Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Лекция — категория Культура: 173 Страница

Материала по категории - Культура на сайте Лекция всего: 53064 страниц.


INTERVIEW II: Foreign Businessmen in Japan British Communication Styles Are the Japanese really group-orientated? Task №17 Is the statement true, false or there is no information in the text? Сутність та зміст понять «комунікація», «масова комунікація», «інформація». Поняття «масова комунікація» виникло на початку ХХ ст. у США, автором якого був психолог Ч.Кулі. Перший етап у розвитку науки про масову комунікацію. Система масової комунікації. Пропагандистська комунікація. Ефект та ефективність масової комунікації, способи їх вимірювання. Загальна характеристика масової інформації та її види в масово-комунікаційній діяльності. Види суспільств з позиції циркуляції у ньому масової інформації. МІ може бути засобом виробництва (патенти, транслятори) Масова інформація як інструмент впливу в масово-комунікаційній діяльності. Інформація та процес її сприйняття. Теорія модернізації Лернера (1958). Модель двоступеневого потоку інформації. Модель ритуалу: модель Дж. Карея. Отже, можна відмітити концентрацію дослідницьких зусиль переважно навколо двох предметів дослідження: Комунікативні канали та комунікативні бар’єри. Громадська думка та закономірності її формування як масово-комунікаційного явища. Соціально-психологічні фактори комуніканта. До цих факторів слід віднести: Групи авторів за бажанням отримати фінансову винагороду. Поняття та основи масово-комунікаційного впливу. Механізм керування масою. Вплив реклами на зміст преси, радіо і телебачення. Захист інформації засобів масової комунікації в Інтернеті. Розважальна функція Інтернету Конвергенція ЗМІ та Інтернет Інструментарій інформаційних війн Характеристика українського інформаційного суспільства як системи розвинутих масових комунікацій. Глобалізація «паблік рилейшнз» як комунікативної системи. Правові засади діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні. Телерадіоорганізація зобов'язана: Визнаються Верховною Радою України провідними в сфері субсидій на утримання цього житла та оплату зазначених комунальних Язык и культура как семиотические системы. Процессы, формирующие культуру. Определение культуры как психического феномена. Национальный характер как признак культуры. Проблемы восприятия других культур: этноцентризм, культурный релятивизм. Картина мира, созданная языком и культурой. Иностранное слово – перекресток культур. Эквивалентность слов, понятий, реалий. Лексическая детализация понятий. Социокультурный комментарий как способ преодоления конфликта культур. Факторы речевого общения (ценности, нормы) в контексте культур. Факторы речевого общения (правила, роли, стереотипы) в контексте культур. Підсумковий контроль з дисципліни Дати визначення: політична карта, рекреаційне господарство, смертність, країна, експорт. Дати визначення: монархія, міжнародний поділ праці, економічний потенціал країни, ТНК, зовнішня торгівля. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Складіть тест (1 бал за правильну відповідь) Какие этапы выделяют в развитии современной коммуникативистики? Дайте их характеристику. Какие два подхода к соотношению понятий «общение» и «коммуникация» вам известны? Какими историческими причинами обусловлено формирование теории МК как научного направления? Какими чертами характеризуется картина мира в ее современном понимании? Какие типы знания необходимы для понимания? Етимологія терміну чеснота Грецький та латинський термін означають у філософському контексті тверду диспозицію ( спосібність та тенденцію ) людини до доброго життя , тобто такого , яке є гідним поваги ( пошани ) та похвали . Історичний розвиток розуміння чесноти Віра у розумінні Старого Завіту Віра – як акт розуму та участь в Божому знанні . Обов ’ язок поширювати віру Апостазія ( відступництво ) НЗ : Божа любов і подвійна заповідь Чеснота любові в історії богослов ’ я Kardynal / ni ; esnoty ( ККЦ 1805-1809) Єдність та середня міра чесноти І. Умови вступу на спеціальність «Управління проектами» II. Програма вступних екзаменів та перелік тестових питань І. Умови вступу на спеціальність «Управління проектами» Загальна рівновага і ефективність: економічна теорія добробуту Конституційно-правовий статус людини і громадянина Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва. Предмет і теоретичні засади мікроекономіки. Теорія ринкових структур. Система органів державного регулювання економіки. Поняття, основні ознаки та концепції держави. Норми та джерела права.             Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Політична система: зміст, функції, структура. Становлення і розвиток політичної системи та політичного процесу в Україні. Сутність та критерії суспільного прогресу Тема:  Психологические особенности личности. Опросник Айзенка по определению темперамента Психологическая характеристика типов темперамента. Тема: Психологические особенности личности. Ключ к Тесту ИТО Л.