Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


РОЗДІЛ IV ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕМУ: «НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ»Дослідження — це людська діяльність, скерована на вивчення певного явища або проблеми. Первинна мета дослідження відкриття, розуміння, а також розробка методів і систем, призначених для збільшення знання з певної галузі. Рушієм дослідницької діяльності є актуальність досліджуваного питання, чи певна цікавість до нього.

Існують різні види досліджень, а саме:

Наукові дослідження – вони  використовують науковий метод. Ці дослідження постачають наукову інформацію й теорії для пояснення головного питання дослідження. Завдяки їм стає можливим застосування знання на практиці. Наукові дослідження фінансуються владою, громадськими організаціями, доброчинними організаціями та приватними групами, включно із значним числом компаній. Наукові дослідження класифікуються за академічними й прикладними дисциплінами.

Історичні дослідження – використовують історичний метод.

Патентні дослідження – дослідження технічного рівня та тенденції розвитку об'єкта техніки, його патентоздатності та патентної чистоти.

Маркетингові дослідження – систематичний збір, відображення та аналіз даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів та послуг.

Об'єкт дослідження - це певна дійсність, процес або умови, що містять суперечності і породжують проблемну ситуацію, на яку спрямовано процес пізнання. [2]

Опитування – це метод збору даних, при  якому дослідник отримує інформацію від представників населення, відібраних таким чином , щоб на основі їх відповідей можна було з достатньою впевненістю робити висновки про все населення, або окремі його частини.

Методи опитування поділяються  на: анкетування й інтерв’ювання.

Анкетування – це збирання кримінологічної інформації письмовим заповненням заздалегідь розроблених анкет.

Інтерв’ювання – спосіб проведення соціологічних  опитувань  як цілеспрямованої бесіди інтерв’юера та опитуваного. [7]

Підготовка до власного дослідження

Ми вирішили провести маркетингове дослідження, стосовно якості навчальних видань. Для нашого дослідження, ми обрали метод опитування – анкетування, ми опитали 60 студентів Сумського машинобудівного коледжу, віком від 15 до 19 років, які навчаються за спеціальністю: «Видавнича справа та редагування». Для цього ми створили 60 анкет, на питання яких, відповіді давались анонімно (Додаток Л).

Анкети мали такий вигляд:

Опитування на тему: «Навчальні видання»

1. Чи вважаєте ви паперові навчальні видання, зручнішими за електронні?

2. Чи користуєтесь ви окрім основних, допоміжними видами навчальної літератури (хрестоматіями, книгами для читання, тощо)?

3. Чи купуєте ви за власні кошти допоміжну навчальну літературу, якщо вчителі цього не вимагають?

4. Чи задовольняє вас навчальна література, яку безкоштовно надає вам ваш навчальний заклад?

5. На вашу думку, чи достатньо матеріалу викладено вашими вчителями у методичних вказівках (до виконання курсових робіт, тощо) та у конспектах лекцій?

6. Чи часто ви звертаєтесь до бібліотек за допоміжною навчальною літературою?

7. Чи хотіли б ви щоб у вашому навчальному закладі, було більше навчальних видань з вашої спеціальності?

Результати опитування

За результатами нашого опитування, можна зробити такі висновки:

На перше питання: 55 студентів відповіло – так; 5 – ні.

На друге питання:  24 студенти відповіло – так; 36 – ні.

На третє питання:  33 студенти відповіло – так; 27 – ні.

На четверте питання: 40 студентів відповіло – так; 20 – ні.

На п’яте питання: 50 студентів відповіло – так; 10 – ні.

На шосте питання: 33 студенти відповіло – так; 27 – ні.

На сьоме питання: 37 студентів відповіло – так; 23 – ні.

Підрахувавши кількість позитивних та негативних відповідей по кожному питанню, ми створили діаграму на основі отриманих результатів, на якій ми побачили, що загалом домінують позитивні відповіді Рисунок 1. 4.

Рисунок 1. 4 «Діаграма результатів дослідження»

Після проведення нашого дослідження, можна зробити висновок, що більшість студентів, віддають перевагу паперовим навчальним виданням, а не електронним і, що хоча кількість навчальних видань, які надає Сумський машинобудівний коледж своїм студентам безкоштовно, достатня, все одно, більшість з них звертається, за допоміжною літературою до бібліотек, та купує такі видання у спеціалізованих магазинах, за власні кошти. І також більше половини студентів, хотіло б щоб саме з їхньої спеціальності, навчальний заклад надавав більше літератури.

