Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Мета та завдання навчальної дисципліниДисципліна «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування» є однією з основних обов’язкових нормативних облікових дисциплін за фаховим спрямуванням і включена в навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (кваліфікація фахівця – бакалавр з обліку і аудиту, викладач економіки).

В навчальному процесі підготовки фахівців вона структурно-логічно пов’язана або продовжує науки циклу професійної підготовки – «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»”, «Фінанси», “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, «Звітність підприємств», «Інформаційні системи і технології в обліку» та низки вибіркових професійно-орієнтованих обліково-економічних дисциплін – «Облік за видами економічної діяльності», «Фінанси підприємств», «Облік зовнішньоекономічних операцій», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами», «Облікова політика підприємства» і забезпечує поглиблене вивчення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності.

Важливість ґрунтовних знань з обліку і звітності в оподаткуванні підприємства для працівників бухгалтерій не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно визначати, нараховувати, обліковувати та сплачувати податки згідно Податкового кодексу України (далі – ПКУ), прогнозувати та регулювати їх обсяги є важливим показником, який на сьогоднішній день відрізняє кваліфікованого фахівця з обліку і аудиту від простого обліковця.

Мета науки – формування системи знань з теорії та практики ведення обліку і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів з урахуванням сфери (галузі) їх економічної діяльності, які на спрощеній системі оподаткування; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; засвоєння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для цілей обліку і сплати податків та зборів в Україні, опанування методиками складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.

Завдання науки – навчити майбутніх бакалаврів організовувати на підприємстві облік для цілей спрощеного оподаткування підприємницької діяльності, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (розрахунку), обліку та сплати податків; використовувати облікову інформацію з фінансового в обліку з метою оподаткування і складати податкові декларації та розрахунки.

Предметом науки є порядок, правила, методика і організація ведення обліку в системі оподаткування підприємства, методика і техніка складання та подання податкової звітності в світлі вимог Податкового кодексу України.

1. Після опанування науки “ Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування” студенти повинні:

-  знати основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках; порядки складання і подання органам державної фіскальної служби (далі – ДФС) податкової звітності; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати;

-  уміти організувати облік для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; використовувати облікову інформацію з фінансового обліку та складати, передбачені податковим законодавством декларації (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; формувати документи і відображати операції зі сплати податків до бюджетів в системі рахунків бухгалтерського обліку; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.- Спеціальні фахові компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування», в розрізі к ласів професійних знань:

Облікові

- Знати Податковий кодекс України, підзаконні нормативні акти, національне законодавство з обліку та оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і нормативне їх регулювання; предмет і метод обліку розрахунків за податками, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках, облік податкових різниць та їх відображення в звітності.

- Вміти застосовувати методичні положення ПКУ, здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних систем на всіх етапах (первинного, поточного, узагальнюючого) обліку щодо розрахунків з бюджетом за податками, здобути базові практичні навички з організації обліку для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства та інформаційного забезпечення процесу складання податкової звітності.

- Досконало володіти практичними навичками використання фінансової облікової інформації для цілей оподаткування, методик здійснення розрахунків за податками і складання відповідної податкової звітності, знати нормативні акти ДФС та методичні засади податкової звітності.

Організаційні

- Знати та вміло застосовувати правила Податкового кодексу України, принципи обліку та оподаткування, нормативного, технічного, ергономічного, соціального та інших видів забезпечення облікового процесу та процесу оподаткування діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

- Розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати облікову політику щодо:

- форм організації бухгалтерського обліку та обліку в оподаткуванні підприємства;

- організаційної структури апарату бухгалтерії та організаційних регламентів;

- ведення діловодства з оподаткування і обліку в бухгалтерії (структурних підрозділах), визначення форм та складання альбомів первинних документів, облікових регістрів, форм фінансової та податкової звітності;

- розробки графіків документообігу та графіків подання податкової та фінансової звітності;

- вибору оптимальних методів і способів ведення обліку і оподаткування господарських операцій;

- виявлення розбіжностей в обліку фінансовому і для цілей оподаткування, врахування їх в процесі прийняття управлінських рішень (підприємницькій діяльності).

Контрольно-аналітичні:

- Знати організаційні процедури внутрішнього (первинного, поточного і підсумкового) контролю, організацію податкового контролю, правильності заповнення первинних документів та форм електронної податкової звітності, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок.

Науково-дослідницькі:

- Самостійно досліджувати і аналізувати, критично оцінювати зміни, які вносяться в законодавчо-нормативні акти з оподаткування, виявляти і визначати їх вплив на діяльність та її фінансові результати, обсяг податкових платежів тощо.

- Навчитися викладати результати своїх досліджень (проведених спостережень, порівнянь, аналітичних оцінок тощо) в наукових статтях, наукових доповідях на науково-практичній конференції, засіданнях студентського наукового гуртка і т.п.

Науково-методичні:

- Здобути навички написання (складання) тезисів лекції (міні лекції) з тематики навчального плану науки.

- Самостійно готувати презентації, міні лекції з тематики навчального плану науки з використанням інноваційних навчальних (комп’ютерних інформаційних та інших) технологій.

- Загальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування», в розрізі к ласів професійних знань:

Ключові інструментальні компетентності:

-  Здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні знання; засвоєння основ базових знань з професії; елементарні комп’ютерні навички; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності:

- Здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність працювати в міждисциплінарній команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; здатність працювати в міжнародном середовищі; етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності:

- Здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно; планування і управління проектами; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

- Глобальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність за спрощеною системою оподаткування» :

- Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.) Главная | Обратная связь