Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВАКИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра обліку і оподаткування

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної та

наукової роботи

д.е.н., проф. Охріменко І.В.

___________________________

“___” _____________ 2018 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА спрощеною СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)

 

 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

(шифр і назва спеціальності)

 

 

2017 – 2018 навчальний рік

Робоча програма «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування» для студентів

(назва навчальної дисципліни)   

 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування ОС «Бакалавр».

 

 

Розробники: Харинович-Яворська Д. О., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри обліку і оподаткування

Протокол від «____» ________________ 2018 року № __.

 

Завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

                                   _______________________ (Шпак В. А. )

                                                                                 (підпис)                      (прізвище та ініціали)        

 

 

Ó Харинович-Яворська Д. О., 2018 рік

Ó ККІБП, 2018 рік

          

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (шифр і назва) Нормативна
Модулів – 2

Спеціальність:

071 «Облік і оподаткування»

(шифр і назва)

Рік підготовки

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

                                     (назва)

4-й
Семестр

Загальна кількість годин –120

14-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,7

Освітній ступінь: «Бакалавр»

18 год.
Практичні, семінарські
18 год.
Лабораторні
- год.
Самостійна робота
56 год.
Індивідуальні завдання:
28 год.
Вид контролю:
іспит

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 30/70

 

Облікові

- Знати Податковий кодекс України, підзаконні нормативні акти, національне законодавство з обліку та оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і нормативне їх регулювання; предмет і метод обліку розрахунків за податками, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках, облік податкових різниць та їх відображення в звітності.

- Вміти застосовувати методичні положення ПКУ, здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних систем на всіх етапах (первинного, поточного, узагальнюючого) обліку щодо розрахунків з бюджетом за податками, здобути базові практичні навички з організації обліку для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства та інформаційного забезпечення процесу складання податкової звітності.

- Досконало володіти практичними навичками використання фінансової облікової інформації для цілей оподаткування, методик здійснення розрахунків за податками і складання відповідної податкової звітності, знати нормативні акти ДФС та методичні засади податкової звітності.

Організаційні

- Знати та вміло застосовувати правила Податкового кодексу України, принципи обліку та оподаткування, нормативного, технічного, ергономічного, соціального та інших видів забезпечення облікового процесу та процесу оподаткування діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

- Розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати облікову політику щодо:

- форм організації бухгалтерського обліку та обліку в оподаткуванні підприємства;

- організаційної структури апарату бухгалтерії та організаційних регламентів;

- ведення діловодства з оподаткування і обліку в бухгалтерії (структурних підрозділах), визначення форм та складання альбомів первинних документів, облікових регістрів, форм фінансової та податкової звітності;

- розробки графіків документообігу та графіків подання податкової та фінансової звітності;

- вибору оптимальних методів і способів ведення обліку і оподаткування господарських операцій;

- виявлення розбіжностей в обліку фінансовому і для цілей оподаткування, врахування їх в процесі прийняття управлінських рішень (підприємницькій діяльності).Контрольно-аналітичні:

- Знати організаційні процедури внутрішнього (первинного, поточного і підсумкового) контролю, організацію податкового контролю, правильності заповнення первинних документів та форм електронної податкової звітності, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок.

Науково-дослідницькі:

- Самостійно досліджувати і аналізувати, критично оцінювати зміни, які вносяться в законодавчо-нормативні акти з оподаткування, виявляти і визначати їх вплив на діяльність та її фінансові результати, обсяг податкових платежів тощо.

- Навчитися викладати результати своїх досліджень (проведених спостережень, порівнянь, аналітичних оцінок тощо) в наукових статтях, наукових доповідях на науково-практичній конференції, засіданнях студентського наукового гуртка і т.п.

Науково-методичні:

- Здобути навички написання (складання) тезисів лекції (міні лекції) з тематики навчального плану науки.

- Самостійно готувати презентації, міні лекції з тематики навчального плану науки з використанням інноваційних навчальних (комп’ютерних інформаційних та інших) технологій.

- Загальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування», в розрізі к ласів професійних знань:

Ключові інструментальні компетентності:

-  Здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні знання; засвоєння основ базових знань з професії; елементарні комп’ютерні навички; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності:

- Здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність працювати в міждисциплінарній команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; здатність працювати в міжнародном середовищі; етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності:

- Здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно; планування і управління проектами; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

- Глобальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування» :

- Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

 

 

 

Теми семінарських занять

Семінарські заняття - організаційна форма навчального заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених питань, до яких студенти готують тези виступів (презентації) на підставі індивідуально виконаних завдань.

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Тема 1. Спрощена системи оподаткування, обліку і звітності суб’єкта малого підприємництва за єдиним податком. 2
2 Тема 2. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування. 2
3 Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту 2
4 Тема 6. Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних осіб 2

Разом

8

 

                                                                                                            

 


 

Теми практичних занять

Практичне заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни і формує вміння та навики їх практичного застосування у формі виконання практичних завдань.

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Тема 3. Огляд загальних положень спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для платників єдиного податку 1-3 груп 2
2 Тема 4. Огляд загальних положень спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для платників єдиного податку 4 груп 2
3 Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту 2
4 Тема 6. Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних осіб 2
5 Тема 7. Напрямки вдосконалення спрощеної системи оподаткування юридичних та фізичних осіб 2

Разом

10

 

                                                                                                            

Самостійна робота

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формуваня у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

З/п

Назва теми

Кількість годин

індз самостійної роботи 1 Тема 1. Спрощена системи оподаткування, обліку і звітності суб’єкта малого підприємництва за єдиним податком. 4 10 2 Тема 2. Облік доходів і витрат фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, що знаходиться на загальній системі оподаткування. 4 10 3 Тема 3. Огляд загальних положень спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для платників єдиного податку 1-3 груп 4 10 4 Тема 4. Огляд загальних положень спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для платників єдиного податку 4 груп 4 10 5 Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту 4 10 6 Тема 6. Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних осіб 4 3 7 Тема 7. Напрямки вдосконалення спрощеної системи оподаткування юридичних та фізичних осіб 4 3

Усього годин

28 56

Індивідуальні завдання

Робочою програмою дисципліни «Облік і звітність за загальною системою оподаткування» передбачено виконання на вибір студентами індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем і затверджувати на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці.

Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 10.

Таблиця 1

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10
2. Написання реферату 10
3. Написання есе 10
4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10
5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10
6. Підготовка презентації за заданою тематикою 10
7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою 10
8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 10
9. Підготовка наукових публікацій 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10

Кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студентів з «Методичних матеріалів для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань», вписуючи обрану вибіркову складову самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Перелік тематичних індивідуальних практичних завдань міститься у навчально-методичній розробці кафедри.

**Вибір теми аналітичного огляду або наукового есе здійснюється студентами самостійно за погодженням із викладачем курсу.

Зразок титульного листа реферату (есе, критичного огляду)

 

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Київський кооперативний інститут бізнесу і права

 

Економіко-правовий факультет

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування»

 

на тему:

«Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування ФОП»

 

 

Виконавець:

Студент(ка) _ курсу, групи ___

________________ факультету

Петренко Петро Петрович

 

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Харинович-Яворська Д. О.

 

КИЇВ – 2018

Методи навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: пояснювально-ілюстративний метод; репродуктивний метод; проблемного викладу; частково-пошуковий метод; лекції проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (початкові) ігри, метод проектної роботи, комп'ютерні симуляції, метод Дельфі, метод сценаріїв, банки візуального супроводу дослідницький метод.

Основними формами занять є - лекції та практичні заняття, на яких використовуються наступні методи передачі змісту: словесні методи, практичні методи, дискусійні методи, також застосовуються ділова гра.

Синтез думок - викладач об’єднує учнів в групи по чотири особи, учні пересідають так, щоб усі члени групи добре бачили один одного. Потім викладач розподіляє ролі, які будуть виконуватися під час групової роботи. Цей метод варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму, вимагають спільної, а не індивідуальної роботи.

