Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВСТУП

До мови та стилю навчальних видань, застосовуються певні вимоги, які для них є обов’язковими.

Актуальність теми,  полягає в тому, що у наш час багато людей вважає, що електронні книжки є набагато кращими від паперових, і в оформленні і взагалі. Тому у нашому дослідженні, ми доведемо, що за складом інформації та внутрішнім і зовнішнім оформленням, навчальні паперові видання є зручнішими та кращими від електронних.

Об’єктом дослідження - є редагування навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, а саме редакторська підготовка  допоміжного видання – посібника-хрестоматії  «Зарубіжна література»  для сьомого класу, за програмою 2001 року, програмно-методичного видання – «Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Стратегічний маркетинг” для студентів 5 курсу для спеціальності 050107 „Економіка підприємства” напряму 0501 „ Економіка і підприємництво” факультету економіки», та навчально-методичного видання –  навчального  посібника  «Основи екології та соціології».

Предметом дослідження - є характер інформації та цільове призначення навчальних видань.

Мета дослідження: звірити попередні дослідження науковців із цієї галузі науки та висунути середньо теоретичну тезу з приводу головного питання наукової роботи.

Об'єкт, предмет та мета дослідження обумовили такі завдання:

- на основі аналізу навчальних видань, визначити специфіку, цільове призначення та характер інформації, що застосовується у них;

- порівняти різні види навчальних видань, знайти у їх внутрішньому та зовнішньому оформленні, спільне та відмінне;

- провести власне дослідження.

Методи дослідження:

- теоретичні: їх ми застосували, для загального ознайомлення з обраною темою, вони занотовані у першому розділі;

- аналіз і синтез: ці методи, ми застосували для розгляду апаратів, обраних нами видань, ми визначали, що саме входить до їх складу, це занотовано у другому розділі роботи.

- індукція та дедукція: це процеси судження, завдяки яким ми досягли висновків, при наявному стані знань, які є напевно істинними;

- порівняння: цей метод ми застосували, для порівняння обраних нами видань, з державними стандартами, які застосовують до них;

- класифікація: цей метод ми застосовували, до обраних нами видань, щоб класифікувати їх, за цільовим призначенням та характером інформації;

- абстрагування – це розумовий процес відхилення від одних властивостей речей і концентрація уваги на інших, тобто ми відволікали свою увагу від загальних знань про навчальні видання, а при дослідженні більше звертали увагу, саме на їх цільове призначення, та їх характер інформації;

- узагальнення – цей метод ми використовували у кінці кожного розділу, та при створенні висновку, тобто узагальнювали всю викладену нами інформацію;

- емпіричні: це – спостереження  і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, в нашому випадку, це опитування, яке ми описали у четвертому розділі;

- аналіз документів і продуктів діяльності: цей метод ми використали, саме під час роботи з обраними нами книжками, та державними стандартами, ми проаналізували їх внутрішнє та зовнішнє оформлення.

Структура роботи:  вона займає 33 сторінок форматом А4, складається – з титульного аркуша, змісту, вступу, чотирьох розділів, з яких перший та четвертий мають по два підрозділи, другий  три, а третій складається з чотирьох, також до кожного розділу, є короткий вступ та висновок, що дає можливість, краще зрозуміти інформацію викладену у розділі і ще до складу роботи входять висновки, список використаних джерел та додатки, для того щоб краще розглянути обрану нами тему. 

 

 

Праці дослідників

  Дослідниками  видань навчального характеру є  М. С. Тимошик,  П. Г. Буга,     В. Г. Бейлінсон,  та інші.

