Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3
Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття для студентів 6 курсу по терапії

 

Тема: «Сучасна класифікація порушень серцевого ритма. Диференційна діагностика та д и ференційоване лікування при екстрасистолії. Клінічна фармакологія ААП».

1. Мета занняття: засвоїти сучасну класифікацію порушень серцевого ритма; діагностику, клінічні градації та сучасні погляди на лікування екстрасистолії; клінічну фармакологію антиаритмічних препаратів.

1. 2. Завдання на формування та перевірку початкового рівня знань та умінь:

2.1. Намалюйте схему, яка б відображала систему утворення та проведення збудження в серці: (пейсмекерна система). 2.2. Які процеси в серці характеризують зубці: Р,Q,R,Т,U та сегменти PQ, OS, ST, TR?

2.3. Укажіть нормальну тривалість інтервалів PR, PQ, QRS, QT.

2.4. Приведіть схему оформлення електрокардіографічного висновку (заключення).

2.5. Які існують критерії для визначення синусового, передсердного, вузлового та ідіовентрикулярного ритмів серця.

3. Питання, що підлягають вивченню:

3.1. Сучасна класифікація порушень серцевого ритма.

3.2. Екстрасистолія. Етіопатогенгез, діагностика, класифікація та градації екстрасистолії.

3.3. Сучасні підходи щодо лікування екстрасистолії.

3.4. Клінічна фармакологія антиаримічних препаратів.

4 . Література щодо вивчення теми:

4.1. Денисюк В.И. Аритмии сердца: достижения, проблемы, и перспективы на рубеже ХХ-ХХI веков.- Винница: Логос.- 1999.- 520с.

4.2. Денисюк В.И. Проаритмогенные эффекты препаратов и фатальные аритмии сердца.- Вінниця, Континент-Прим, 1997.- 184с.

4.3.Кушаковский М.С. Аритмии сердца (расстройство сердечного ритма и нарушения проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение) / Руководство для врачей. Издание 2-е. Санкт-Петербург: ИКР Фолиант, 1998.- 640 с.

4.4. Бобров В.О., Жарінов О.Й. Шлуночкові аритмії (механізми розвитку, вплив дисфункції міокарда, прогностична оцінка, диференційоване лікування).- Львів, 1995.- 122с.

4.5. Класифікації хвороб органів кровообігу (робочі проекти, рекомендовані об¢єднаним пленумом кардіологів та кардіохірургів 6-8 жовтня 1999 р.) // Український кардіологічний журнал.- 2000.- №1-2.- С. 117-135.

4.6. Коркушко О.В., Чеботарев Д.Ф., Шатило В.Б. и др. Нарушения сердечного ритма у пожилых и старых людей (роль возрастных изменений, диагностика и лечение) // Матеріали І Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Порушення ритму серця: вікові аспекти”.- Київ, 19-20 жовтня 2000 р.- С. 71-101.

4.7. Метелица В.И. Современная фармакотерапия в кардиологии (по материалам XVIII конгресса Европейского кардиологического общества г. Бирмингем, Англия, август 1996 г) // Кардиология.- 1997.- №5.- С. 77-91.

4.8. Експериментальное и клиническое изучение антиаритмических средств: Методические рекомендации / В.А.Бобров, Н.А.Горчакова, В.Н.Симорот и др.- К., 1995.- 62с.

4.9.Мартынов А.И., Остроумова О.Д., Чечеткина О.Л., Мамаев В.И. Нарушения ритма и проводимости у лиц пожилого и старческого возраста // Клиническая медицина.- 2000.- №2.- С. 4-10.

4.10. Мелентьев А.С., Гасилин В.С., Гусев Е.И. и др. Гериатрические аспекты внутренних болезней.– М., 1995.- 50-59.

4.11. Котельников Г.П., Яковлев О.Г., Захарова Н.О. Геронтология и гериатрия: (Учебник для студентов медицинских вузов, слушателей учреждений дополнительного профессионального образования и повышения квалификации специалистов).- М., 1997.- С. 264-279.

4.12. Мазур Н.А. Старческий возраст и особенности фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний // Русский медицинский журнал.- 1996.- №8.- С. 480-486.

4.13. Практическая гериатрия: (Руководство для врачей) / Под ред. Г.П.Котельникова , О.Г.Яковлева.- Самара, 1995.- С. 171-178.

4.14. Бобров В.А., Купновицкая И.Г. Проаритмогенные эффекты антиаритмических препаратов // Кардиология.- 1991.- №10.- С. 82-86.

4.15. Rosen M.R. Mechanism for arrhythmias // Amer. J. Cardiol.- 1988. – Vol.61. – P. 2A-8A.

 

Графологічна структура теми

 

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 19; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.006 с.) Главная | Обратная связь