Робота в парах - під час розв’язування тестів, опитування по картках з питаннями і завданнями учні отримують завдання парами, але виконують їх самостійно, потім перевіряють результати напарника, оцінюють їх, коментують і доповнюють.

Аналіз ситуацій - викладач пропонує підготовлену життєву, виробничу чи гіпотетичну спірну ситуацію і разом з учнями аналізують.

Дерево рішень - метод, при якому викладач пропонує учням виробничу ситуацію, яка може мати не одне, а кілька (наприклад, три) рішення з позитивними і негативними наслідками. Зразки рішень пишуться на дошці або на окремих картках, які роздаються кожному студентові. Викладач дає необхідну додаткову інформацію (в окремих випадках як домашнє завдання). Обговорюється кожен варіант рішення, його позитивні та негативні сторони. Кінцевим результатом має бути лише один варіант, який іноді приймають голосуванням простою більшістю голосів.

Рольові (ділові) ігри) - метод, який потребує значної попередньої роботи учнів у домашніх умовах при підготовці до заняття. Ділова (рольова) гра. Один із найбільш популярних серед учнів видів навчальної роботи, адже побудований на творчості, змагальності, колективній співпраці. Але ефективність цього методу визначається якістю попередньої підготовки викладача і студентів. Основна мета будь-якої ділової гри полягає у створенні ситуації, максимально наближеної до реальної, в якій студент-правник повинен виконати необхідні професійні дії, правильно застосувати набуті знання, виявити навички роботи з клієнтами, колегами, а також вміння працювати з нормативними документами.

Кейс-метод – досить складна багатоаспектна технологія навчання, яка є специфічним різновидом дослідницької аналітичної технології, що включає операції дослідницького процесу, аналітичні процедури. Він виступає як спосіб колективного навчання, найважливішими складовими якого є робота в групі і підгрупах, взаємний обмін інформацією. Кейс-метод інтегрує в собі форми розвивального навчання, включаючи процедури індивідуального, групового і колективного розвитку, формування особистих якостей студентів.

Даний метод є специфічним різновидом проектної технології. У звичайній навчальній проектній технології процес розв’язання наявної проблеми здійснюється за допомогою спільної діяльності учнів, тоді як в кейс-методі формування проблеми і шляхів її вирішення відбувається на підставі кейса, який є одночасно і технічним завданням, і джерелом інформації для усвідомлення варіантів ефективних дій.

 «Мозковий штурм» (брейнстормінг - від англ. brain storming). На дошці записується проблемне питання і пропонується всім учням висловлювати свої ідеї, коментарі. Усі пропозиції записуються на дошці в порядку їх надходження без зауважень, коментарів чи запитань. Учні можуть розвивати свою ідею, змінювати її на іншу, висувати нову, знову повертатися до попередньої. Це метод організації спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою підвищити розумову активність учасників і знайти плідні ідеї, конструктивні рішення, розв’язання складних проблем або нестандартних ситуацій. Його доцільно застосовувати на самому початку розв’язання проблеми або якщо цей процес зайшов у глухий кут. 

 

Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань:

- поточний контроль зі змістових модулів;

- складання екзамену.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється в під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Семінарські заняття - організаційна форма навчального заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених питань, до яких студенти готують тези виступів (презентації) на підставі індивідуально виконаних завдань.

Практичне заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни і формує вміння та навики їх практичного застосування у формі виконання практичних завдань.

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Об’єктами потокового контролю є:

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;

- виконання завдань на практичних заняттях;

- оцінювання самостійної роботи студента, у вигляді виконаних індивідуальних завдань;

- доповідей, рефератів, домашньої та самостійної робіт.

Проведення занять за всіма темами курсу: кожне заняття оцінюється в 2,5 бали (1 бал за усну та письмову відповідь, 1,5 бала за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання), та 5 балів(2 бали за усну та письмову відповідь, 3 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання),

Cемінарські та практичні заняття за темами 1-11 оцінюються так:

 

№ заняття 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ теми 1 2 3 4 5 5 6 6 7
Макси­мальна кількість балів 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 2,5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1,5; 2; 2,5 бали.