П. Г. Буга –  доктор філологічних наук, професор, член Академії наук вищої школи, та Міжнародної Академії інформатизації, зазначив, у своїх дослідженнях навчальної літератури що підготовка навчально-методичних видань, має свої характерні особливості, оскільки ці видання допомагають досягненню певних результатів навчального процесу, що в свою чергу, має особливі вимоги до змісту і форми подачі теоретичного матеріалу. В той же час рівень знань і навичок, які отримує учень залежить від змісту всіх видань навчального комплексу. Без сумніву навчальний матеріал завжди повинен підлягати певним стандартам (освітнім, видавничим...). Але окрім стандартів, які задаються органами управління освітою чи видавничої справи, навчальний матеріал повинен відповідати критеріям, пред’явленим до наукової теорії. [8]М. С.  Тимошик  – доктор філологічних наук, професор, академік А Н вищої школи України, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національних спілок письменників і журналістів, лауреат премій імені Івана Франка та Якова Гальчевського, директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука». Він також зробив свій внесок у вивчення редагування навчальних видань. У своїй «Книзі для автора редактора видавця», він дав визначення навчальному виданню; визначив підвиди навчальних видань, із чітко обумовленими характеристиками й вимогами, які важливо розрізняти під час підготовки рукопису до друку і дав чітке визначення кожному з цих підвидів; визначив специфіку типологічного ряду таких видань; назвав основні та менш поширені види навчальних видань; пояснив чому одні види навчальних видань, менш поширені за інші; окремо охарактеризував кожен вид навчального видання, та описав особливості підбору і розміщення в них тексту та ілюстрацій. [99 – 102, 13]

В. Г.  Бейлінсон – зокрема вивчав сутність навчальних видань, їх структуру та функціональне призначення,  у своїх працях виділив та дав визначення функціям навчального видання, а саме трансформаційній, закріплення, самоконтролю, та функції самоосвіти. [9]

Результати опитування

За результатами нашого опитування, можна зробити такі висновки:

На перше питання: 55 студентів відповіло – так; 5 – ні.

На друге питання:  24 студенти відповіло – так; 36 – ні.

На третє питання:  33 студенти відповіло – так; 27 – ні.

На четверте питання: 40 студентів відповіло – так; 20 – ні.

На п’яте питання: 50 студентів відповіло – так; 10 – ні.

На шосте питання: 33 студенти відповіло – так; 27 – ні.

На сьоме питання: 37 студентів відповіло – так; 23 – ні.

Підрахувавши кількість позитивних та негативних відповідей по кожному питанню, ми створили діаграму на основі отриманих результатів, на якій ми побачили, що загалом домінують позитивні відповіді Рисунок 1. 4.

Рисунок 1. 4 «Діаграма результатів дослідження»

Після проведення нашого дослідження, можна зробити висновок, що більшість студентів, віддають перевагу паперовим навчальним виданням, а не електронним і, що хоча кількість навчальних видань, які надає Сумський машинобудівний коледж своїм студентам безкоштовно, достатня, все одно, більшість з них звертається, за допоміжною літературою до бібліотек, та купує такі видання у спеціалізованих магазинах, за власні кошти. І також більше половини студентів, хотіло б щоб саме з їхньої спеціальності, навчальний заклад надавав більше літератури.

 

 

ВИСНОВКИ

Після того, як ми провели дослідження на тему: «Види навчальних видань за цільовим призначенням та характером інформації», ми дійшли таких висновків:

- спочатку, ми виявили, що тема яку ми вивчаємо справді є актуальною, тому, для характеристики навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, ми взяли два паперових видання ( допоміжне – посібник-хрестоматія «Зарубіжна література» для сьомого класу, за програмою 2001 року і навчальний посібник «Основи екології та соціології») та одне електронне («Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни „Стратегічний маркетинг”» ). Протягом усього виконання роботи, ми порівнювали їх між собою, та дійшли висновку, що паперові видання зручніші у використанні, тому що від них менше втомлюється зір, що відповідно дає змогу за одне читання прочитати більше інформації і, також паперові видання біліше відповідають стандартам ніж електронні;

