Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Шкала оцінювання: національна та ECTSОцінка національна Оцінка ECTS Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах Визначення оцінки ECTS Результат в балах
Відмінно A 10 ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок   90 – 100

Добре

B 25 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками   82 - 89
C 30 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок   74 - 81

Задовільно

D 25 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків   64 - 73
E 10 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії   60 - 63

Незадовільно

FX   НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку   35 - 59
F   НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота   01 - 34

 

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

3. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

4. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування».

Рекомендована література

Базова

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon1.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. №1576-XIІ зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року № 3125-ХІІ (у редакції Закону України від 14.09.2006 року № 140-XV).

6. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 року № 5463-VІ (зі змінами і доповненнями).

7. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24 березня 1995 р. зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514- IV зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon2.rada.gov.ua.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999р. № 291 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.zakon.rada.gov.ua.

10. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001р. (зі змінами та доповненнями).

11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2010р. №1300. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

12. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013р. №476. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

13. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. №433. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.minfin.gov.ua.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.02.2000 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №288/4509 від 18.05.2000 р.). (зі змінами та доповненнями).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві Юстиції фінансів України №750/4043 від 02.11.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. (зареєстровано і Міністерстві юстиції фінансів України №725/4018 від 25.10.1999 р.). (зі змінами та доповненнями).18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. (зі змінами та доповненнями).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №860/4153 від 14.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

20.  (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р. Зареєстровано в Міністерстві стиції України №27/4248 від 19.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28.10.2003р. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України №1025/8346 від 10.11.2003 р. (зі змінами та доповненнями).

22. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 53 від 24 березня 2008 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 446/15137 від 21 травня 2008 року. (зі змінами та доповненнями).

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок визначення розміру збитків від розкриття, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», №116 від 22.01.1996 р. (зі змінами та доповненнями).

24. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 р. № 966 – ХІV.

25. Указ Президента України №727/98 від 3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

26. Бенько І.Д. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування [Електронний ресурс] / І.Д. Бенько, С.В. Сисюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер: Економічні науки. – 2012. – Вип. 30(1). – С. 221–225. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2012_30(1)__50.pdf

27. Деркач Ю.А. Спрощені системи оподаткування: переваги, недоліки та шляхи їх усунення / Ю.А. Деркач, В.М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 6. – С. 155 – 162

28. Кміть В.М. Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В.М. Кміть, М.Б. Судомир // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 57–62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_1_17.pdf

29. Котенко Л.М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л.М. Котенко, Г.М. Фадєєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. –2014. – Вип. 1. – С. 31–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2014_1_5.pdf

30. Логвіновська С.І. Концептуальнi пiдходи до спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / С.І. Логвіновська // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 180–185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2013_3_32.pdf

31. Чубай В.М. Спрощені системи оподаткування: переваги,недоліки та шляхи їх усунення / В.М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21(6). — С. 155—161.

32. Шкарупа О.В. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні / О.В. Шкарупа, А.В. Романченко/ Механізм регулювання економіки. — 2010.— № 1. — С. 185—191

Допоміжна

33. Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва / О.А. Деренько // Бізнес Інформ. – 2012. – № 5. – С. 95–97.

34. Калмиков О.В. Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / О.В. Калмиков // Економічний вісник університету. – 2012. – № 18.1. – С. 97–104.

35. Кміть В.М. Основні напрями реформування спрощеної системи оподаткування діяльності малого підприємництва в Україні / В.М. Кміть, М.І. Федишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Л. : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – 2011. – Вип. 24, Ч. 1. – С. 275–285.

36. Коваль Л.П. Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва / Л.П. Коваль // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – № 22.1. – С. 244–251.

37. Кравчук К. Реформа спрощеного оподаткування: переваги і недоліки, 30.10.2015 / К.Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/30/565352/.

38. Крисоватий А.І., Валігура В.А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

39. Лозовський О.М. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні / О.М. Лозовський, С.І. Шарчук //Економічний форум. – 1/2015. – С. 135–138.

40. Логвіновська С.І. Концептуальні підходи до спрощеної системи оподаткування в Україні Економічний форум.– 2013.– №3. – С. 180–188.

41. Макеєва О. П’ять міфів про податкову реформу, 12.11.2015 /О.Макеєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/12/566974/.

42. Орлова В.О. Вплив спрощеної системи оподаткування на подальший розвиток малого бізнесу // Сталий розвиток економіки.– 2013.– №3. – С. 78–81

43. Панасюк О.В. Генезис системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / О.В. Панасюк // зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2013. – №2. – С. 118–128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_2_15.pdf.

44. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К. : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :donetskcci.com/images/files/SME_Needs.pdf.

45. Сидоренко Р.В. Спрощена система оподаткування в Україні: історія і перспективи / Р.В. Сидоренко // зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. – 2012. –№ 1.17. – С. 138–145.

46. Спрощена система оподаткування / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/minfin.gov.ua/photos/a.152263058175763.36154.152018324866903/886659351402793/?type=3.

47. Юшко С.В. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців: історія й перспективи застосування / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 38–46.

Інформаційні ресурси

 

41. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1, 2 та 3, видання 2014 року. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015. – (Ч. 1 – 997с., Ч. 2 – 573с., Ч. 3 – 573с.) // Режим доступу:  http:// apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

42. Сайт міністерства фінансів www.minfin.gov.ua/

43. Сайт Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua

44. Сайт нормативно-законодавчої бази www.zakon.rada.gov.ua

45. Інформаційно-довідковий портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru

46. Вікіпедия (вільна енціклопедія). http://ru.wikipedia.org.

47. Сайт газети Незалежний аудитор http://npv.n-auditor.com.ua/ua/zmist-zhurnalu-npv-1/item/253-1

48. Сайт інформаційного ресурсу http://balanced-scorecard.ru/node?page=1

49. Сайт інформаційного ресурсу http://www.iteam.ru/

50. Сайт журналу «Проблеми економіки» http://www.problecon.com/thematic-search/?theme=economics-and-enterrprise-management

51. http://www.economistinsights.com/businessstrategy/analysis/beyond-spreadsheets

52. https://www.buh24.com.ua/fop-podatki-2018-stavki-rozmir-stroki-splati/

53. http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/314644.html

54. http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/596-edinij-podatok-2013.html

55. https://dtkt.com.ua/show/0sid040.html

56. https://news.dtkt.ua/simple/common/44036

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.018 с.) Главная | Обратная связь