78 бет

250. Қысқа мерзімді есте сақтауды «жұмыс жадысы»деп атаған кім?

А. Баддели мен Хитч/1974/  79 бет.

251. Рәсімдік жады деген не?

А. Процедуралық жады- әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы біздің білімімізді сақтайтын қойма.79б

252. Эпизодтық жады деген не?

А. Біздің тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе. 79

253. Эпизодтық жадыға не кіреді?

А. Сезім мүшелерінен келетін ақпараттар кіреді. 79 бет

254. Семантикалық жады деген не?

А. Семантикалық жады- ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және теңмәнді емес аспектісі, себебі біздің дамуымызда және сөйлеуімізде аса жиі көрінетін символдар жасау қабілетімен байланысты. 79 бет

255. Төрт жасар балалардың сөздік қоры неше сөзден тұрады?

А. 1500сөз          80 бет

256. бес жасар балалар неше сөз қолданады?А.5000сөз     80 бет

257. бірінші сынып оқушылары неше сөз?А. 6000              80 бет

258. ересектер неше сөз пайдалана-ды?А. 25000 сөз пайдаланады және 50000 сөз біледі. 80 бет

259. Метасана терминінің сипаттамасы?

А. « Тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыру» 80 бет

260. Бұл терминді кім енгізді?

А. Флавелл /1979/ 80 бет

261. Метасана қандай қабілетке жатады?А. «адамдардың қалай ойлайтынын, не білетінін қарастыра отырып, өзіндік рефлексия жасау мүмкіндіктерін зерделеу қабілетіне жатады. 80 бет

262. Интроспетивті бақылаудың маңыздылығын атап көрсеткен кім?

А. Уильям Джеймс/1890/ 80 бет

263. Саналы рефлективтік бақылау және білімді кемелдендіре игеру мектепте оқытудың аса маңызды факторлары болып табылатынын түсіндірген кім?А.Выготский/1962/ 80

264. Выготский білімді дамытудың неше факторын айтады? Екі 80бет

265. Бірінші факторда не айтылады?

А. Білімді автоматты түрде, ұғынбай алу  80 бет.

266. Екінші факторда не туралы айтылады?А. Алынған білімді саналы түрде ұғынып бақылаудың біртіндеп өсуі. Бұл қызметтің когнитивті және метакогнитивті аспектілерінің арасындағы айырмашылыққа қызмет етеді. 80 бет.

267. «Егер оқыту үдерісін ұғыну деңгейіне ауыстыра алатын болса, онда біз балаларға өзіндік ойлау үдерісін жақсы түсінуге, өзінің оқуын бақылауы мен ұйымдасты-руын игеруге көмек бере алар едік» деген пікірді кім айтты? 80 бет

А. Флавелл және басқалар/1995/ 

268. «Метасана қабілеті жасқа байланысты өзгереді және жасы үлкенірек балалар метакогнитивтік ақпаратты көптеген мөлшерде игерегендіктен олардың үлгерімі жоғарырақ» деп тұжырымдаған кімдер?А. Флавелл мен әріптестері 269. «Өте қабілетті және дарынды балалардың ерекшеліктерінің бірі – қабілетті шамалы құрдастарымен салыстырғанда олардың метакогнитивтік хабардарлығының жоғары болуы» деген кім?А. Стернберг,1983 80 бет.

270. «Метасана оқыту жолдарының бірі» не? А. Ойлау тілін анық етіп жасау, оны сабақ жоспарына және сыныпта талқылауға қосу болып табылады. 81

271. Ой жүгіртудің неше түрі бар?

А. Үш:ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау және зерде теориясы      81 бет.

272. Ұқсастық бойынша ой жүгірту деген не? А. Ой жүгіртудің жоғары деңгейдегі дағдылары, оларға проблемалармен табысты жұмыс істеуге мүмкіндік береді, әртүрлі мәнмәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқыту мен білімді жаңа жағдайларға орайластыру қабілеті. 81 бет.

273. Адамның санасы мен білім алуы үшін маңызды қабілет?  81 б

 Ұқсастық бойынша ой жүгірт қабілеті      

274. формальді оперативтік кезе-ңіне дейін балалардың когнитивтік қабілеттері жоқ деп есептеген кім? Пиагет/1958/ 81бет 

275. Формальді оперативтік сатысы деп Пиагет неше жас кезеңін қарастырды?А. 11 жас  81 бет.

276. Өнегелі даму не?

А. Психология мен білім берудің негізгі тақырыптарының бірі.        81 бет.

277. Өнегелі даму-бұл өмір бойы жүретін тұрақты үдеріс деп болжам жасаған кім?А.Кохлберг    81 бет.

278. Пиагеттің моральдік пайымдау теориясын дамытқан кім?

А.Кохлберг     81 бет     

279. Кохлбергтің балаларға ұсынған мысалы?А. «Ганс дилеммасы» 82 б

280. Өнегелі даму теориясы неше сатыдан тұрады?А. 3 деңгей, 6 кезең

281. Нормативтікке дейінгі мораль-дік пайымдау қандай кезеңдерден тұрады?А. Тілалғыштық және жазалау, тұлғалық ерекшелену және өзара әрекеттесу. 82 бет.

282. Тұлғаралық қатынастар және әлеуметтік тәртіпті қолдау қандай моральдік пайымдауға жатады?

А. Дәстүрлі моральдік пайымдау82 бет

283. Нормативтіктен кейінгі моральді пайымдаудың екі кезеңі?

А. Әлеуметтік шарт және жеке құқықтар, әмбебап қағидаттар. 82 бет

284.Зерде теориясы не? 83 бет

А. Санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу.                          

285. Ақыл ой күйінің кең спектрі?

А. Сенім, тілек,ниет, елестету, эмоциялар. 83 бет

286. Зерде теориясының 3-4 жасқа дейін толық дамымайды деп кім айтты?

А. Виммер және Пернер     83 бет

287. Жалған көзқарас міндетіне не жатады?

А. Көз тігу бағыты, назар аудару, талаптану. 83 бет

288. Шығармашылық үдеріс қалай деп сипатталады?  А. Тұлғаралық және тұлғаішілік/Баррон 2002жылы/ 83

289. Шығармашылық неге байланысты қарастырылады?

А. Үдеріс, өнім не жеке тұлға 83 бет

290. Конвергентті және диавергентті ойлау арасындағы айырмашылық-ты шектеу туралы түсінік

 Гильфорд 1956ж. 83 бПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.014 с.) Главная | Обратная связь