2,5 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

2 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

1,5 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 3; 4; 5 бали.

5 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Модульна контрольна робота проводиться після завершення вивчення відповідних розділів, але не пізніше як за два тижні до закінчення семестру.

Модульна контрольна робота включає навчальний матеріал, розрахований на його опрацювання протягом 2-х академічних годин. Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення контрольних занять в університеті.

Передані для перевірки роботи оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Контрольні роботи студентам не повертаються.

Модульна контрольна робота проводиться шляхом письмового викладу навчального матеріалу за індивідуальними завданнями. Контрольне завдання складається з чотирьох завдань: 2 теоретичні питання та 2 ситуації.

Максимальна кількість балів за кожну модульну контрольну роботу – 10 балів, всього за 1 модульний контроль 45 балів, за 2 – 20 балів.                                                                   

Оцінка виконання модульних завдань:

Оцінка “10 балів” ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів: чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) логічно, послідовно, правильно і безпомилково розв’язав задачу (ситуацію), зробив необхідні визначення і ґрунтовні висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язання).

    Оцінка “7 балів” ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але не зовсім повно розкрив сутність економічних явищ і процесів, сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але не зовсім повно розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не показав повного знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначив хід розв’язання, але допустив помилки в розрахунках і одержав невірний результат; при вирішенні типових ситуацій допустив непринципові помилки; зробив не всі необхідні визначення і висновки.

Оцінка “3 бали” ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів, сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не показав знання законодавчих і нормативно-правових документів.

    Оцінка “0 балів” ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) не знайомий із законодавчими і нормативно-правовими документами;

в) не розв’язав задачі; не вирішив типової ситуації; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень і висновків.

Результати поточного модульного контролю знань студентів (від 0 до 100 балів включно) вносяться до залікової відомості та є основою для визначення загальної успішності студента з даної дисципліни.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 10-бальною шкалою (виконання індивідуального завдання):

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 бали.

10 балів виставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

8 балів виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

6 балів виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 75 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

1 1 . Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

ІЗ

Підсумковий тест (екзамен) Сума

Модуль 1

Модуль 2

25

100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

10

5 5 5 5 15 5 15

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в шкалу за системою ЕCTS в такому порядку:

Добре

B 25 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками   82 - 89 C 30 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок   74 - 81

Задовільно

D 25 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків   64 - 73 E 10 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії   60 - 63

Незадовільно

FX   НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку   35 - 59 F   НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота   01 - 34

 

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

3. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

4. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

Рекомендована література

Базова

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. №1576-XIІ зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року № 3125-ХІІ (у редакції Закону України від 14.09.2006 року № 140-XV).

6. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 року № 5463-VІ (зі змінами і доповненнями).

7. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24 березня 1995 р. зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514- IV зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999р. № 291 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

10. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001р. (зі змінами та доповненнями).

11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2010р. №1300. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

12. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013р. №476. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

13. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. №433. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.02.2000 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №288/4509 від 18.05.2000 р.). (зі змінами та доповненнями).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №750/4043 від 02.11.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві юстиції фінансів України №725/4018 від 25.10.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. (зі змінами та доповненнями).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №860/4153 від 14.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

20.  (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №27/4248 від 19.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28.10.2003р. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України №1025/8346 від 10.11.2003 р. (зі змінами та доповненнями).

22. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 53 від 24 березня 2008 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 446/15137 від 21 травня 2008 року. (зі змінами та доповненнями).

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок визначення розміру збитків від розкриття, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», №116 від 22.01.1996 р. (зі змінами та доповненнями).

24. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 р. № 966 – ХІV.