 

 

ВИСНОВКИ

Після того, як ми провели дослідження на тему: «Види навчальних видань за цільовим призначенням та характером інформації», ми дійшли таких висновків:- спочатку, ми виявили, що тема яку ми вивчаємо справді є актуальною, тому, для характеристики навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, ми взяли два паперових видання ( допоміжне – посібник-хрестоматія «Зарубіжна література» для сьомого класу, за програмою 2001 року і навчальний посібник «Основи екології та соціології») та одне електронне («Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни „Стратегічний маркетинг”» ). Протягом усього виконання роботи, ми порівнювали їх між собою, та дійшли висновку, що паперові видання зручніші у використанні, тому що від них менше втомлюється зір, що відповідно дає змогу за одне читання прочитати більше інформації і, також паперові видання біліше відповідають стандартам ніж електронні;

- оскільки об’єктом нашого дослідження, було редагування навчальних видань, з різним цільовим призначенням та характером інформації, а саме: редакторська підготовка допоміжного видання – посібника-хрестоматії «Зарубіжна література» для сьомого класу, за програмою 2001 року, учбово-методичного видання – «Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни “Стратегічний маркетинг”» та навчально-методичного видання – навчального посібника «Основи екології та соціології», тому ми повністю дослідили апарати цих видань та порівняли їх редакторську підготовку, відповідно стандартам;

- предметом нашого дослідження, був характер інформації та цільове призначення навчальних видань, тому ми описали всі чотири групи навчальних видань, редакторська підготовка яких ураховує їх цільове призначення та характер інформації;

- метою нашого дослідження, було звірити попередні дослідження науковців із цієї галузі науки та висунути середньо теоретичну тезу з приводу головного питання наукової роботи, тому ми описали праці з нашої теми, таких дослідників, як: М. С. Тимошика, П. Г. Буги, та В. Г. Бейлінсона, розглянувши їх ми зробили висновок, що всі три дослідники притримуються думки, що навчальний матеріал повинен підлягати певним стандартам (освітнім, видавничим...). Але окрім стандартів, які задаються органами управління освітою чи видавничої справи, навчальний матеріал повинен відповідати критеріям, пред’явлених до наукової теорії;

- протягом виконання дослідження, ми виконали усі завдання, які обумовлювалися метою та предметом дослідження, а саме: ми на основі аналізу обраних нами видань, визначили цільове призначення та характер інформації, що застосовувалися у них, тобто ми визначили, що посібник-хрестоматія, яку ми аналізували – являється допоміжним навчальним виданням, навчальний посібник – є навчально-методичним виданням та обрані нами методичні вказівки – це учбово-методичне навчальне видання;

- порівнявши обрані нами різні види навчальних видань, ми визначили, що у їх зовнішньому та внутрішньому оформленню є, як спільні так і відмінні риси, а саме після аналізу їх апаратів, ми дійшли таких висновків: у кожному з трьох видань, є вступна стаття, також у кожному з наведених вище видань, є список використаної, чи рекомендованої літератури, ми звернули увагу і на відмінне у цих виданнях, тобто розглянуте нами допоміжне та навчально-методичне видання, на відміну від учбово-методичного, має допоміжні покажчики, у допоміжному – це лінгвістичний коментар, а у навчально-методичному – це два додатки, та короткий словник термінів. А після порівняння оформлення наших видань з нормами, які повинні застосовуватися до них за державними стандартами, ми помітили, що їх внутрішнє і зовнішнє оформлення майже повністю відповідає вимогам стандартів, а присутні у них відхилення не значні, і вони не будуть заважати нормальному сприйманню інформації читачами. Тому ці видання можуть використовуватися учнями та викладачами, у навчальних закладах, для вивчення зазначених у них дисциплін;

- також ми провели  власне дослідження, на тему: «Навчальні видання», серед студентів Сумського машинобудівного коледжу, які навчаються за спеціальністю видавнича справа та редагування, за результатами якого можна зробити висновок, що більшість студентів, віддають перевагу паперовим навчальним виданням, а не електронним і, хоча коледж надає достатню кількість навчальної літератури, все одно більшість з них звертається, за допоміжною літературою до бібліотек, та купує такі видання у спеціалізованих магазинах;

- на початку роботи ми визначили методи, за допомогою яких, ми проводили дослідження, а саме: теоретичні, аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, абстрагування, узагальнення, емпіричні, та аналіз документів і продуктів діяльності. Усі ці методи використовувалися протягом усієї роботи і допомогли розкрити сутність обраної нами теми.Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.011 с.) Главная | Обратная связь