- оскільки об’єктом нашого дослідження, було редагування навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, а саме: редакторська підготовка допоміжного видання – посібника-хрестоматії «Зарубіжна література» для сьомого класу, за програмою 2001 року, учбово-методичного видання – «Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Стратегічний маркетинг”» та навчально-методичного видання – навчального посібника «Основи екології та соціології», тому ми повністю дослідили апарати цих видань та порівняли їх редакторську підготовку, відповідно стандартам;

- предметом нашого дослідження, був характер інформації та цільове призначення навчальних видань, тому ми описали всі чотири групи навчальних видань, редакторська підготовка яких ураховує їх цільове призначення та характер інформації;

- метою нашого дослідження, було звірити попередні дослідження науковців із цієї галузі науки та висунути середньо теоретичну тезу з приводу головного питання наукової роботи, тому ми описали праці з нашої теми, таких дослідників, як: М. С. Тимошика, П. Г. Буги, та В. Г. Бейлінсона, розглянувши їх ми зробили висновок, що всі три дослідники притримуються думки, що навчальний матеріал повинен підлягати певним стандартам (освітнім, видавничим...). Але окрім стандартів, які задаються органами управління освітою чи видавничої справи, навчальний матеріал повинен відповідати критеріям, пред’явлених до наукової теорії;

- протягом виконання дослідження, ми виконали усі завдання, які обумовлювалися метою та предметом дослідження, а саме: ми на основі аналізу обраних нами видань, визначили цільове призначення та характер інформації, що застосовувалися у них, тобто ми визначили, що посібник-хрестоматія, яку ми аналізували – являється допоміжним навчальним виданням, навчальний посібник – є навчально-методичним виданням та обрані нами методичні вказівки – це учбово-методичне навчальне видання;

- порівнявши обрані нами різні види навчальних видань, ми визначили, що у їх зовнішньому та внутрішньому оформленню є, як спільні так і відмінні риси, а саме після аналізу їх апаратів, ми дійшли таких висновків: у кожному з трьох видань, є вступна стаття, також у кожному з наведених вище видань, є список використаної, чи рекомендованої літератури, ми звернули увагу і на відмінне у цих виданнях, тобто розглянуте нами допоміжне та навчально-методичне видання, на відміну від учбово-методичного, має допоміжні покажчики, у допоміжному – це лінгвістичний коментар, а у навчально-методичному – це два додатки, та короткий словник термінів. А після порівняння оформлення наших видань з нормами, які повинні застосовуватися до них за державними стандартами, ми помітили, що їх внутрішнє і зовнішнє оформлення майже повністю відповідає вимогам стандартів, а присутні у них відхилення не значні, і вони не будуть заважати нормальному сприйманню інформації читачами. Тому ці видання можуть використовуватися учнями та викладачами, у навчальних закладах, для вивчення зазначених у них дисциплін;

- також ми провели  власне дослідження, на тему: «Навчальні видання», серед студентів Сумського машинобудівного коледжу, які навчаються за спеціальністю видавнича справа та редагування, за результатами якого можна зробити висновок, що більшість студентів, віддають перевагу паперовим навчальним виданням, а не електронним і, хоча коледж надає достатню кількість навчальної літератури, все одно більшість з них звертається, за допоміжною літературою до бібліотек, та купує такі видання у спеціалізованих магазинах;

- на початку роботи ми визначили методи, за допомогою яких, ми проводили дослідження, а саме: теоретичні, аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, абстрагування, узагальнення, емпіричні, та аналіз документів і продуктів діяльності. Усі ці методи використовувалися протягом усієї роботи і допомогли розкрити сутність обраної нами теми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. БР.COM.UA [Електронний ресурс ]/ Апарат книги, як система орієнтації читача в структурі і змісті видання. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/s1399/27564.htm (дата звернення: 05. 11. 2011). – Назва з екрана.

2. Вікіпедія – відкрита багатомовна вікі-енциклопедія [Електронний ресурс] / Дослідження. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 11. 11.2011). – Назва з екрана.

3. Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007. - [Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держкомінформ України, 2009. - с. - (Національні стандарти України).

4. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. — К.: Держстандарт України, 1995. — 47 с. – (Національні стандарти України).

5. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018–95. – [Чинний від 1996-01-01]. — К.: Держстандарт України, 1995. — 24 с. – (Національні стандарти України).

6. Зарубіжна література. 7 клас. Посібник-хрестоматія/ Упорядник Б. Б. Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 512 с.

7. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Політологія. Методи дослідження: Пер. з англ. / Передмова А.К. Соколова. – М.: Видавництво “Весь Світ”, 1997. – 544 с.

8. МГУ імені М. В. Ломоносова. Факультет психології [Електронний ресурс ]/ Буга Петро Григорович. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.psy.msu.ru/people/buga.html (дата звернення: 02. 11. 2011). – Назва з екрана.

9. Наукові конференції [Електронний ресурс ]/ Канд. пед. наук Жосан О.Е. НАУКОВА РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ПІДРУЧНИКА В 60–70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. – Електронні дані. – Режим доступу: http://intkonf.org/kandpednauk-zhosan-oe-naukova-rozrobka-teoriyi-pidruchnika-v-6070-h-rokah-hh-stolittya/ (дата звернення: 02. 11. 2011). – Назва з екрана.

10.   Олбест [Електронний ресурс] / Навчальні видання. – Електрон. дані. -   Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/journalism/00282129_0.html (дата звернення: 03. 11. 2011). - Назва з екрана.

11.   Основи екології. Навчальний посібник для підприємств зв’язку/ Бедрія Я. І. [та ін.]. – Львів, 1999. – 210 с.

12.   Обкладинки і палітурки. Типи : ГСТУ 29.4-2001. – [Чинний від 2002-01-01]. – К.: Держкомінформ України, 2002. - с. - (Національні стандарти України).

13.   Тимошик М., Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с. (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).

14.   Яндекс – пошукова система [Електронний ресурс] / Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://kntu.net.ua/index.php/eng/folder_str/download/2864 (дата звернення: 02. 11.2011). – Назва з екрана.

ВСТУП

До мови та стилю навчальних видань, застосовуються певні вимоги, які для них є обов’язковими.

Актуальність теми,  полягає в тому, що у наш час багато людей вважає, що електронні книжки є набагато кращими від паперових, і в оформленні і взагалі. Тому у нашому дослідженні, ми доведемо, що за складом інформації та внутрішнім і зовнішнім оформленням, навчальні паперові видання є зручнішими та кращими від електронних.

Об’єктом дослідження - є редагування навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, а саме редакторська підготовка  допоміжного видання – посібника-хрестоматії  «Зарубіжна література»  для сьомого класу, за програмою 2001 року, програмно-методичного видання – «Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Стратегічний маркетинг” для студентів 5 курсу для спеціальності 050107 „Економіка підприємства” напряму 0501 „ Економіка і підприємництво” факультету економіки», та навчально-методичного видання –  навчального  посібника  «Основи екології та соціології».

Предметом дослідження - є характер інформації та цільове призначення навчальних видань.

Мета дослідження: звірити попередні дослідження науковців із цієї галузі науки та висунути середньо теоретичну тезу з приводу головного питання наукової роботи.

Об'єкт, предмет та мета дослідження обумовили такі завдання:

- на основі аналізу навчальних видань, визначити специфіку, цільове призначення та характер інформації, що застосовується у них;

- порівняти різні види навчальних видань, знайти у їх внутрішньому та зовнішньому оформленні, спільне та відмінне;

- провести власне дослідження.

Методи дослідження:

- теоретичні: їх ми застосували, для загального ознайомлення з обраною темою, вони занотовані у першому розділі;

- аналіз і синтез: ці методи, ми застосували для розгляду апаратів, обраних нами видань, ми визначали, що саме входить до їх складу, це занотовано у другому розділі роботи.