25. Указ Президента України №727/98 від 3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

26. Бенько І.Д. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування [Електронний ресурс] / І.Д. Бенько, С.В. Сисюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер: Економічні науки. – 2012. – Вип. 30(1). – С. 221–225. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2012_30(1)__50.pdf

27. Деркач Ю.А. Спрощені системи оподаткування: переваги, недоліки та шляхи їх усунення / Ю.А. Деркач, В.М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 6. – С. 155 – 162

28. Кміть В.М. Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В.М. Кміть, М.Б. Судомир // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 57–62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_1_17.pdf

29. Котенко Л.М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л.М. Котенко, Г.М. Фадєєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. –2014. – Вип. 1. – С. 31–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2014_1_5.pdf

30. Логвіновська С.І. Концептуальнi пiдходи до спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / С.І. Логвіновська // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 180–185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2013_3_32.pdf

31. Чубай В.М. Спрощені системи оподаткування: переваги,недоліки та шляхи їх усунення / В.М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21(6). — С. 155—161.

32. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні / О.В. Шкарупа, А.В. Романченко/ Механізм регулювання економіки. — 2010.— № 1. — С. 185—191

Допоміжна

33. Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва / О.А. Деренько // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 95–97.

34. Калмиков О.В. Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / О.В. Калмиков // Економічний вісник університету. – 2012. – № 18.1. – С. 97–104.

35. Кміть В.М. Основні напрями реформування спрощеної системи оподаткування діяльності малого підприємництва в Україні / В.М. Кміть, М.І. Федишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Л. : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – 2011. – Вип. 24, Ч. 1. – С. 275–285.

36. Коваль Л.П. Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва / Л.П. Коваль // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – № 22.1. – С. 244–251.

37. Кравчук К. Реформа спрощеного оподаткування: переваги і недоліки, 30.10.2015 / К.Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/30/565352/.

38. Крисоватий А.І., Валігура В.А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

39. Лозовський О.М. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні / О.М. Лозовський, С.І. Шарчук //Економічний форум. – 1/2015. – С. 135–138.

40. Логвіновська С.І. Концептуальні підходи до спрощеної системи оподаткування в Україні Економічний форум.– 2013.– №3. – С. 180–188.

41. Макеєва О. П’ять міфів про податкову реформу, 12.11.2015 /О.Макеєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/12/566974/.

42. Орлова В.О. Вплив спрощеної системи оподаткування на подальший розвиток малого бізнесу // Сталий розвиток економіки.– 2013.– №3. – С. 78–81

43. Панасюк О.В. Генезис системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / О.В. Панасюк // зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2013. – №2. – С. 118–128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_2_15.pdf.

44. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К. : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :donetskcci.com/images/files/SME_Needs.pdf.

45. Сидоренко Р.В. Спрощена система оподаткування в Україні: історія і перспективи / Р.В. Сидоренко // зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. – 2012. –№ 1.17. – С. 138–145.

46. Спрощена система оподаткування / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/minfin.gov.ua/photos/a.152263058175763.36154.152018324866903/886659351402793/?type=3.

47. Юшко С.В. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців: історія й перспективи застосування / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 38–46.

Інформаційні ресурси

 

41. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1, 2 та 3, видання 2014 року. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015. – (Ч. 1 – 997с., Ч. 2 – 573с., Ч. 3 – 573с.) // Режим доступу:  http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

42. Сайт міністерства фінансів www.minfin.gov.ua/

43. Сайт Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua

44. Сайт нормативно-законодавчої бази www.zakon.rada.gov.ua

45. Інформаційно-довідковий портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru

46. Вікіпедия (вільна енціклопедія). http://ru.wikipedia.org.

47. Сайт газети Незалежний аудитор http://npv.n-auditor.com.ua/ua/zmist-zhurnalu-npv-1/item/253-1

48. Сайт інформаційного ресурсу http://balanced-scorecard.ru/node?page=1

49. Сайт інформаційного ресурсу http://www.iteam.ru/

50. Сайт журналу «Проблеми економіки» http://www.problecon.com/thematic-search/?theme=economics-and-enterrprise-management

51. http://www.economistinsights.com/businessstrategy/analysis/beyond-spreadsheets

52. https://www.buh24.com.ua/fop-podatki-2018-stavki-rozmir-stroki-splati/

53. http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/314644.html

54. http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/596-edinij-podatok-2013.html

55. https://dtkt.com.ua/show/0sid040.html

56. https://news.dtkt.ua/simple/common/44036

 

КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВАПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.117 с.) Главная | Обратная связь