Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Комп’ютерні мережі, основні поняття.
Елементарні загальні поняття про локальні мережі

Комп'ютери, що використовуються в межах одного закладу (наприклад, поліклініка, лікарня, санітарно-епідеміологічна станція та ін.), у тому числі і АРМ, звичайно об'єднують в ло­кальні обчислювальні мережі (ЛОМ). Таке об'єднання дає змо­гу значно прискорити обмін інформацією між різними фахів­цями для оперативного вирішення різних завдань: діагности­ки, лікування, консультування, управління роботою закладу та ін. Встановлено, що від 60 до 90 % інформації, потрібної для ефективної роботи закладу, циркулює всередині цього закла­ду. Основне призначення локальної мережі — забезпечення до­ступу до її ресурсів. Для організації роботи локальної мережі необхідні мережеві адаптери і канал зв'язку.

Таблиця 1. Топологія локальних мереж

Вид топології Структура топології  
Зіркоподібна (радіальна) Усі абоненти з'єднані з центральним комп'ютером (сервером)
Кільцева Усі вузли з'єднані в кільце і жоден з них не може повністю контролювати доступ до мережі. Інформація оброблюється поетапно
Шинна Усі вузли мають одну лінію зв'язку. Кожен вузол використовує шину для зв'язку з будь-яким іншим вузлом. Запит, який передається одним із комп'ютерів мережі зі спільною шиною, отримують усі комп'ютери мережі, проте відповідає на цей запит той комп'ютер, якому його було адресовано
Деревоподібна Вузли зв'язані один з одним розгалуженим каналом зв'язку. Центри обробки даних з'єднані один з одним через вузли зв'язку
Змішана Вузли мережі з'єднані складнішим зв'язком

 

Мережевий адаптер — це технічний пристрій, що з'єднує ПК з каналами зв'язку. Мережевий адаптер підключають без­посередньо у вільний слот материнської плати ПК і до нього пристиковують канал зв'язку локальної мережі.

Канал зв'язку — високошвид кісна лінія зв'язку, щозв'язує всіх абонентів, для передачі інформації в цифровому форматі.

У мережах виділяють високопродуктивний комп'ютер для спільного використання — файловий сервер. Серед його за­вдань — зберігання та передача даних, управління базами да­них, друк на мережевому принтері та інші функції, необхідні для успішної роботи ЛОМ. Комп'ютери, які використовують ресурси мережі, називаються клієнтами. Устаткування, про­грами та дані об'єднують одним терміном "ресурси".

Структурною ознакою мереж є їхня топологія, яка характе­ризує зв'язки між комп'ютерами в мережі. Топологія локаль­них мереж — це спосіб об'єднання комп'ютерів у мережу та один з одним (табл. 1).

Кожна топологія має свої переваги та недоліки. Вибір виду топології мережі залежить від конкретних умов її викори­стання.

З розвитком ЛОМ медичних закладів вони можуть об'єд­нуватися в рамках районів, міст, області, регіону в глобальні мережі.

Для роботи регіональних комп'ютерних мереж (частина глобальної) може бути використана телефонна лінія. У цьому разі застосовують модем, а адресою ПК є номер телефону (циф­рова АТС). Модем перетворює дискретні сигнали ПК на анало­гові сигнали телефону та навпаки. Недоліком цього типу зв'язку є низька швидкість передачі даних.

При роботі в комп'ютерній мережі обмін даними між ПК відбувається за визначеним протоколом (порядок угод, які описують взаємодію між ПК мережі).

Елементарні загальні поняття про глобальні мережі

Локальні комп'ютерні мережі можна об'єднувати, навіть якщо між ними дуже велика відстань. При цьому використо­вують телефонні лінії, радіостанції, оптико-волоконні лінії, космічний супутниковий зв'язок та ін.

При об'єднанні мереж виникає міжмережеве об'єднання та утворюється глобальна комп'ютерна мережа, яка охоплює міс­то, область, країну, континент і навіть земну кулю.

При підключенні локальних мереж до глобальної важливу роль відіграє безпека інформаційного доступу, тобто мова йде про обмежений доступ зовнішніх користувачів до мережі. Для цього встановлюють так звані брандмауери, які виконують захисну функцію та перешкоджають несанкціонованому до­ступу.

Користувач спілкується з іншими абонентами мережі за до­помогою спеціального програмного забезпечення, яке має за­гальну назву "Телекомунікації".

Домашня телемедицина

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 50; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.005 с.) Главная | Обратная связь