- індукція та дедукція: це процеси судження, завдяки яким ми досягли висновків, при наявному стані знань, які є напевно істинними;

- порівняння: цей метод ми застосували, для порівняння обраних нами видань, з державними стандартами, які застосовують до них;

- класифікація: цей метод ми застосовували, до обраних нами видань, щоб класифікувати їх, за цільовим призначенням та характером інформації;

- абстрагування – це розумовий процес відхилення від одних властивостей речей і концентрація уваги на інших, тобто ми відволікали свою увагу від загальних знань про навчальні видання, а при дослідженні більше звертали увагу, саме на їх цільове призначення, та їх характер інформації;

- узагальнення – цей метод ми використовували у кінці кожного розділу, та при створенні висновку, тобто узагальнювали всю викладену нами інформацію;

- емпіричні: це – спостереження  і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, в нашому випадку, це опитування, яке ми описали у четвертому розділі;

- аналіз документів і продуктів діяльності: цей метод ми використали, саме під час роботи з обраними нами книжками, та державними стандартами, ми проаналізували їх внутрішнє та зовнішнє оформлення.

Структура роботи:  вона займає 33 сторінок форматом А4, складається – з титульного аркуша, змісту, вступу, чотирьох розділів, з яких перший та четвертий мають по два підрозділи, другий  три, а третій складається з чотирьох, також до кожного розділу, є короткий вступ та висновок, що дає можливість, краще зрозуміти інформацію викладену у розділі і ще до складу роботи входять висновки, список використаних джерел та додатки, для того щоб краще розглянути обрану нами тему. 

 

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У першому розділі ми розглянемо, думки різних вчених з нашого питання, що саме вони зазначали у своїх дослідженнях, у яких їхніх працях можна знайти детальнішу інформацію з нашого питання.

Праці дослідників

  Дослідниками  видань навчального характеру є  М. С. Тимошик,  П. Г. Буга,     В. Г. Бейлінсон,  та інші.

П. Г. Буга –  доктор філологічних наук, професор, член Академії наук вищої школи, та Міжнародної Академії інформатизації, зазначив, у своїх дослідженнях навчальної літератури що підготовка навчально-методичних видань, має свої характерні особливості, оскільки ці видання допомагають досягненню певних результатів навчального процесу, що в свою чергу, має особливі вимоги до змісту і форми подачі теоретичного матеріалу. В той же час рівень знань і навичок, які отримує учень залежить від змісту всіх видань навчального комплексу. Без сумніву навчальний матеріал завжди повинен підлягати певним стандартам (освітнім, видавничим...). Але окрім стандартів, які задаються органами управління освітою чи видавничої справи, навчальний матеріал повинен відповідати критеріям, пред’явленим до наукової теорії. [8]

М. С.  Тимошик  – доктор філологічних наук, професор, академік А Н вищої школи України, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національних спілок письменників і журналістів, лауреат премій імені Івана Франка та Якова Гальчевського, директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука». Він також зробив свій внесок у вивчення редагування навчальних видань. У своїй «Книзі для автора редактора видавця», він дав визначення навчальному виданню; визначив підвиди навчальних видань, із чітко обумовленими характеристиками й вимогами, які важливо розрізняти під час підготовки рукопису до друку і дав чітке визначення кожному з цих підвидів; визначив специфіку типологічного ряду таких видань; назвав основні та менш поширені види навчальних видань; пояснив чому одні види навчальних видань, менш поширені за інші; окремо охарактеризував кожен вид навчального видання, та описав особливості підбору і розміщення в них тексту та ілюстрацій. [99 – 102, 13]

В. Г.  Бейлінсон – зокрема вивчав сутність навчальних видань, їх структуру та функціональне призначення,  у своїх працях виділив та дав визначення функціям навчального видання, а саме трансформаційній, закріплення, самоконтролю, та функції самоосвіти. [9]Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.) Главная | Обратная связь