Н. Собчик (Индивидуально типологический опросник / Методика Л. Собчик). Поведенческие особенности человека Поведенческие характеристики Тема Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) Цветовые сочетания элементов мужской одежды Расположите результаты в порядке убывания и запишите формулу своих социальных ролей. Тема: Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) Основные способы манипуляции Способы защиты от манипулирования Общение как обмен информацией Приемы активного слушания Процесс эффективного слушания состоит из трех этапов. Поведение на собеседовании Практическая работа тем, кто проходит собеседование Правильно войти, правильно сесть, правильно смотреть, Стратегия разговора по телефону ПЗ№ 10Диагностика психологического климата в группе. Тема: Конфликт: его сущность и основные характеристики Интерпретация результатов Выберите конфликт, в котором вы были участником или наблюдателем, проанализируйте его, используя алгоритм. Тест на стрессоустойчивость Эмоциональные процессы и переживания личности Психологическая саморегуляция: аффекта, стресса, эмоционального выгорания, фрустрации, страсти Учебно-методические материалы по дисциплине «Речевая коммуникация в профессиональной деятельности» I.Темы лекционно-практических занятий по курсу Тема 2.Условия эффективной речевой коммуникации Тема 3.Русский язык как национальный и мировой язык Тема 5-6. Грамматические нормы русского литературного языка. Стилистические нормы русского литературного языка Тема 7. Особенности речевой коммуникации в научно-профессиональной сфере деятельности. Структура научного текста и его языковые особенности Тема 8 .Жанры письменной научно-профессиональной речи Документировании. Особенности продуцирования некоторых видов документов ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КОНКРЕТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И ПРИВЫЧЕК ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. Источники используемые при написании книги МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ГРУППАХ И КОЛЛЕКТИВАХ Конфликты и межличностные отношения I. Определить уровень сформированности быстроты в беге на 30 метров. IV. Определить уровень сформированности навыков прыжков в метании в цель. Чтение русской народной сказки Конспект белорусской народной игры «Ежик и мыши» Самооценка и ее влияние на социальный статус личности. Часть 1. Социометрическое измерение личности. Часть 2. Измерение адекватности самооценки личности. Управление организационной культурой на основе американского и японского подходов к менеджменту Японский подход к управлению Анализ особенностей организационной культуры и государственных российских организаций. Румянцевский музей в Санкт-Петербурге Руководство и управление музеями Летие Дома Романовых и музеи Музей , Библиотека после 1917 г. Выставка, посвященная М.Горькому. Библиотека в годы Великой Отечественной войны Сессии ИФЛА, международных совещаний Российская государственная библиотека после 1992 г. Третья фундаментальная позиция миссии – предоставление документов в пользование обществу. РОК-МУЗЫКА. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ Истоки рок-музыки и центры ее возникновения Середина 60-х: начало инноваций в рок-музыке Прорыв альтернативной музыки Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» Раздел 1. Язык и культура (20 ч). Группа I: дети, не обладающие необходимыми навыками общения. Группа II: дети, потерявшие друзей при смене местожительства или школы. Вопрос I: причины одиночества. Оценка деловых качеств претендентов на рабочее место в организации Компьютерная психодиагностика ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУЛЬТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ Разработка базы данных Культурный досуг Структура базы данных «Культурный досуг» О Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни Применение аттестации по установленной системе и Подход к понятию деятельности в психологии. Профессиональная деятельность и предпосылки её успешности. Самооценка как фактор человеческой личности и её истоки. Взаимосвязь самооценки и успешности профессиональной деятельности Глава 2. Эмпирическое исследование проблемы влияния самооценки на уровень успешности профессиональной деятельности. Обсуждение полученных результатов исследования. Психолого-педагогическая характеристика детей-сирот Консультирование – профессиональная помощь человеку в принятии оптимального решения, сохранения, повышения качества жизни. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Глава 1. Влияние индивидуальных особенностей личности на поведение в организации Влияние социально-демографических особенностей и личностных качеств работников на трудовую деятельность Личностные опросники и тесты Глава 3. Управление организационным поведением с учетом индивидуально психологических особенностей личности Фактор Q2. Конформизм - нонконформизм. Тема I. Жизнь первобытных людей. (6 ч) Структура и функционирование культуры Искусство как элемент культуры Культура Византии. Формирование православия Русская культура в системе мировых цивилизаций, этапы её становления и развития Х I Х столетие – «золотой век» русской культуры. “ ЗОЛОТОЙ ВЕК ” РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ Г . в судьбе русской культуры Психика как категория психологии и философии. Предмет психологии и его развитие Условия, факторы и движущие силы психического развития. Основные закономерности развития, соотношение обучения и развития, периодизация развития в разных теориях Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности, ее структура и особенности Психологическая оценка метода поощрения и наказания в воспитании Человека в процессе социализации Принцип культуросообразности воспитания О развитии средств коммуникации ТИП ПОСЕЛЕНИЯ 4.1. Сельские поселения Принцип вариативности социального воспитания Принцип коллективности социального воспитания Быт воспитательной организации Жизнедеятельность воспитательной организации Организация и обучение взаимодействию в воспитательной организации Принцип диалогичности социального воспитания Принцип незавершимости воспитания Социально-педагогическая виктимология Принцип дополнительности в социальной педагогике Донецкой народной республики Историческая живучесть мифа - реакция на: Один из главных православных принципов, понимаемый как стремление к коллективному жизнетворчеству и согласию, как воплощение всечеловеческого примирения: Способ мышления и чувствования, присущий людям определенной социокультурной общности и определяющий особенности ее исторического развития: Главный христианский праздник у православных. Отмечается в первую неделю после весеннего равноденствия и полной Луны: Развитие социальной сферы Нижнеилимского района Уровень жизни и занятость населения Горнодобывающая промышленность Развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры его поддержки Основные проблемы социально-экономического развития Нижнеилимского района Стратегическая цель «Развитие человеческого потенциала» ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ Обеспечение развития институтов гражданского общества, защиты прав, свобод и интересов населения СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, ИХ ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТЕРРОРИЗМ. Социально-политические опасности, их виды и характеристика. Социальные опасности История возникновения и развития терроризма. Серия терактов в Ираке в 2004 году: Стратегия борьбы с терроризмом включает в себя ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ Социокультурные предпосылки этики Древней Греции. Лекция 3. Историческое развитие нравственности Лекция 5. Высшие моральные ценности Понятие, сущность и основные направления психосоциальной работы в мировой практике. ОКАЗАНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ Молчащие звонки (молчаливое обращение) Организация и формы психологического консультирования Пятая фаза — фаза активного расспроса клиента и получения до полнительной психологической информации. Конгруэнтность – совокупность слов и жестов По характеру общительности люди подразделяются на различные типы. Я функция общения – информационно-коммуникативная. Я функция общения - эстетическая. Механизм влияния приема «имя собственное» Принципы организации занятий Диагностический подход в индивидуальной социальной работе Что такое счастье и как его достичь? Чаще заглядывай в самого себя. Чувство личной ответственности Особенности общения со сверстниками Современные научные исследования психологии половых различий мужчин и женщин Половые различия детей от рождения до подросткового возраста Ценность человеческого общения Тема 2.3. Дружба и любовь в жизни человека Откуда берется любовь? Какова ее природа? Что такое настоящая мужественность? Глава III . Добрачные отношения Любовь в подростковом возрасте. Ранний сексуальный опыт и его последствия Особенности предбрачного периода. Период ухаживания Факторы, способствующие созданию счастливой семьи Глава IV . Свадьба. Начало совместной жизни Особенности первого года семейной жизни Отношения с новыми родственниками Материнство. Механизм формирования психологической готовности к материнству Влияние пагубных привычек на здоровье и способность стать родителями Прерывание беременности и его последствия Каковы основные последствия аборта? Второй кризис семейной жизни и пути его преодоления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |

lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.) Главная | Обратная связь